Zachęcamy do lektury Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku za rok 2022.

Głównym obszarem działalności Inspektoratu w 2022 r. były działania mające na celu ochronę interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Cele te realizowano poprzez:

  • działania kontrolne,
  • prowadzenie postępowań w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich między konsumentami a przedsiębiorcami oraz udzielanie porad prawnych,
  • prowadzenie postępowań przed Stałym Sądem Polubownym,
  • sporządzanie na wniosek organów celno-skarbowych opinii dotyczących spełnienia wymagań prawnych przez towary importowane na teren UE,
  • wykonywanie innych czynności zlecanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – m in. prowadzenie monitoringu cen paliw ciekłych i żywności w związku z wprowadzeniem zerowej stawki VAT.

Więcej informacji w SPRAWOZDANIU.

Post Navigation