Do pracy w naszej delegaturze w Suwałkach poszukujemy osoby na stanowisko Inspektora ds. kontroli.

Link do ogłoszenia na portalu KPRM

Liczba stanowisk: 2
Wymiar etatu: 1
Status: nabór w toku
Miejsce pracy: ul. 1 Maja 13, 16-400 Suwałki
Ważne do: 12 czerwca 2023 r.

Czym będziesz się zajmować
 
 
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 
 • uczestniczy w działaniach wydziału prowadzonych w celu realizacji zadań kontrolnych i pokontrolnych
 • sporządza projektów dokumentów w celu utrwalania ustaleń kontroli
 • sporządza projektów pism w celu prowadzenia działań pokontrolnych
 • zdobywa, pogłębia i utrwala umiejętności praktyczne w zakresie samodzielnego wykonywania zadań kontrolnych
 • zdobywa, pogłębia i utrwala wiedzę w zakresie stosowanych przez Inspekcję Handlową przepisów prawa w celu prawidłowej realizacji zadań
 • realizuje doraźne zadania w zakresie obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu
 • realizuje doraźne zadania statystyczne i z zakresu sprawozdawczości
Kogo poszukujemy
 
 
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 
 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość ogólnych przepisów prawa dotyczących służby cywilnej
 • znajomość ogólnych przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej
 • znajomość ogólnych przepisów prawa dotyczących postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność komunikacji
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 
 • Wykształcenie: wyższe
 • prawo jazdy kat. „B”
Co oferujemy
 
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę bez okresu próbnego
 • Ścieżkę awansu zawodowego po spełnieniu warunków określonych przepisami, kolejno na stanowiskach starszego inspektora, specjalisty i starszego specjalisty
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Dodatek stażowy (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Nagrody jubileuszowe po osiągnięciu wymaganego stażu pracy
Dostępność
 
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
 
 • Praca w terenie wymagająca wyjazdów służbowych połączona z pracą biurową. Stres związany z kontrolą przedsiębiorców. Praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych wymagająca przemieszczania się na terenie województwa podlaskiego.
 • Stanowisko zlokalizowane jest na piętrze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
Dodatkowe informacje
 
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Osoba zatrudniona na stanowisku inspektora będzie realizowała zadania kontrolne w oparciu o krajowe i unijne przepisy prawa, w obszarze nadzoru rynku oraz bezpieczeństwa produktów.
 • W procedurze kwalifikacyjnej nie biorą udziału oferty kandydatów/kandydatek, w których wymagane oświadczenia, w tym CV oraz list motywacyjny nie są opatrzone odręcznym podpisem kandydata/kandydatki oraz datą.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 742 80 52.
PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:
 

I etap – weryfikacja dokumentów

II etap – sprawdzian wiedzy i umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od:2023-07-01
 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. „B”

Aplikuj

do 12 czerwca 2023

W formie papierowej z dopiskiem: „ogłoszenie nr 121710”
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
ul. Żelazna 9 lok. 1U
15-297 Białystok
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
85 742 80 52
 
 • Dokumenty należy złożyć do: 12.06.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
 
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U.
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl, nr tel/fax. 85 742-80-52, 85 742-80-59, adres do korespondencji: 15-297 Białystok, ul. Żelazna 9 lok. 1U.
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń
 

Post Navigation