Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 998 ze zm.) Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego Inspektoratu zgodnie z poniższą specyfikacją.

I. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji  Handlowej w Białymstoku

ul. Żelazna 9 lok. 1U

15-297 Białystok

NIP: 9660590544,

REGON: 000136805

Tel. 85 742 80 52, fax 85 743 52 68

 

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie Sprzedającego, w dniu 19.09.2023 r., o godz. 12:00.

 

III. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy Volkswagen Bora 1.4 MR 98 E4 wersja Basis, sedan 4 — drzwiowy, rok produkcji 2004, przebieg 194 933 km, skrzynia biegów manualna, numer VIN WVWZZZ1JZ4W154515, (nr rej. BI 67240). Opis stanu technicznego pojazdu zawarty jest w załączniku nr 4.

 

IV. Wartość samochodu:

 1. Cena wywoławcza samochodu (na podstawie wyceny Rzeczoznawcy) wynosi brutto: 2.750,00 złotych (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
 2. Cena minimalna wynosi 100% ceny wywoławczej.

 

V. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Przedmiot    przetargu    można    obejrzeć    w   siedzibie    Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji  Handlowej w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U w dni powszednie w godzinach 8.00-14.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 85 742 80 52.

 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Oferty pisemne należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U — Sekretariat Inspektoratu- do dnia 19.09.2023 r. do godz. 10:00 lub przesłać na wskazany wyżej adres.
 2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
 3. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim za pomocą trwałej i czytelnej techniki w treści zgodnej ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

b) Oferta powinna zawierać:

 • imię i nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta,
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika.
 1. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  należy  do  oferty  dołączyć  aktualny  wyciąg z  właściwego rejestru   lub  aktualny  wydruk  z  Centralnej   Ewidencji   i  Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
 2. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
 3. Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.
 4. Koperta powinna być oznakowana następująco:

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji   Handlowej

ul. Żelazna 9 lok. 1U

15-297 Białystok

„Oferta na zakup samochodu osobowego Volkswagen Bora”

 

VII. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego: 275,00 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
 2. Wadium należy wpłacić na konto o numerze:

44 1010 1049 0016 4522 3100 0000

z adnotacją: „Wadium – ogłoszenie nr BA.021.3.2023, auto”.

 1. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się zaksięgowanie środków na koncie Sprzedającego.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, Sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży/zakupu oferowanego składnika.

VIII. Odrzucenie oferty:

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium; nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. VI („Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

IX. Inne informacje:

 1. Przedmiot, o których mowa w pkt. III niniejszego ogłoszenia stanowią własność Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ten składnik ani nie stanowią on również przedmiotu zabezpieczenia.
 2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za składnik majątku ruchomego, objęty przedmiotem przetargu.
 3. Jeżeli co najmniej dwie osoby zaoferują jednakową cenę za ten sam składnik majątku ruchomego – zostanie dodatkowo przeprowadzona aukcja między tymi osobami.
 4. Z kupującym zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2.
 5. Termin zawarcia umowy sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego wyznacza się na dzień wyboru oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik, podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U w Białymstoku.
 6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży/wystawienia rachunku.
 7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez Sprzedającego, na podstawie protokołu odbioru.
 8. Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący.
 9. Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu przetargu do chwili uiszczenia przez kupującego (oferenta) całkowitej ceny nabycia.
 10. Uwaga: Sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego będących przedmiotem niniejszej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji będzie rachunek.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 (auto) – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 (auto) – Umowa sprzedaży samochodu

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 4 – Informacja nt. stanu technicznego

Post Navigation