Wakacje powinny być czasem beztroskiego wypoczynku, niestety nie zawsze tak bywa. W sytuacji gdy nie jesteśmy zadowoleni z imprezy turystycznej przydaje się przynajmniej podstawowa znajomość praw konsumenta.

Postarajmy się więc zapamiętać, że: usługę turystyczną (np. wycieczkę) też można reklamować. Przedsiębiorca powinien się do naszej reklamacji ustosunkować w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy, a w wypadku zgłoszenia reklamacji po jej zakończeniu w terminie 30 dni od złożenia reklamacji, jeżeli tego nie zrobił uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

Jeżeli usługa nie jest świadczona zgodnie z warunkami umowy powinniśmy zadbać o materiał dowodowy, który pomoże w dochodzeniu naszych praw. Wskazane byłoby więc wykonanie zdjęć lub sfilmowanie wszystkiego co potwierdza niezgodność z umową.

Pamiętajmy również, iż szczegółowe informacje dotyczące imprezy powinny być zawarte w umowie o świadczenie usług turystycznych. Powinniśmy móc tam znaleźć:

 • organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała;
 • miejsce pobytu lub trasę wycieczki;
 • czas trwania imprezy turystycznej;
 • program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym:
  • rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu,
  • położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów niezaliczanych do rodzajów i kategorii,
  • ilość i rodzaj posiłków,
  • program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej;
 • cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny;
 • sposób zapłaty;
 • rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela;
 • termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń;
 • sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji;
 • wymagania specjalne, o których klient powiadomił organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i na które strony umowy wyraziły zgodę;
 • podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy.

W sposób szczegółowy kwestie dotyczące usług turystycznych uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 196 ze zm.).

Pomocy w zakresie interpretacji umów i porady prawne dotyczące dochodzenia roszczeń w zakresie usług turystycznych konsumenci mogą uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku ul. Żelazna 9 lok. 1 U tel.: 85-742-80-52, faks: 85-743-52-68; inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Post Navigation