1 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nowe regulacje dotyczą m.in. nowej definicji “usługi turystycznej”, warunków oferowania, sprzedaży i organizacji imprez turystycznych w Polsce i za granicą, powiązanych z nimi usług oraz określa zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Ustawa ma na celu polepszenie ochrony podróżnych i klientów.

Artykuł napisany w ramach akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?”

Ważną zmianą są obowiązki informacyjne przedsiębiorców. Będą oni musieli przekazywać klientom wszystkie informacje na temat oferowanych usług w sposób zrozumiały i widoczny, tak by nie wprowadzać ich w błąd. Jeżeli będą udostępniane w postaci papierowej – muszą być czytelne. Organizator turystyki lub agent turystyczny, przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej, poinformuje podróżnego o każdej zmianie informacji. W zrozumiały sposób będzie musiała też zostać sporządzona umowa o udział w imprezie turystycznej.

W przypadku zmiany ceny imprezy turystycznej o więcej niż 8 proc., klient będzie miał prawo odstąpić od umowy i otrzyma wszystkie wpłacone pieniądze. Organizator będzie mógł również zaproponować mu inną, porównywalną ofertę. Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy wystąpią okoliczności, których nie można było uniknąć ani przewidzieć, będzie można z niej zrezygnować. Ponadto podróżny będzie mógł bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

Każdy podróżny będzie mógł odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Może jednak wtedy zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy. W umowie o udział w imprezie turystycznej może też zostać wskazana opłata w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia. Podróżny będzie mógł odstąpić od umowy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego, takich jak konflikty zbrojne czy klęski żywiołowe.

Korzystną dla konsumentów zmianą jest także, w sytuacji gdy zawarł on umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, prawo do odstąpienia od niej w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.

W sytuacji niezgodności między treścią umowy, a rzeczywistą jej realizacją, podróżny będzie mógł zawiadomić o niej organizatora turystyki niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, który powinien ją usunąć. Jeżeli tego nie zrobi podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Ponadto Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze.

Na mocy nowych przepisów podróżny może też kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego została ona nabyta. Organizator turystyki jest również obowiązany niezwłocznie udzielić odpowiedniej pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji, obowiązek ten może polegać w szczególności na udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej, a także pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Post Navigation