Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na dwa stanowiska: inspektor do spraw kontroli w Delegaturze WIIH w Suwałkach.

Ogłoszenie nr 75034 / 01.03.2021

Liczba stanowisk: 2
Wymiar etatu: 1
Status: nabór w toku
Miejsce pracy: ul. 1 Maja 13, 16-400, Suwałki
Ważne do: 12 marca 2021 r.

Czym będziesz się zajmować:
– uczestniczenie w działaniach wydziału prowadzonych w celu realizacji zadań kontrolnych i pokontrolnych
– sporządzanie projektów dokumentów w celu utrwalania ustaleń kontroli
– sporządzanie projektów pism w celu prowadzenia działań pokontrolnych
– zdobywanie, pogłębianie i utrwalanie umiejętności praktycznych w zakresie samodzielnego wykonywania zadań kontrolnych
– zdobywanie, pogłębianie i utrwalanie wiedzy w zakresie stosowanych przez Inspekcję Handlową przepisów prawa w celu prawidłowej realizacji zadań
– realizowanie doraźnych zadań w zakresie obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
– realizowanie doraźnych zadań statystycznych i sprawozdawczości

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne):
– Wykształcenie: średnie
– znajomość ogólnych przepisów prawa dotyczących służby cywilnej
– znajomość ogólnych przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej
– znajomość ogólnych przepisów prawa dotyczących postępowania administracyjnego
– umiejętność obsługi komputera
– umiejętność komunikacji
– odporność na stres
– Posiadanie obywatelstwa polskiego
– Korzystanie z pełni praw publicznych
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
– Wykształcenie: wyższe
– prawo jazdy kat. „B”

Co oferujemy:
– Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
– Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
– Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dostępność:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy:
Praca w terenie wymagająca wyjazdów służbowych połączona z pracą biurową. Stres związany z kontrolą przedsiębiorców. Praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych wymagająca przemieszczania się na terenie województwa podlaskiego. Stanowisko zlokalizowane jest na I piętrze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Dodatkowe informacje:
W procedurze kwalifikacyjnej nie biorą udziału oferty kandydatów/kandydatek:
– nie spełniające wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu,
– nie zawierające kompletu dokumentów,
– w których wymagane oświadczenia, w tym CV oraz list motywacyjny nie są opatrzone odręcznym podpisem kandydata/kandydatki oraz datą.
Niewykorzystane dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 742 80 52.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):
– CV i list motywacyjny
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj do: 12 marca 2021 w formie papierowej z dopiskiem: „ogłoszenie nr 75034” na adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w
Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 85 742 80 52 lub mailowego na adres: inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 12.03.2021

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego:
Administratorem Danych Osobowych jest Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U.

Kontakt do inspektora ochrony danych:
e-mail: inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl,
nr tel/fax. 85 742-80-52, 85 742-80-59,
adres do korespondencji: 15-297 Białystok, ul. Żelazna 9 lok. 1U.

Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych:
dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje:
podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń:
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Oświadczenie – ochrona danych osobowych

Post Navigation