Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
15-297 Białystok ul. Żelazna 9 lok. 1U

Ogłoszenie nr 82267 / 06.08.2021

Specjalista
Do spraw: kontroli Delegatura WIIH w Łomży

Wymiar etatu: 1
Status: nabór w toku
Miejsce pracy: ul. Księcia Janusza I/1 18-400 Łomża
Ważne do: 16 sierpnia 2021 r..

 

Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzi działania w celu realizacji zadań kontrolnych i pokontrolnych
 • sporządza dokumenty w celu utrwalania ustaleń kontroli
 • sporządza pisma w trakcie działań kontrolnych i pokontrolnych i wydaje akty administracyjne w celu prowadzenia działań pokontrolnych
 • stosuje postępowanie mandatowe w zakresie ujawnionych w trakcie kontroli wykroczeń, w celu realizacji obowiązujących przepisów prawa
 • pogłębia i utrwala umiejętności praktyczne w celu efektywnego wykonywania zadań kontrolnych
 • pogłębia i utrwala wiedzę w zakresie stosowanych przez Inspekcję Handlową przepisów prawa, w celu efektywnego wykonywania zadań kontrolnych
 • realizuje doraźne zadania w zakresie obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu
 • realizuje doraźne zadania statystyczne i z zakresu sprawozdawczości

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata na stanowisku starszego inspektora ds. kontroli lub 3 lata na innym
 • stanowisku w administracji publicznej związanym z wykonywaniem zadań kontrolnych
 • znajomość przepisów prawa dotyczących instrukcji kancelaryjnej
 • znajomość przepisów prawa dotyczących służby cywilnej
 • znajomość przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej
 • znajomość przepisów prawa i postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność współpracy
 • rzetelność
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • prawo jazdy kat. „B”

Co oferujemy

 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

Praca w terenie wymagająca wyjazdów służbowych połączona z pracą biurową. Stres związany z kontrolą przedsiębiorców. Praca z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych wymagająca przemieszczania się na terenie województwa podlaskiego.
Stanowisko zlokalizowane jest na piętrze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Dodatkowe informacje

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia
 • dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

W procedurze kwalifikacyjnej nie biorą udziału oferty kandydatów/kandydatek, w których wymagane oświadczenia, w tym CV oraz list motywacyjny nie są opatrzone odręcznym podpisem kandydata/kandydatki oraz datą.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 742 80 52.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • kopia prawa jazdy kat. „B”

Aplikuj do: 16 sierpnia 2021

W formie papierowej z dopiskiem: „ogłoszenie nr 82267” na adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
ul Żelazna 9 lok. 1U
15-297 Białystok
 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 85 742 80 52
lub mailowego na adres: inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.08.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl, nr tel/fax. 85 742-80-52, 85 742-80-59, adres do korespondencji: 15-297 Białystok, ul. Żelazna 9 lok. 1U.
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art.6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

Post Navigation