Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w Polsce. W rejestrze podmiotów uprawnionych, prowadzonym przez UOKiK została wpisana pod numerem 6.

W sytuacji sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, Inspekcja Handlowa proponuje Państwu możliwość skorzystania z alternatywnych względem postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR). Są one tańsze, szybsze i prostsze. Nie są tak stresujące jak postępowania przed sądem powszechnym. Cechuje je polubowność, a więc dobrowolność udziału konsumenta i przedsiębiorcy w całej procedurze. Nasze działania prowadzone są przez bezstronnych i neutralnych ekspertów.

Właściwość rzeczowa (zasięg sektorowy) spraw rozpatrywanych przez Inspekcję Handlową w trybie ww. postępowania obejmuje m.in.:

 • sprzedaż produktów,
 • usługi turystyczne,
 • usługi deweloperskie,
 • usługi edukacyjne niepubliczne,
 • usługi remontowo-budowlane,
 • inne branże, w których nie powstały wyspecjalizowane podmioty uprawnione.

Szczegółowy wykaz sektorów znajduje się TUTAJ.

Osoby prowadzące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

 • są pracownikami Inspekcji Handlowej i spełniają warunki niezbędne wymagane ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823), w szczególności w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, jak również posiadają ogólną znajomość prawa;
 • są upoważnione na okres czterech lat przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej do prowadzenia niniejszych postępowań;
 • prowadzą postępowania w sposób niezależny i bezstronny, w szczególności nie mogą przyjmować instrukcji, wskazówek oraz zaleceń od stron sporu lub ich przedstawicieli;
 • mają obowiązek niezwłocznego ujawnienia swoim przełożonym okoliczności, które mogą wpływać na ich niezależność lub bezstronność lub powodować konflikt interesów z jedną ze stron sporu;
 • są wynagradzane z budżetu państwa a ich wynagrodzenie nie jest uzależnione od wyniku postępowań, jakie prowadzą;
 • mogą zostać pozbawione funkcji (może im być cofnięte ww. upoważnienie) wyłącznie na podstawie ustawy o Inspekcji Handlowej w sytuacji, kiedy: dokonają rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji, zostaną skazane prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w przypadku choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań oraz w wyniku złożenia rezygnacji;
 • są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie tego postępowania.

Elementem koniecznym do wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest zaistnienie sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.  W pierwszej kolejności zatem należy złożyć reklamację. Jeżeli nie zostanie ona rozpatrzona po myśli klienta wtedy można skorzystać z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Aby postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich mogło zostać wszczęte przez Inspekcję Handlową konieczne jest podjęcie próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu. Próba ta powinna być podjęta przed upływem roku od dnia, kiedy składany jest wniosek o wszczęcie postępowania. Prosimy mieć na uwadze inne okoliczności, które mogą wpłynąć na odmowę rozpatrzenia sporu. Podstawą rozstrzygnięcia są powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego, krajowego oraz zasady słuszności.

Za zgodą obydwu stron Inspekcja Handlowa pośredniczy w kontaktach między przedsiębiorcą a konsumentem i:

 1. umożliwia zbliżenie stanowisk stron (mediacja) albo
 2. zaproponowanie rozwiązania sporu (koncyliacja).

Czym jest mediacja? Mediacja to sposób dojścia do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej ― mediatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt i wspiera ich w komunikacji ― nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań.

 Koncyliacja to pomoc neutralnej osoby trzeciej. Polega na zapoznaniu się z problemem, a następnie zaproponowaniu konkretnego sposobu rozwiązania sporu jego stronom – konsumentowi i przedsiębiorcy. Strony mają prawo nie zgodzić się z tą propozycją lub nie zastosować się do niej.

Działania prowadzone przez Inspekcję Handlową są bezpłatne, ale w toku postępowania mogą być ponoszone koszty związane z udziałem w postępowaniu (np. koszty związane z opiniami rzeczoznawców, jakie strona może ponieść w toku postępowania).

Strona ma prawo wycofać się z postępowania w każdym jego stadium.

Całe postępowanie powinno trwać maksymalnie 90 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez nas kompletnego wniosku. Średni czas rozpatrywania sprawy w praktyce wynosi 19 dni. W wyjątkowych przypadkach natomiast, jeżeli spór jest szczególnie skomplikowany, czas ten może być wydłużony. Każdorazowo informujemy strony o ewentualnym przedłużeniu oraz przewidywanym terminie zakończenia. Strona ma prawo wycofać się z postępowania.

 Inspekcja Handlowa zajmuje się sprawami, dla których nie został utworzony właściwy podmiot.

Językiem, w którym można składać wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz językiem w jakim jest prowadzone postępowanie jest język polski.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego MOŻNA POBRAĆ STĄD.

Składamy go:

 • na piśmie osobiście lub przesyłamy pocztą tradycyjną – w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U;

Wzór wniosku znajdą Państwo poniżej. Złożenie kompletnego wniosku umożliwi nam szybsze załatwienie Państwa sprawy. Oferujemy również pomoc przy wypełnianiu takiego wniosku bądź to osobiście w siedzibie Inspektoratu lub jego Delegaturach, bądź telefonicznie.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO przeznaczona dla konsumenta lub przedsiębiorcy dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego dostępna jest TUTAJ.

Inspekcja Handlowa jest uprawniona do odmowy rozpatrzenia sporu kiedy:

 • przedmiot postępowania wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Inspekcji;
 • wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
 • spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
 • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd;
 • wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od progów finansowych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 36 ust. 12 ustawy o Inspekcji Handlowej;
 • wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
 • rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Inspekcji.

Postępowanie kończy się sporządzeniem protokołu, który zawiera informację o wyniku postępowania. Postępowanie i jego ustalenia nie mają wiążącego charakteru, tym niemniej z praktyki wojewódzkiego inspektoratu wynika, że strony honorują rezultat podjęty w rezultacie postępowania.

Inspekcja Handlowa nie prowadzi analiz przypadków, w których strony zastosowały się do wyniku postępowania, w stosunku do liczby wszczętych postępowań.

Ulotka informacyjna

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Art. 36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

Rozporządzenie ws. określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych

Wykaz podmiotów podmiotów ADR w krajach Unii Europejskiej

Link do platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR)