Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2303 z późn. zm.), Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem sprzedaży zgodnie z poniższą specyfikacją.

I. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku

ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok

NIP: 9660590544, REGON: 000136805

Tel./faks: 85 742 80 52

 

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie Sprzedającego, w dniu 17.07.2024 r., o godz. 10:00.

 

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Oględzin składników majątku ruchomego można dokonać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  pod numerem telefonu  85 742 80 52.

Informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży oraz procedury sprzedaży udziela Pani Magdalena Domanowska, tel. 85 742 80 52.

 

IV. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz cena wywoławcza i wadium:

Przedmiotem sprzedaży są składniki zbędne dla jednostki ujęte w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

V. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
 2. Wadium należy wpłacić na konto o numerze 33 1010 1049 0016 4513 9120 0000 z adnotacją: „Wadium – ogłoszenie nr BA.021.6.2024.
 3. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się zaksięgowanie środków na koncie Sprzedającego.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, Sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży/zakupu oferowanego składnika.

 

VI. Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta.
 2. Określony składnik majątku na jaki złożona jest oferta (nazwa, numer pozycji w wykazie, jeżeli podano w ogłoszeniu), ilość sztuk oraz oferowaną cenę jednostkową (nie niższą niż cena wywoławcza).
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika.
 4. Oryginał lub kserokopię dowodu wpłaty lub polecenia wykonania przelewu wniesionego wadium.
 5. Oświadczenie oferenta na jaki numer konta ma zostać zwrócone wadium.
 6. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG.
 7. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

VII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć/wysłać w zaklejonej kopercie.
 2. Koperta winna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku

ul. Żelazna 9 lok. 1U

15-297 Białystok

BA.021.6.2024

 

 1. Oferty pisemne należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U, 15-297 Białystok, w sekretariacie Inspektoratu – do dnia 17.07.2024 r., do godziny 10:00 lub przesłać na wskazany wyżej adres.
 2. Oferta jest wiążąca przez 14 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

VIII. Odrzucenie oferty:

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium; nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. VI („Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

IX. Inne informacje:

 1. Przedmioty, o których mowa w pkt. IV niniejszego ogłoszenia stanowią własność Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem są te składniki ani nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.
 2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego, objęty przedmiotem przetargu.
 3. Jeżeli co najmniej dwie osoby zaoferują jednakową cenę za ten sam składnik majątku ruchomego – zostanie dodatkowo przeprowadzona aukcja między tymi osobami.
 4. Z kupującym zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.
 5. Termin zawarcia umowy sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego wyznacza się na dzień wyboru oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik, podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U w Białymstoku.
 6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży/wystawienia rachunku.
 7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez Sprzedającego, na podstawie protokołu odbioru.
 8. Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący.
 9. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu przetargu do chwili uiszczenia przez kupującego (oferenta) całkowitej ceny nabycia.
 10. Uwaga: Sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego będących przedmiotem niniejszej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji będzie rachunek.

 

Załączniki:

 1. Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży (załącznik nr 1),
 2. Wzór formularza oferty (załącznik nr 2),
 3. Wzór umowy sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego (załącznik nr 3),
 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 4).

 

 

Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku

Bogdan Janusz Dobrzyński

 

Post Navigation