RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO[1]
przeznaczona dla konsumenta lub przedsiębiorcy
dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania
sporu konsumenckiego

Informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku, tj. dnia obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku ul. Żelazna 9 lok. 1 U, zwany dalej: Administratorem;
  • Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • inspektorem danych osobowych u Administratora jest Bogdan Dobrzyński e-mail: dobrzynski@bialystok.wiih.gov.pl, nr telefonu: 85-742-80-52 wew. 561;
  • Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym polegającego na prowadzeniu postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.);
  • dane osobowe będą udostępnione pracownikom Administratora w tym osobie upoważnionej do prowadzenia postępowania, drugiej stronie sporu oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie jako podmiotowi monitorującemu system pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
  • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa wskazany w pkt 4 klauzuli;
  • podanie danych jest niezbędne do ich udostępniania innym odbiorcom, w celu określonym w pkt 4 klauzuli;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: jako RODO