Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 998 ze zm.) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku informuje, że przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Bora BI 67240 (rok produkcji 2004), ogłoszony w dniu 5 września 2023 r. został rozstrzygnięty.

Komisja stwierdziła, że do dnia 19.09.2023 r. do godziny 10:00 wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1 w dniu 18.09.2023 r.

Oferta nr 2 w dniu 19.09.2023 r. o godz. 9.50

Komisja – uznając za niekompletną – odrzuciła ofertę nr 2, która nie zawierała wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt VI („Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta”) Ogłoszenia o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Bora.

Mając powyższe na uwadze Komisja dokonała wyboru oferty nr 1 opiewającej na kwotę 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100).

Dane oferentów znajdują się w dokumentacji postępowania przetargowego.


Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku

Bogdan Janusz Dobrzyński

Post Navigation