Inspekcja Handlowa w 2019 roku skontrolowała baterie i akumulatory. Nieprawidłowości ujawniono u 14,8% kontrolowanych przedsiębiorców.

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U z 2019 r., poz. 1668 z późn. zm.) do zadań Inspekcji Handlowej należy kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r., poz. 521 z późn. zm.).

Przepisy te mogą dotyczyć:
• dopuszczalnej zawartości rtęci, kadmu we wprowadzonych do obrotu bateriach i akumulatorach (art. 8 ustawy o bateriach i akumulatorach),
• oznakowania wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (art. 9 ww. ustawy),
• zasad projektowania wprowadzonego do obrotu sprzętu oraz dołączanych do nich instrukcji (art. 11 ww. ustawy),
• obowiązków sprzedawców hurtowych i sprzedawców detaliczny, baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych oraz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ww. ustawy).

Zgodnie z Planem Kontroli Inspekcji Handlowej na rok 2019 w IV kwartale na terenie całego kraju przeprowadzono kontrolę prawidłowości obrotu akumulatorami i bateriami.
Głównym celem kontroli było przeprowadzenie oceny, w jakim stopniu przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.
Kontrolą objęto przedsiębiorców będących w rozumieniu ustawy o bateriach i akumulatorach :
• sprzedawcami detalicznymi – tj. przedsiębiorcami, którzy w ramach wykonywanej działalności gospodarczej udostępniają odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory w celu używania przez użytkowników końcowych, w tym także jako przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów(art. 6 pkt 14 ww. ustawy);
• sprzedawcami hurtowymi – tj. przedsiębiorcami, którzy w ramach wykonywanej działalności gospodarczej udostępniają odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory w celu ich dalszego odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania, w tym także jako przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów (art. 6 pkt 15 ww. ustawy);
• sprzedawcami hurtowymi i detalicznymi oferującymi sprzęt elektryczny lub elektroniczny w całości albo w części zasilany bateriami lub akumulatorami lub przystosowany do tego rodzaju zasilania.
Poza kontrolą podmiotów oferujących baterie i akumulatory sprawdzano także czy wyroby znajdujące się w obrocie spełniają określone przepisami wymagania. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o bateriach i akumulatorach jako baterie (akumulatory) rozumie się źródła energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej, które składa się z jednego albo kilku:
a. pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania albo
b. wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania.Kontrolą objęto:
• baterie i akumulatory przenośne w rozumieniu art. 6 pkt 3 ww. ustawy, tj. – baterie i akumulatory, w tym ogniwa guzikowe lub zestawy , które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej i akumulatora samochodowego, w szczególności:
a. baterie jednoogniwowe typu AA i AAA,
b. baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego,
c. baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych do zwykłych celów,
d. inne baterie i akumulatory, niewymienione wyżej, a które mogą być bez trudności przenoszone oraz nie są bateriami samochodowymi i akumulatorami samochodowymi oraz bateriami przemysłowymi i akumulatorami przemysłowymi;
• baterie i akumulatory samochodowe w rozumieniu art. 6 pkt 4 ww. ustawy, tj. – baterie i akumulatory, które są używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach;
• sprzęt w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1895 z późn. zm.) , który jest w całości albo w części zasilany bateriami lub akumulatorami lub jest przystosowany do tego rodzaju zasilania (patrz art. 6 pkt 16) ustawy o bateriach i akumulatorach).

Więcej informacji zawiera raport Baterie i akumulatory – kontrola Inspekcji Handlowej (PDF)

Post Navigation