Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: sekretarz kierownika jednostki – Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łomży.

Ogłoszenie o naborze nr 47794 z dnia 21 maja 2019 r.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łomża
ADRES URZĘDU: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku – Delegatura w Łomży, ul. Księcia Janusza I/1, 18-400 Łomża.

WARUNKI PRACY

Praca biurowa przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Stanowisko zlokalizowane jest na I piętrze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie punktu kancelaryjnego Delegatury WIIH w Łomży, dokumentowanie wpływu i wypływu
 • korespondencji za pośrednictwem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • prowadzenie obsługi sekretariatu Dyrektora Delegatury WIIH w Łomży
 • zarządzanie składami chronologicznymi
 • obsługa interesantów
 • prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora Delegatury
 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych
 • prowadzenie repertorium kontroli
 • przygotowywanie i przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów prawa dotyczących instrukcji kancelaryjnej
 • znajomość przepisów prawa dotyczących służby cywilnej
 • znajomość przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej
 • znajomość przepisów dotyczących prawa i postepowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów
 • umiejętność komunikacji
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 31 maja 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
ul. Żelazna 9 lok. 1U
15-297 Białystok
„Oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia 47794”

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych
osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Danych Osobowych jest Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U.

Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl, nr tel/fax. 85 742-80-52, 85 742-80-59, adres do korespondencji: 15-297 Białystok, ul. Żelazna 9 lok. 1U.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilne.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.300 zł + dodatek za wieloletnią pracę w zależności od udokumentowanego stażu pracy.

W procedurze kwalifikacyjnej nie biorą udziału oferty kandydatów/kandydatek:
– nie spełniające wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu,
– nie zawierające kompletu dokumentów,
– w których wymagane oświadczenia, w tym CV oraz list motywacyjny nie są opatrzone odręcznym podpisem kandydata/kandydatki oraz datą.

Niewykorzystane dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 742 80 52.

WZORY OŚWIADCZEŃ

Post Navigation