Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektora do spraw kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług.

Miejsce wykonywania pracy: Białystok

Adres urzędu:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
ul. Żelazna 9 lok. 1U
15-297 Białystok

WARUNKI PRACY

Praca w terenie wymagająca wyjazdów służbowych połączona z pracą biurową. Stres związany z kontrolą przedsiębiorców. Praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych wymagająca przemieszczania się na terenie województwa podlaskiego.
Stanowisko zlokalizowane jest na I piętrze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

ZAKRES ZADAŃ

 • uczestniczenie w działaniach Wydziału prowadzonych w ramach realizacji zadań kontrolnych i pokontrolnych
 • sporządzanie projektów dokumentów w zakresie utrwalania ustaleń kontroli
 • sporządzanie projektów pism w zakresie prowadzenia działań pokontrolnych
 • zdobywanie, pogłębianie i utrwalanie umiejętności praktycznych w zakresie samodzielnego wykonywania zadań kontrolnych
 • zdobywanie, pogłębianie i utrwalanie wiedzy w zakresie stosowanych przez Inspekcję Handlową przepisów prawa dotyczących prawidłowej realizacji zadań
 • realizowanie doraźnych zadań w zakresie obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • realizowanie doraźnych zadań statystycznych i sprawozdawczości

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość ogólnych przepisów prawa dotyczących służby cywilnej
 • znajomość ogólnych przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej
 • znajomość ogólnych przepisów prawa dotyczących postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność komunikacji
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • prawo jazdy kat. „B”

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. „B”

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
  ul. Żelazna 9 lok. 1U
  15-297 Białystok
  „Oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia 17630”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty kandydatów/kandydatek, które nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu, nie zawierają kompletu dokumentów lub w których wymagane oświadczenia nie są opatrzone odręcznym podpisem kandydata/kandydatki oraz datą, nie biorą udziału w procedurze kwalifikacyjnej.

Niewykorzystane dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 742 80 52.

Post Navigation