Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wystosował zastrzeżenia dotyczące koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez spółki ArcelorMittal Poland oraz Moris. Transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na krajowym rynku sprzedaży walcowanych szyn kolejowych do odbiorców końcowych. Zastrzeżenia nie przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie.

Przedmiotem koncentracji jest utworzenie przez ArcelorMittal Poland (AMP) oraz Moris wspólnego przedsiębiorcy. AMP produkuje i sprzedaje wyroby ze stali, w tym walcowane szyny kolejowe. Moris prowadzi działalność w zakresie sprzedaży wyrobów stalowych, również szyn walcowanych, zakupionych od producentów (m.in. od AMP) oraz produkuje i sprzedaje szyny zgrzewane. Szyny walcowane są produkowane w hucie, natomiast szyny zgrzewane są wytworzone poprzez zgrzanie w zgrzewalni stacjonarnej dwóch lub więcej walcowanych szyn kolejowych.


Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

W tej sprawie konieczne było przeprowadzenie badania rynków szyn i weryfikacja danych przedstawionych przez uczestników koncentracji. Ze względu na specyfikę branży zebrano dane rynkowe zarówno od producentów i dystrybutorów, jak i nabywców końcowych szyn. Ze zgromadzonych informacji wynika, że koncentracja może doprowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji na krajowym rynku sprzedaży walcowanych szyn kolejowych do odbiorów końcowych. Ponadto, po dokonaniu koncentracji, nowy przedsiębiorca byłby jedynym podmiotem w Polsce mającym w ofercie szyny zgrzewane, co mogłoby prowadzić do podniesienia ich cen. Dlatego Prezes Urzędu przedstawił zastrzeżenia w tej sprawie.

– Uczestnicy koncentracji są dla siebie jedynymi istotnymi konkurentami z perspektywy nabywcy końcowego szyn. Z naszych analiz wynika, że utworzenie wspólnego przedsiębiorcy może wyeliminować presję konkurencyjną oraz z dużym prawdopodobieństwem skutkować podniesieniem cen dla odbiorców końcowych. Koncentracja może ograniczyć także możliwość wejścia na rynek nowych dostawców – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zastrzeżenia do koncentracji

W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji w wyniku dokonania koncentracji, Prezes UOKiK przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec planowanej transakcji. Zastrzeżenia zawierają uzasadnienie i nie przesądzają o końcowym rozstrzygnięciu postępowania.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mają 14 dni na odniesienie się do zastrzeżeń. Ten termin może zostać wydłużony na ich wniosek o kolejne dwa tygodnie.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL
Znajdziesz nas również na Instagramie: @uokikgovpl


Pliki do pobrania

Post Navigation