Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko sekretarza kierownika jednostki w Wydziale Prawno-Organizacyjnym.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
ul. Żelazna 9 lok. 1U
15-297 Białystok

WARUNKI PRACY

Praca biurowa przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
Oświetlenie naturalne i sztuczne. Stanowisko zlokalizowane jest na parterze budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie punktu kancelaryjnego Inspektoratu, dokumentowanie wpływu i wypływu korespondencji za pośrednictwem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • prowadzenie obsługi sekretariatu Wojewódzkiego Inspektora i Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora
 • zarządzanie składami chronologicznymi
 • obsługa interesantów
 • prowadzenie terminarza spotkań Wojewódzkiego Inspektora i Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora
 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych
 • przygotowywanie i przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących instrukcji kancelaryjnej
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących służby cywilnej
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej
 • Znajomość przepisów dotyczących prawa i postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów
 • Umiejętność komunikacji
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 04 grudnia 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
ul. Żelazna 9 lok. 1U
15-297 Białystok
„Oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia 18332”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty kandydatów/kandydatek, które nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu, nie
zawierają kompletu dokumentów lub w których wymagane dokumenty i oświadczenia nie są opatrzone
odręcznym podpisem kandydata/kandydatki oraz datą, nie biorą udziału w procedurze kwalifikacyjnej.

Niewykorzystane dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty
zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 742 80 52.

Post Navigation