W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), które wprowadzają szereg zmian w zakresie uprawnień konsumentów i obowiązków przedsiębiorców. Przepisy te będą obejmować wyłącznie umowy zawarte od 25 grudnia 2014 r. oraz wynikające z nich roszczenia.

Do najważniejszych zmian należy:

Przywrócenie obowiązywania instytucji rękojmi w umowach zawieranych z udziałem konsumentów. Po wejściu w życie ustawy reklamację towarów będą regulować przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Nowością jest możliwość odstąpienia od umowy w przypadku pierwszej reklamacji.

  • Nałożenie na przedsiębiorców szeregu obowiązków informacyjnych zawartych w art. 8 ustawy, w tym obowiązku poinformowania konsumenta o firmie, adresie pod którym prowadzone jest przedsiębiorstwo i numerze telefonu przedsiębiorstwa (nie dotyczy to zawierania drobnych umów życia codziennego). Zatajenie lub nieudzielenie pełnej informacji będzie stanowiło wykroczenie (art. 139b Kodeksu wykroczeń) dotyczy to zarówno sprzedaży tradycyjnej, jak i internetowej oraz prowadzonej poza lokalem przedsiębiorstwa.
  • W przypadku zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość rozszerzenie obowiązków informacyjnych (przepisy nie dotyczą umów których wartość nie przekracza 50 zł). Wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy do 14 dni. Jeśli sprzedawca nie powiadomi konsumenta o prawie odstąpienia od umowy to termin na odstąpienie od umowy wydłuża się do 12 miesięcy. W przypadku odstąpienia od umowy klient płaci za odesłanie produktu – chyba że korzystniejszy dla konsumenta zapis znajduje się w regulaminie sprzedaży lub w umowie.
  • Określenie jakie zapisy powinny znajdować się w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie określono czasu jej trwania konsument ma prawo uznać, że gwarancję udzielono na 2 lata. Jeżeli termin naprawy lub wymiany nie został określony, gwarant powinien dokonać tego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Informacji w powyższym zakresie udziela Leszek Mironiuk – Rzecznik prasowy WIIH w Białymstoku tel. 85 742 80 52 wewn. 221.

Post Navigation