Petycje

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Art. 2

1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

2. Petycja może być złożona w interesie:

1) publicznym;
2) podmiotu wnoszącego petycję;
3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

3. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W okresie 1.01.-31.12.2015 r. nie wpłynęły żadne petycje.

W okresie 1.01.-31.12.2016 r. nie wpłynęły żadne petycje.

W okresie 1.01.-31.12.2017 r. nie wpłynęły żadne petycje.

W okresie 1.01.-31.12.2018 r. nie wpłynęły żadne petycje.

W okresie 1.01.-31.12.2019 r. nie wpłynęły żadne petycje.

W okresie 1.01.-31.12.2020 r. nie wpłynęły żadne petycje.

W okresie 1.01.-31.12.2021 r. nie wpłynęły żadne petycje.

W okresie 1.01.-31.12.2022 r. nie wpłynęły żadne petycje.

W okresie 1.01.-31.12.2023 r. nie wpłynęły żadne petycje.