Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał warunkową zgodę na koncentrację na rynku produkcji betonu towarowego. Spółka Lafarge Cement może przejąć część mienia Eurobud Chajewscy pod warunkiem sprzedaży wytwórni betonu w Pile.

Spółka Lafarge Cement działa m.in. na rynkach produkcji cementu, betonu oraz wydobycia kruszyw i kamieni. Przejmowana część mienia spółki Eurobud Chajewscy to wytwórnie betonu towarowego w Bydgoszczy, Elblągu, Koszalinie, Malborku, Lisim Ogonie, Pile, Toruniu oraz Starogardzie Gdańskim.

Przeprowadzone postępowanie potwierdziło dotychczasowe orzecznictwo Prezesa UOKiK, że wytwórcy betonu konkurują ze sobą w promieniu 25 km jazdy po drogach publicznych. To obszar, na którym koncentruje się zdecydowana większość sprzedaży tego produktu. Analiza Urzędu wykazała również, że przejęcie przez Lafarge Cement części mienia Eurobud Chajewscy może doprowadzić do naruszenia konkurencji na lokalnym rynku w Pile, ponieważ przejmująca spółka byłaby właścicielem dwóch głównych zakładów betoniarskich na tym rynku, a żaden z konkurentów nie dysponowałby tam porównywalną siłą.

– Koncentracja w proponowanym kształcie oznaczałaby dla obiorców betonu w Pile brak swobodnego wyboru dostawcy oraz ryzyko podniesienia cen. Jednocześnie możliwe było wydanie zgody warunkowej. Sprzedaż jednej z wytwórni betonu w Pile pozwoli zachować uczciwą rywalizację przedsiębiorców na lokalnym rynku dostaw betonu – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Warunek może być zrealizowany w dwóch wariantach. Zgodnie z pierwszym z nich Lafarge Cement ma wyzbyć się wszelkich praw do wytwórni betonu towarowego w Pile przy ul. Motylewskiej 24. Oznacza to m.in. przeniesienie praw i obowiązków z umowy dzierżawy nieruchomości, na której znajduje się wytwórnia, a także sprzedaż środków trwałych i wyposażenia towarowego, przede  wszystkim  dwóch silosów wraz z płytami fundamentowymi.

W drugim wariancie spółka Lafarge Cement będzie musiała zmienić lokalizację wspomnianej wytwórni i przenieść do nowego miejsca m.in. środki trwałe i wyposażenie, a następnie sprzedać tę wytwórnię. Co istotne, nowa lokalizacja musi znajdować się bliżej niż 25 km od zakładu należącego obecnie do Eurobud Chajewscy przy ulicy Bydgoskie Przedmieście 1 w Pile.

Częścią wspólną obu wariantów jest wymóg, aby nabywca był podmiotem niezależnym od Lafarge. Ma on dawać gwarancję dalszego prowadzenia wytwórni betonu. Ponadto Prezes UOKiK może odmówić akceptacji kupującego, jeżeli uzna, że jego działania mogłyby spowodować istotne ograniczenie konkurencji na lokalnym rynku.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Wydana decyzja nie jest prawomocna. Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez UOKiK postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
X: @UOKiKgovPL
Znajdziesz nas również na Instagramie: @uokikgovpl

 

 

Post Navigation