Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy temat w 2019 roku przeprowadził 28 kontroli. Miały one na celu wyeliminowanie z obrotu produktów o niewłaściwej jakości oraz oznakowanych nieprawdziwym krajem pochodzenia.

Nieprawidłowości stwierdzono w 12 placówkach. Uchybienia dotyczyły:

  • oferowania do sprzedaży owoców i warzyw (śliwki, cebula, papryka czerwona) nie spełniających wymagań określonych w normie ogólnej bądź w normie szczegółowej w zakresie jakości – w 2 placówkach,
  • oferowania do sprzedaży owoców i warzyw niewłaściwie oznaczonych – w 10 placówkach,
  • oferowania do sprzedaży owoców i warzyw posiadających dokumentację towarzyszącą niespełniającą wymagań.

W trakcie kontroli sprawdzono ogółem 236 partii owoców i warzyw o łącznej wartości 30 tys. zł. Zastrzeżenia wniesiono w stosunku do 62 partii o wartości 7 tys. zł, co stanowi 26% zbadanych partii i 23% ich wartości.

Rzeczywisty kraj pochodzenia owoców i warzyw deklarowanych jako polskie.

W powyższym zakresie kontrolą objęto 104 partie świeżych owoców i warzyw.

W wyniku przeprowadzonej oceny zakwestionowano 11 partii z uwagi na to, że :

  • nie okazano etykiety producenta,
  • stwierdzono brak kraju pochodzenia na wywieszce w miejscu sprzedaży,
  • podano kilka krajów pochodzenia, bez zaznaczenia właściwego.

Zatrudniony personel natychmiast uwidocznił prawidłowe kraje pochodzenia
na wywieszkach przy ww. produktach,

Wykorzystanie ustaleń kontroli.

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:

  • wydania w stosunku do kontrolowanych przedsiębiorców:
  • 10 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 11600 zł, z tytułu oferowania do sprzedaży produktów niewłaściwie oznaczonych,
  • 1 decyzji administracyjnej – z uwagi na nieprawidłowości w dokumentach towarzyszących,
  • wydania 3 żądań celem:

– uwidocznienia prawidłowych krajów pochodzenia i odmian w miejscu sprzedaży,
– uzyskania brakujących etykiet,
– rozdzielenia poszczególnych partii gruszek w miejscu sprzedaży.

1 postępowanie administracyjne jest w toku.

Post Navigation