Dzień 15 marca jest obchodzony jako Światowy Dzień Konsumenta. Konsumenci chociaż są największą zbiorowością społeczną współczesnego świata, to jednocześnie są najsłabszym ogniwem systemu dystrybucji dóbr. Czyhają na nich nie zawsze przyjazne mechanizmy gospodarki rynkowej, uwikłani są w różnorakie konflikty interesów ze strony wszystkich tych, którzy zajmują się obrotem towarami i nierzadko działają poza normami wyznaczonymi przez prawo i standardy współżycia społecznego. Wynika to z silniejszej pozycji rynkowej przedsiębiorcy.

Konsumenci jednak nie pozostają bezbronni.  Prawną opiekę i ochronę gwarantują im nie tylko zapisy konstytucyjne, nie tylko regulacje stanowione przez ustawy, ale też sprawdzony od lat system państwowego nadzoru nad przestrzeganiem uprawnień. Ochrona ta, sprawowana jest przede wszystkim przez UOKiK i Inspekcję Handlową, które są wspierane przez organizacje konsumenckie i samorządy.

Zadania Inspekcji Handlowej realizuje na terenie województwa podlaskiego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Żelaznej 9 lok. 1 U.

Pracownicy Inspektoratu w ramach realizacji ustawowych zadań udzielają konsumentom bezpłatnych porad prawnych w siedzibie Inspektoratu lub telefonicznie pod nr tel. 085 742 80 52. W przypadku powiadomienia Inspektoratu o sytuacji, w której doszło do naruszenia praw konsumentów pracownicy Inspektoratu mogą przeprowadzić kontrolę u nierzetelnego przedsiębiorcy lub próbować doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu prowadząc mediację lub koncyliację.

Z mocy przepisów Inspekcja Handlowa proponuje również możliwość alternatywnego wobec sądu powszechnego rozstrzygnięcia sporów, jakim jest postępowanie przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.

Post Navigation