Aktualności


Nowa ustawa o prawach konsumenta

Szanowni Państwo,

25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.

Już dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pragnie pomóc przedsiębiorcom i konsumentom przygotować się na nadchodzące zmiany.

Wszystkie najważniejsze informacje znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków przedsiębiorców oraz konsumentów.

Prosimy o przekazanie tych informacji Państwa pracownikom oraz instytucjom zrzeszonym w izbach i innych organizacjach, a także zamieszczenie ich na swoich stronach internetowych.

PRZED WAKACJAMI CO WARTO WIEDZIEĆ? USŁUGI TURYSTYCZNE

Jeżeli deklarowane przez organizatora warunki zakwaterowania lub pobytu nie odpowiadają tym, które zostały opisane w umowie można taką usługę reklamować. Klient po stwierdzeniu wadliwego wykonywania umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

Jeżeli przedsiębiorca nie ustosunkuje się do reklamacji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej w terminie 30 dni od jej złożenia, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

Mając na uwadze to, iż "sprawa może mieć swój finał w sądzie" turysta, który uważa, iż usługa świadczona była niezgodna z zakupioną powinien zadbać o materiał dowodowy, który pomoże mu dochodzić swoich praw. Wskazane byłoby więc wykonanie zdjęć lub sfilmowanie wszystkiego co potwierdza niezgodność z umową.

Umowa o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych wymaga formy pisemnej. Powinna ona określać:

W sposób szczegółowy kwestie dotyczące usług turystycznych uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 196 ze).

Pomocy w zakresie interpretacji umów i porady prawne dotyczące dochodzenia roszczeń w zakresie usług turystycznych konsumenci mogą uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku ul. Żelazna 9 lok. 1 U tel.: 85-742-80-52, faks: 85-743-52-68; inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Planujesz wakacyjny wypoczynek - poznaj swoje prawa. Informacji szukaj na głównych stronach internetowych uczestników wspólnego projektu:

W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Szczecin

PRAKTYKI AKWIZYTORÓW - POZNAJ SWOJE PRAWA

Na pokazie i od akwizytora - to zapowiedź wygodnych zakupów pod warunkiem, że konsument zna swoje prawa, a przedsiębiorca je respektuje. Podstawowe prawo osób zawierających umowy poza lokalem przedsiębiorcy, to możliwość zrezygnowania w ciągu 10 dni. 22 instytucje po raz pierwszy wspólnie informują o prawach i obowiązkach konsumentów

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

Sprzedaż bezpośrednia to inaczej zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorcy. Polega ona najczęściej na oferowaniu zakupu towarów w miejscu zamieszkania lub na organizowanych w wynajętych lokalach "pokazach".

Konsument dokonując zakupu w ramach sprzedaży bezpośredniej, jest bardziej podatny na presję sprzedawcy, na stosowane przez niego formy nacisku i manipulacji psychologicznej. Z tego też względu konieczne było objęcie konsumenta szerszą ochroną niż ma to miejsce w przy sprzedaży w lokalu przedsiębiorstwa. Regulacje dotyczące sprzedaży bezpośredniej znajdują się w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca, który proponuje konsumentowi zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, powinien okazać przed jej zawarciem dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokument tożsamości. W razie zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy zawierający umowę okazuje ponadto dokument potwierdzający swoje umocowanie.

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem

Osoba zawierająca z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, powinna poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie i przekazać wzór oświadczenia o odstąpieniu, obowiązana jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

Więcej informacji na temat sprzedaży bezpośredniej konsumenci mogą uzyskać w:
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku
ul. Żelazna 9, lok. 1U 15-297 Białystok, tel.: 85-742-80-52,
http://www.bialystok.wiih.gov.pl
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl.

W przypadku sporów wynikłych na gruncie umów cywilnoprawnych, konsumenci mogą uzyskać w Inspektoracie darmową poradę prawną, jak również skorzystać z pomocy w próbie ugodowego zakończenia sporu - w ramach prowadzonych postępowań mediacyjnych.

Przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:

Informacji o swoich prawach szukaj na stronach internetowych uczestników projektu:

W akcji biorą także udział: Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław.


- 02.06.2014 -

15 marca Światowy Dzień Konsumenta

W dniu 15 marca 1962 roku przemawiając w sprawie projektu ustawy o ochronie praw konsumenta w Kongresie Stanów Zjednoczonych John F. Kennedy stwierdził "Konsumenci to my wszyscy". Zdefiniował pojęcie konsumenta oraz wskazał, że jest nim każdy z nas bez względu na to, po której stronie lady stoi. W związku z doniosłością tego faktu dzień 15 marca jest obchodzony jako Światowy Dzień Konsumenta. Konsumenci chociaż są największą zbiorowością społeczną współczesnego świata, to jednocześnie są najsłabszym ogniwem systemu dystrybucji dóbr. Wynika to z silniejszej pozycji rynkowej przedsiębiorcy.

Konsumenci jednak nie pozostają bezbronni. Prawną opiekę i ochronę gwarantują im nie tylko zapisy konstytucyjne, nie tylko regulacje stanowione przez ustawy, ale też sprawdzony od lat system państwowego nadzoru nad przestrzeganiem uprawnień. Ochrona ta, sprawowana jest przede wszystkim przez UOKiK i Inspekcję Handlową, które są wspierane przez organizacje konsumenckie i samorządy.

Zadania Inspekcji Handlowej realizuje na terenie województwa podlaskiego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku oraz podległe mu delegatury w Łomży i Suwałkach. Pracownicy Inspektoratu oprócz działalności kontrolnej prowadzą również postępowania mediacyjne, udzielają konsumentom porad prawnych. Przy Podlaskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku działa Stały Polubowny Sąd Konsumencki.

W tym miejscu warto wspomnieć, iż w bieżącym roku prawdopodobnie wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące praw konsumentów zawarte w rządowym projekcie ustawy o ochronie konsumentów oraz wdrożeniem dyrektywy ADR. (DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE).

Więcej informacji na temat praw konsumentów można znaleźć na stronie Inspektoratu clik


- 13.03.2014 -

Rozporządzenie Nr 1/2014 Wojewody Podlaskiego

Rozporządzenie Nr 1/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ezakupy.uokik.gov.pl stworzonym z inicjatywy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do pobrania:
Rozporządzenie Nr 1/2014


- 11.02.2014 -

Ruszył portal ezakupy.uokik.gov.pl

Konsumencie, czy robiąc zakupy w sieci zastanawiasz się jaki jest termin na oddanie pełnowartościowego towaru? A może nie wiesz kto ponosi koszty przesyłki w przypadku reklamacji? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań związanych z transakcjami internetowymi znajdziesz na nowym portalu ezakupy.uokik.gov.pl stworzonym z inicjatywy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do pobrania:
Pełen Artykuł


- 04.12.2013 -

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi, a także podejmowanych działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń na terytorium województwa podlaskiego Wojewoda Podlaski Maciej Żywno podpisał Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 1/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W załączeniu przedmiotowe Obwieszczenie.

Z poważaniem

Hanna Ignaciuk
inspektor
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
tel. 85-7439-381
E-mail hignaciuk@bialystok.uw.gov.pl

Do pobrania:
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego


- 12.08.2013 -

PRZED WAKACJAMI CO WARTO WIEDZIEĆ? USŁUGI TURYSTYCZNE

Jeżeli deklarowane przez organizatora warunki zakwaterowania lub pobytu nie odpowiadają tym, które zostały opisane w umowie można taką usługę reklamować. Klient po stwierdzeniu wadliwego wykonywania umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

Jeżeli przedsiębiorca nie ustosunkuje się do reklamacji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej w terminie 30 dni od jej złożenia, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

Mając na uwadze to, iż "sprawa może mieć swój finał w sądzie" turysta, który uważa, iż usługa świadczona była niezgodna z zakupioną powinien zadbać o materiał dowodowy, który pomoże mu dochodzić swoich praw. Wskazane byłoby więc wykonanie zdjęć lub sfilmowanie wszystkiego co potwierdza niezgodność z umową.

Umowa o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych wymaga formy pisemnej. Powinna ona określać:

W sposób szczegółowy kwestie dotyczące usług turystycznych uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 133, poz. 2268 ze zm.).

Pomocy w zakresie interpretacji umów i porady prawne dotyczące dochodzenia roszczeń w zakresie usług turystycznych konsumenci mogą uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku ul. Żelazna 9 lok. 1 U tel.: 85-742-80-52, faks: 85-743-52-68; inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl


- 28.06.2013 -

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Sprzedawca niesłusznie odrzucił twoją reklamację? Nie masz czasu, ochoty, ani pieniędzy na długotrwałe dochodzenie swoich roszczeń przed sądem? Rozwiązaniem jest skorzystanie z mediacji lub skierowanie sprawy do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. W 2012 r. z tych możliwości skorzystało blisko 15 tys. konsumentów, a łączna wartość sporów wyniosła prawie 3 mln zł.

[Warszawa, 2 maja 2013 r.] Konsument, który wykrył wadę w zakupionym produkcie lub usługę wykonano niezgodnie ze zleceniem ma możliwość złożenia reklamacji. Jeżeli przedsiębiorca nie chce jej uznać, może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Rozwiązaniem jest również skorzystanie z polubownych metod rozwiązywania sporu - prowadzonych przez Inspekcję Handlową mediacji lub sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektoracie IH. Ich zaletą są przede wszystkim uproszczone procedury, krótkie terminy i niskie opłaty lub ich całkowity brak.

Stały Polubowny Sąd Konsumencki

Stały Polubownym Sąd Konsumencki (SPSK) rozpatruje spory pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem, w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem usług, których wartość nie przekracza 10 tys. zł. Tylko sąd w Warszawie nie ma ograniczonej wartości przedmiotu sporu. Sprawę do SPSK może wnieść konsument, przedsiębiorca, organizacja konsumencka oraz miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów. Sąd zajmuje się sprawą pod warunkiem, że zgodzą się na to konsument i przedsiębiorca. Rozprawę prowadzą arbitrzy, których zadaniem jest skłonienie stron do zawarcia porozumienia. W jej trakcie głos mogą zabrać obie strony, prezentowane są dowody, a w razie potrzeby także opinie biegłych. Wynikiem jest ugoda lub wyrok, które mają moc wyroku sądu powszechnego i ugody zawieranej przed sądem powszechnym. Strona niezadowolona z wyroku może złożyć skargę do sądu powszechnego o jego uchylenie. Postępowanie przed sądem polubownym jest bezpłatne, z wyjątkiem ponoszenia kosztów ewentualnej opinii rzeczoznawcy lub biegłego.

Obecnie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej istnieje 16 stałych polubownych sądów konsumenckich oraz 15 ośrodków zamiejscowych na terenie całego kraju. Co roku rozpatrują one tysiące spraw. W 2012 r. wpłynęło 2660 wniosków, a łączna wartość sporów wyniosła blisko 2,8 mln zł. Główne problemy dotyczyły sprzedaży obuwia (ponad 1500 wniosków). Sprawy najczęściej kończyły się ugodą. Na etapie postępowania wstępnego takie rozstrzygnięcie miało miejsce 819 razy, natomiast przed sądem 126 razy. Wyroki sądu częściej kończyły się na korzyść konsumentów. W 937 przypadkach przedsiębiorcy nie zgodzili się na polubowne załatwienie sprawy.

Mediacja

Polubowne załatwienie sprawy możliwe jest również dzięki procedurze mediacji, która może zostać przeprowadzona przez Inspekcję Handlową. Wszczynana jest na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego interes słabszego uczestnika rynku. Na taki sposób bezpłatnego załatwienia sporu muszą zgodzić się obie strony. Postępowanie jest bezpłatne, jego uczestnicy w niektórych sytuacjach muszą liczyć się jedynie z koniecznością poniesienia kosztów opinii o jakości produktu lub usługi, sporządzonej na swoje zlecenie.

W toku postępowania mediacyjnego mediator zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu. Na każdym etapie mediacji obie strony mają prawo zrezygnować z tej formy rozwiązania sporu oraz złożyć pozew o rozpatrzenie sprawy przez sąd powszechny lub polubowny.

W 2012 r. przeprowadzonych zostało 12 239 postępowań mediacyjnych. Ponad 8 tys. razy kończyły się one wynikiem pozytywnym dla konsumenta. Podobnie jak w przypadku postępowań przed sądem polubownym zdecydowana większość sporów (blisko 8 tysięcy) dotyczyła obuwia.

Jednakowe procedury w całej Unii Europejskiej

Polubowne rozwiązywanie sporów będzie łatwiejsze i jednakowe dla wszystkich konsumentów w Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu Rada UE przyjęła bowiem pakiet legislacyjny, w skład którego wchodzą dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) oraz rozporządzenie w sprawie rozwiązywania sporów w sieci (ODR). Jednym z głównych celów nowych regulacji jest ułatwienie konsumentom możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów przy transakcjach transgranicznych, w tym dokonywanych za pośrednictwem Internetu. Przed dokonaniem zakupu konsument będzie wiedzieć czy przedsiębiorca wyraża zgodę na polubowne rozpatrzenie ewentualnej skargi oraz jaka jednostka będzie rozstrzygać spór - taka informacja będzie musiała się znaleźć w dokumentach handlowych sprzedawcy oraz na jego stronie internetowej. W przypadku zakupów przez Internet stworzona zostanie platforma, za pośrednictwem której rozpatrywane będą spory pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą. Skargę będzie można złożyć drogą elektroniczną za pomocą specjalnego formularza dostępnego we wszystkich językach urzędowych UE. Będzie ona kierowana do wybranej przez obie strony jednostki rozpatrującej spór. Informacje o rozstrzygnięciu również zostanie dostarczona przez Internet.

Nowe przepisy w ciągu dwóch lat mają zostać wprowadzone do polskiego prawa.

Gdzie po pomoc?

Sądy polubowne i mediatorzy działający przy Inspekcji Handlowej nie rozpatrują spraw z każdego zakresu. W niektórych specjalistycznych sprawach (bankowych, energetycznych, finansowych) korzysta się z mediacji innych podmiotów, np. Arbitra Bankowego, a także sądów polubownych przy Rzeczniku Ubezpieczonych, Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. We wszystkich tych przypadkach i na każdym etapie sporu z przedsiębiorcą konsument może liczyć na bezpłatną pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314, 55 60 430
Fax (22) 826 11 86
E-mail malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl

Pliki do pobrania


- 02.05.2013 -

INFORMACJA z kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych na rynku wiejskim.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku w III kwartale 2012r. przeprowadził 30 kontroli w placówkach detalicznych zlokalizowanych na terenach wiejskich w miejscowościach: Wyszki, Topczewo, Poświętne, Dobrzyniewo Duże, Dzikie, Pogorzałki, Borsukówka, Kozińce, Fasty, Dobrzyniewo Kościelne, Studzianki, Dąbrówki, Kruszewo, Pańki, Izbiszcze, Sierzputy Marki, Koziki, Elżbiecie, Olszyny, Wnory Kużele, Sucha Wieś, Janówka, Szczerze, Monkinie.

Nieprawidłowości ujawniono w 21 kontrolowanych placówkach, co stanowi 70% objętych kontrolą.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

W toku kontroli sprawdzono ogółem 545 partii artykułów spożywczych, z czego zakwestionowano 56 partii.

Z uwagi na przeterminowanie, w 9 placówkach, zakwestionowano 56 partii środków spożywczych:

Właściciele kontrolowanych placówek lub zatrudniony personel w ramach dobrowolnych działań wycofali zakwestionowane produkty z obrotu handlowego i zniszczyli je.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 07.12.2012 -

INFORMACJA z kontroli prawidłowości funkcjonowania sklepów w miejscowościach turystycznych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku w III kwartale 2012 roku przeprowadził łącznie 22 kontrole w placówkach detalicznych zlokalizowanych na terenach turystycznych, w miejscowościach: Juszkowy Gród, Bondary, Korycin, Czarna Białostocka, Tykocin, Stawiski, Wilamowo, Słucz, Bryzgiel, Sejny, Maćkowa Ruda, Przewięź, Gawrych Ruda.

Nieprawidłowości stwierdzono w 14 kontrolowanych placówkach, co stanowi 64% objętych kontrolą. Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

W toku kontroli sprawdzono ogółem 355 partii artykułów spożywczych. Zakwestionowano 15 partii produktów, co stanowi 4% badanych.

Towary przeterminowane stwierdzono w 3 placówkach. Zakwestionowano 15 partii tj.:

Na żądanie kontrolujących osoby odpowiedzialne wycofały zakwestionowane produkty z obrotu handlowego, a następnie je zniszczyły.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 07.12.2012 -

INFORMACJA z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania przetworów mięsnych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził łącznie 9 kontroli na terenie Białegostoku, Łomży i Zambrowa, w tym w 3 podmiotach należących do sieci handlowych. Celem kontroli było zbadanie i ocena jakości handlowej przetworów mięsnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykrywanie zafałszowań oraz rzetelności informowania konsumentów o rodzajach oferowanych wyrobów, a także zamieszczania wszystkich wymaganych prawem żywnościowym oznaczeń.

Nieprawidłowości stwierdzono w 8 placówkach, co stanowi 89 % objętych kontrolą.

Uchybienia dotyczyły:

W wyniku badań organoleptycznych i fizykochemicznych zakwestionowano 5 partii przetworów mięsnych, a mianowicie:

Z uwagi na przeterminowanie zakwestionowano:

W ramach dobrowolnych działań w/w wędliny zostały wycofane z obrotu handlowego, a następnie zniszczone.

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 07.12.2012 -

Naziemna telewizja cyfrowa.

Obowiązki przedsiębiorców oraz kontrola ich przestrzegania przez Inspekcję Handlową.


- 30.11.2012 -

PRZED WAKACJAMI CO WARTO WIEDZIEĆ? USŁUGI TURYSTYCZNE- PRAWA KONSUMENTA

Jeżeli deklarowane przez organizatora warunki zakwaterowania lub pobytu nie odpowiadają tym, które zostały opisane w umowie można taką usługę reklamować. Klient po stwierdzeniu wadliwego wykonywania umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Umowa powinna jednoznacznie określać obowiązek klienta w tym zakresie. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.

Jeżeli przedsiębiorca nie ustosunkuje się do reklamacji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej w terminie 30 dni od jej złożenia, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

Mając na uwadze to, iż "sprawa może mieć swój finał w sądzie" turysta, który uważa, iż usługa świadczona była niezgodna z zakupioną powinien zadbać o materiał dowodowy, który pomoże mu dochodzić swoich praw. Wskazane byłoby więc wykonanie zdjęć lub sfilmowanie wszystkiego co potwierdza niezgodność z umową.

Należy również wiedzieć, iż cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a organizator turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:

W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

Umowa o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych wymaga formy pisemnej. Powinna ona określać:

W sposób szczegółowy kwestie dotyczące usług turystycznych uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 133, poz. 2268 ze zm.).

Pomocy w zakresie interpretacji umów i porady prawne dotyczące dochodzenia roszczeń w zakresie usług turystycznych konsumenci mogą uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku ul. Żelazna 9 lok. 1 U tel.: 85-742-80-52, faks: 85-743-52-68; inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl


- 29.06.2012 -

PRZED WAKACJAMI - CO WARTO WIEDZIEĆ?

Już po raz trzeci razem. W tym roku ponad 30 instytucji i organizacji - wspólnie będzie informować PRZED WAKACJAMI - CO WARTO WIEDZIEĆ? Zapraszamy jutro na strony internetowe, znajdziecie tam specjalne poradniki i informacje przed wakacjami

[Warszawa, 28/29 czerwca 2012 r.] Jak bezpiecznie korzystać z bankomatu i co zrobić aby zabezpieczyć mieszkania przed złodziejami? Ile mamy czasu na reklamację nieudanego wyjazdu? Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie turystyczne? Jak chronić dane osobowe? Ile wynoszą opłaty za połączenia, sms-y w UE? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań już 29 czerwca. W piątek po raz trzeci rusza wspólna akcja biur prasowych różnych instytucji, które przypomną wspólnie podstawowe informacje przydatne podczas wypoczynku.

Planujesz wakacyjny wypoczynek - poznaj swoje prawa. Informacji szukaj jutro po godzinie 10.00 na głównych stronach internetowych uczestników wspólnego projektu:

W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Szczecin.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314
Fax (22) 826 11 86
E-mail malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl


Nowy adres Inspektoratu

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku informuje, że z dniem 15 czerwca 2012 r. ulega zmianie siedziba Inspektoratu. Nowy adres Inspektoratu to:


ul. ŻELAZNA 9 lok. 1U
15-297 BIAŁYSTOK
Kontakt


- 19.06.2012 -

ZABAWKI - KONTROLA UOKiK

Co trzecia sprawdzona przez Inspekcję Handlową na zlecenie UOKiK zabawka nie spełnia wymagań - wynika z najnowszych badań. Nieprawidłowości jednak nie są niepokojące. Najczęściej na zabawkach nie umieszczano wymaganych przez prawo informacji. O tym, jak wybrać zabawkę podpowiadamy przed Dniem Dziecka

[Warszawa, 31 maja 2012 r.] W I kwartale br. sprawdzono łącznie 826 zabawek, kwestionując 323 (39,1 proc.). Sprawdzano zabawki wprowadzone do obrotu przed i po 20 lipca 2011 roku. Właśnie wtedy zaczęły obowiązywać nowe przepisy określające obowiązki sklepów, producentów i importerów zabawek. Inspektorzy zwracali uwagę przede wszystkim na obowiązkowe oznakowanie, dołączane instrukcje, bezpieczeństwo materiałów, z których zostały wykonane zabawki.

Zastrzeżenia najczęściej wzbudzał brak lub niezasadne umieszczenia ostrzeżenia "0-3", które oznacza, że zabawka jest nieodpowiednia dla dzieci w tym wieku, nieprawidłowo sformułowane lub wskazane nieistniejące ryzyko. Ponadto z uwagi na brak informacji o producencie lub importerze zabawki, utrudnione było ustalenie kto jest odpowiedzialny za jej wprowadzenie na rynek. W 9 zabawkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia ftalanów, substancji chemicznych stosowanych do zmiękczania części plastikowych. Były to produkty wprowadzone do obrotu, zarówno przed jak i po wejściu w życie nowych przepisów.

W 222 przypadkach inspektorzy IH umożliwili przedsiębiorcom podjęcie dobrowolnych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych niezgodności poprzez uzupełnienie brakujących lub wyeliminowanie informacji bezpodstawnie dołączonych do zabawki. Do organów ścigania skierowano 27 wniosków o podejrzenie popełnienie przestępstwa. Prezes UOKiK wszczęła 49 postępowań administracyjnych.

O czym należy pamiętać wybierając zabawki dla najmłodszych?

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314
Fax (22) 826 11 86
E-mail malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl


- 31.05.2012 -

UOKIK PRZED ŚWIĘTAMI - OZNAKOWANIE WĘDLIN

O składnikach wędliny pakowanej dowiemy się z etykiety, sprzedawanej luzem - z wywieszki przy produkcie. Niestety, obowiązki informacyjne są rzadko przestrzegane przez sprzedawców. Przypominamy o nich przed zbliżającymi się świętami

[Warszawa, 6 kwietnia 2012 r.] Jakość wędlin o tej samej nazwie, ale pochodzących od innych producentów może się różnić. Dla wędlin standardy określa za każdym razem producent. Oznacza to, że sam ustala ich skład i deklaruje go na opakowaniu. Każdy konsument, kupując mięso i jego przetwory, powinien za każdym razem dokładnie zapoznać się z etykietą.

Wędlina pakowana i sprzedawana luzem

Nazwa rodzajowa produktu (np. kiełbasa suszona), wykaz składników łącznie z danymi dot. obecności wody, dodanych substancji dozwolonych (np. konserwantów), termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, zawartość netto, nazwa producenta - to informacje, które powinien znaleźć każdy konsument kupujący wędliny. Muszą być umieszczone w widocznym miejscu - na etykiecie, gdy produkt jest zapakowany, a gdy kupujemy luzem na wywieszce zawierającej nazwę wędliny i jej skład. Sklep nie może jedynie informować o rodzaju wędliny oraz cenie. Aby uniknąć rozczarowania świątecznymi zakupami, domagajmy się przedstawienia składu wędlin na wagę. Jedna z kontroli Inspekcji Handlowej wykazała, że producent deklarował na opakowaniu schabu w majeranku mięso z kurczaka.

Sprzedawcy powinni pamiętać, żeby nie wyrzucać opakowań zbiorczych z chwilą wykładania wędlin do sprzedaży luzem. Na opakowaniach tych umieszczone są z reguły wszelkie informacje o produkcie w tym o składzie wędliny, terminie przydatności do spożycia i warunkach przechowywania. Pozbycie się ich może uniemożliwić sprzedawcy udzielenie właściwych informacji konsumentowi.

Data ważności

Warto zwrócić uwagę na informacje określające termin ważności środków spożywczych. Na opakowaniach możemy spotkać datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. Data minimalnej trwałości dotyczy okresu, do którego prawidłowo przechowywany lub transportowany produkt spożywczy zachowuje wszystkie swoje właściwości. Na produktach znajdziemy więc napis: "najlepiej spożyć przed …". Znajdziemy go na np. mleku UHT, majonezach, żywności w puszkach, bakaliach, mrożonkach.

Natomiast termin przydatności do spożycia określa się wyrażeniem "należy spożyć do …" i oznacza on, że po danym dniu produkt nie nadaje się do spożycia. Znajdziemy go na nietrwałych i łatwo psujących się artykułach spożywczych, np. produktach mięsnych, sałatkach czy nabiale. Pamiętajmy o tym, że towary oferowane w przedświątecznych promocjach często mają krótkie terminy ważności.

Reklamacja

Jeśli żywność okaże się nieświeża lub niezgodna z tym, co deklaruje na opakowaniu producent zawsze przysługuje nam prawo do reklamacji. Składamy ją u sprzedawcy. W przypadku produktów spożywczych obowiązują szczególne przepisy - żywność paczkowaną można reklamować w terminie 3 dni od chwili otwarcia, natomiast produkty spożywcze sprzedawane luzem - 3 dni od momentu zakupu. Konieczny będzie dowód zakupu - np. paragon.

W przypadku naruszenia obowiązków informacyjnych, czy kłopotów z uznaniem reklamacji konsument może zwrócić się o pomoc do:

Sprzedawcy powinni pamiętać, że naruszenie wymogów prawnych dotyczących oznakowania zagrożone jest karą pieniężną. Maksymalna wysokość sankcji nakładanej na sklep to pięciokrotność wartości nieprawidłowo oznakowanego towaru, ale nie mniej niż 500 zł.

Dodatkowe informacje dla przedsiębiorców:
Departament Inspekcji Handlowej UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 55 60 176
e-mail: dih@uokik.gov.pl

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314
Fax (22) 826 11 86
E-mail malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl

Do pobrania:
Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać, że


- 06.04.2012 -

MARKA WŁASNA - RAPORT

Poprawiła się jakość produktów żywnościowych oferowanych przez sieci handlowe pod własną marką - w stosunku do roku 2008 aż dwukrotnie. Najlepiej wypadły soki, wody oraz miody. Gorzej - przetwory owocowe i mięsne. Wyniki najnowszej kontroli Inspekcji Handlowej prezentuje raport UOKiK

[Warszawa 20 stycznia 2012 r.] Nie tylko cena, ale i jakość produktów ma znaczenie. O tym, że niższa cena nie zawsze musi oznaczać gorszą jakość informuje najnowszy raport UOKiK dotyczący produktów oferowanych pod własną marką sieci handlowych. Są to towary produkowane na zamówienie konkretnej sieci. O tym, kto odpowiada za ich jakość informuje najczęściej napis na opakowaniu: Wyprodukowano dla…

Produkty oferowane pod marką własną są coraz częściej kupowane przez konsumentów, ale i oferowane przez super- i hipermarkety. W 2011 roku zdecydowana większość tych sklepów posiadała w ofercie co najmniej jeden rodzaj produktu oznaczony marką własną. Ponadto produkty marek własnych miały 12,8 proc. udział w koszyku spożywczym*. W przeciwieństwie do produktów konkretnych producentów, marki własne odnotowały 18 proc. wzrost sprzedaży. Dlatego Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK regularnie kontroluje jakość oraz oznakowanie tych towarów - w 2011 roku przeprowadzona została już piąta kontrola.

Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK sprawdziła łącznie 588 placówek wybranych sieci handlowych na terenie Polski w ciągu całego 2011 roku. Celem kontroli była ocena jakości handlowej wybranych grup produktów żywnościowych oferowanych przez sprzedawców pod własną marką, ale także prawidłowość oznakowania, warunki magazynowania i przestrzeganie okresu trwałości. Kontrolą objęto siedem grup produktów: mleczne, mięsne, rybne, przetwory owocowe i warzywne, miody, soki, wody, napoje bezalkoholowe oraz oliwy z oliwek. Przedsiębiorcy zostali wytypowani losowo, na podstawie skarg konsumentów i wyników poprzedniej kontroli. Wyniki pokazują, że zastrzeżeń nie wzbudziło 92 proc. sprawdzonych produktów oferowanych pod marką własną.

Jakość

Ze względu na jakość produktów pod marką własną zakwestionowano ogółem tylko 10,2 proc. partii. Najwięcej zastrzeżeń wniesiono do sprawdzonych partii ryb (17,4 proc.), przetworów mięsnych (14,3 proc.), owocowych i warzywnych (15,7 proc.), mlecznych (8,1 proc.). Nieprawidłowości polegały na obecności substancji dodatkowych niedeklarowanych na etykiecie - m.in. w serku homogenizowanym, śmietanie, marmoladzie wykryto konserwant - kwas sorbowy, we frankfurterkach - fosfor dodany, pochodzący z substancji zwiększających zdolność mięsa do wiązania wody. Ponadto kwestionowano zawyżoną ilość glazury (otoczki z lodu) w filetach z mintaja (zamiast 10 proc. stwierdzono 26 proc. lodu), niezgodny z deklaracją składnik: kabanosy wieprzowe z papryką zawierały drób. Zdarzyło się także, że jogurt truskawkowy zamiast 10 proc. zawierał jedynie 2,5 proc. truskawek. Najlepiej wypadły kontrole oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia (nie zakwestionowano jakości ani jednej partii), miodu, wód, soków, napojów.

Oznakowanie

3,3 proc. zbadanych pod kątem oznakowania partii wzbudziło wątpliwości inspektorów. Najczęściej kwestionowano nieprawidłowe oznakowanie oliwy (8,4 proc.), miodu (5,1 proc.), przetworów mięsnych (4 proc.). Producenci nieprawidłowo informowali o dacie minimalnej trwałości produktu, podana przez nich nazwa nie była adekwatna do składu na etykiecie, towary były oznakowane dwiema różnymi nazwami, a produkty sprzedawane luzem w ogóle nie miały oznaczeń handlowych. Przykładowo: opakowanie miodu informowało z jednej strony, że jest to miód wielokwiatowy, z drugiej - lipowy; Napój Mięta Jabłko nie zawierał żadnego składnika pochodzącego z mięty, a jedynie aromat identyczny z naturalnym. W jednej sieci handlowej zdarzyło się, że sery sprzedawane luzem na tackach miały przedłużony o 39 dni przez sprzedawcę termin trwałości niż deklarowany przez producenta.

Najmniej zastrzeżeń wniesiono do oznakowania przetworów mlecznych.

Inne nieprawidłowości

Do rzadko stwierdzanych nieprawidłowości należało oferowanie żywności przeterminowanej (w 9 placówkach, stanowiących 1,5 proc. ogólnej liczby). Nie stwierdzono przypadków niewłaściwego przechowywania produktów pod własną marką.

Podjęte działania

W zależności od stwierdzonych nieprawidłowości przedsiębiorców wezwano do ich dobrowolnego usunięcia, ponadto na 15 inspektorzy Inspekcji Handlowej nałożyli mandaty karne i wydali 38 decyzji wobec tych przedsiębiorców, którzy wprowadzili do obrotu artykuły spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej bądź zafałszowane. Ponadto skierowano 103 zawiadomienia do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a 15 do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

O czym pamiętać, kupując produkty żywnościowe?

Warto wiedzieć, że 12 grudnia 2011 roku wszedł w życie nowy przepis dotyczący znakowania żywności wdrażający regulacje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. W związku z tym będą się stopniowo pojawiały produkty żywnościowe z nieco innym oznakowaniem niż dotychczas, ale bardziej przyjaznym dla konsumentów, chociażby ze względu na wielkość czcionki, która standardowo nie będzie mogła być niższa niż 1,2 mm. W przypadku problemów ze sprzedawcami konsumenci uzyskają bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw u powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów w urzędach miejskich lub starostwach powiatowych albo pod numerem telefonu 0800 007 707 czynnym od pn. do pt. od 9.00 do 17.00. Nieprawidłowości można zgłaszać w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Ponadto, konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej porady w oddziałach terenowych Federacji Konsumentów.

Dodatkowe informacje:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314
Fax (22) 826 11 86
E-mail malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl

* wg badania Nielsen przeprowadzonego w okresie luty 201

Do pobrania:
Raport
Załącznik do raportu


- 20.01.2012 -

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

Trochę czasu, znajomość podstawowych praw konsumentów oraz dowód zakupu - to niezbędny zestaw podczas składania reklamacji. Łatwiej dochodzić swoich praw, gdy mamy paragon. Warto o tym pamiętać, kupując nie tylko na zimowych wyprzedażach

[Warszawa, 12 stycznia 2012 r.] Bez paragonu reklamacji nie uznaje się - to nie cytat z kultowej z polskiej komedii, ale informacje, które można często usłyszeć od sprzedawców. Paragon jest jednym z najprostszych i najpowszechniejszych dowodów zakupu - dostajemy go zawsze, gdy kupujemy. Już po raz drugi akcję Ministerstwa Finansów pt. Nie bądź jeleń, weź paragon wspierają Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Rzecznicy Konsumentów, Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Wspólnie będziemy przypominać o konieczności wystawiania i przechowywania paragonów.

Dowód zakupu

Co łączy zakupy na wyprzedaży, na bazarze, w restauracji? - dowód zakupu. Musi nam go wydać każdy przedsiębiorca, ponieważ jest to potwierdzenie transakcji kupna-sprzedaży. Najczęściej dostajemy paragon. Ale dowodem może też być faktura, potwierdzenie płatności kartą, czy wyciąg z konta. Przydadzą się, gdy produkt będzie niezgodny z umową, czyli wadliwy. Warto pamiętać o tym, aby zawsze upominać się o wystawianie paragonów. W przeciwnym wypadku, bardzo trudno będzie konsumentowi udowodnić, że produkt kupił w konkretnym miejscu.

Wadliwy produkt

Rzecz, która posiada wady można reklamować. Reklamację składamy u sprzedawcy na piśmie w dwóch egzemplarzach. Dołączamy do niej paragon. Mamy na to aż dwa lata od momentu zakupu. Takie same zasady dotyczą także tych konsumentów, którzy korzystają z kończących się już zimowych wyprzedaży, czy kupują w internecie. Decydując się na towary używane (np. w komisie), musimy pamiętać, że czas reklamacji może wynieść minimum rok.

Krótsze terminy obowiązują wtedy, gdy reklamujemy produkty spożywcze - możemy to zrobić w ciągu trzech dni od momentu otwarcia opakowania lub zakupu towaru luzem.

Reklamacja tylko z paragonem?

Warto pamiętać, że sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia wyłącznie paragonu. Jeżeli go nie mamy, a płaciliśmy kartą, powinniśmy dołączyć potwierdzenie takiej transakcji. Urząd zwraca uwagę na bezprawne postanowienia w regulaminach sklepów, które wyłączają możliwość przedstawienia innego dowodu zakupu niż paragon. Każdy konsument powinien mieć jasną, rzetelną i niewprowadzająca w błąd informację o przysługujących mu prawach. Cieszy jednak fakt, że nieprawidłowości w tym zakresie jest niewiele.

Zwroty

Możliwość zwrotu lub wymiany produktu, który po prostu nam się nie podoba zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy. Jeżeli zgadza się na takie rozwiązanie, poprośmy o potwierdzenie tej możliwości na paragonie. Warto pamiętać, że sklep przyjmujący zwrot towaru może nałożyć na konsumenta dodatkowe obowiązki, np. oprócz towaru żądać oryginalnego opakowania, niezniszczonych metek, paragonu. Coraz więcej sklepów dopuszcza możliwość zwrotu we wskazanym przez siebie terminie.

Podatki

Otrzymanie paragonu to prawo konsumenta i podatnika, ponieważ paragon to potwierdzenie, że kwota podatku naliczonego w cenie zakupionego towaru trafi do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.

W wyniku ubiegłorocznej akcji Ministerstwa Finansów Weź paragon okazało się, że skontrolowani przedsiębiorcy w trzecim kwartale 2011 roku wpłacili aż o ponad 20 proc. więcej podatków niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W przypadku przedsiębiorców, u których nie zagościły kontrole fiskusa wzrost wpłat z tytułu podatków wyniósł tylko około 5 proc. Z danych zebranych przez Ministerstwo Finansów tylko w jednym województwie w pojedynczym kwartale wynika, że te dodatkowe 20 proc. wpływów podatkowych w sumie dało ponad 15 mln zł. A kontrolowany był tylko co pięćdziesiąty punkt handlowy.

Problem ze sprzedawcą?

Gdy nie otrzymaliśmy paragonu od sprzedawcy, powinniśmy zgłosić ten fakt Urzędowi Kontroli Skarbowej. Natomiast, gdy mamy problem z zakupami, odrzuconą reklamacją możemy liczyć na bezpłatną pomoc miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Ponadto poradę prawną można uzyskać dzwoniąc pod darmowy numer infolinii konsumenckiej 800 007 707. Porad udziela także Federacja Konsumentów w swoich oddziałach w całej Polsce, a w Warszawie Centrum Porad Konsumenckich SKP.

Dodatkowe informacje:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314
Fax (22) 826 11 86
E-mail malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl


- 12.01.2012 -

INFORMACJA z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania sklepów w miejscowościach turystycznych.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej przeprowadził 24 kontrole w placówkach detalicznych zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych, takich jak: Tykocin, Drohiczyn, Ciechanowiec, Doktorce, Strabla, Supraśl, Białowieża, Łomża, Kolno, Jedwabne, Olszanka, Kaletnik, Zelwie, Giby, Kukle.

Nieprawidłowości stwierdzono w 21 kontrolowanych placówkach, co stanowi 88% objętych kontrolą.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

W toku kontroli sprawdzono ogółem 369 partii artykułów spożywczych, z czego zakwestionowano 69 partii.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 02.12.2011 -

ZABAWKI OD MIKOŁAJA - KONTROLE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W BIAŁYMSTOKU

Okres przedświąteczny, Mikołajki to czas kiedy kupujemy szczególnie dużo zabawek. Często nie myślimy nawet, że mogą one stanowić zagrożenie dla dziecka. Oczywiście w sklepie nie jesteśmy w stanie sprawdzić z jakiego surowca jest wykonana zabawka, ale nie znaczy to, że nie możemy nic zrobić.

Warto wybierając zabawkę:

Na pewno dzięki temu będziemy w stanie uniknąć rozczarowań oraz wyeliminować część zagrożeń.

INFORMACJA Z KONTROLI

W ramach prowadzonej działalności Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 14 kontroli, których celem była ocena wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, na 101 zabawek objętych badaniem, nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 60 wyrobów, z czego 40 zakwestionowanych zabawek było importowanych z Chin, 1 z Niemiec, a 19 zabawek zostało wyprodukowanych w Polsce.

Biorąc pod uwagę kryterium kategorii zabawek, największa liczba nieprawidłowości dotyczyła zabawek zakwalifikowanych do kategorii zabawek rozwijających umiejętności (11 zabawek), figurek (8 zabawek) oraz zabawek do zabawy w piasku i w wodzie ( 8 zabawek).

Najwięcej zabawek zakwestionowano z uwagi na ich nieprawidłowe oznakowanie. Błędna kwalifikacja zabawek pod względem ich przeznaczenia wiekowego oraz zamieszczanie informacji o ryzyku, które faktycznie w zabawkach nie występuje - to wciąż najczęściej odnotowywane nieprawidłowości. Ujawniono także wiele przypadków niezasadnie zamieszczonej informacji o nadzorze osoby dorosłej.

W porównaniu do wyników kontroli w poprzednich kwartałach, wzrosła liczba zabawek zakwestionowanych z uwagi na ich konstrukcję i wykonanie. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w stosunku do 7 zabawek, z czego 3 wyroby zakwestionowano w wyniku przeprowadzonych na etapie kontroli badań organoleptycznych. W zabawkach stwierdzono m. in. obecność małych elementów stwarzających ryzyko uduszenia albo udławienia oraz ostrych krawędzi i zadziorów stwarzających nadmierne ryzyko otarcia lub zranienia naskórka. Należy zaznaczyć, że ustalenia te stwierdzono wobec zabawek przeznaczonych dla dzieci młodszych. Wśród nich były 4 grzechotki przeznaczone dla niemowląt.


- 02.12.2011 -

PRZED PIERWSZYM DZWONKIEM - CO WARTO WIEDZIEĆ?

Co można zrobić aby uniknąć kłopotów kupując książki, przybory szkolne albo uzupełniając garderobę przed rozpoczęciem roku szkolnego? Jakie uprawnienia przysługują nam jeżeli będziemy chcieli książkę zwrócić lub zareklamować? Niestety tego rodzaju pytań nie zadajemy sobie przed początkiem roku szkolnego, zajęci odwiedzaniem kolejnych sklepów. Na szczęście tylko czasami okazuje się, że kupiliśmy niewłaściwy podręcznik lub w książce są posklejane białe kartki.

Co możemy zrobić:

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących towaru konsument ma prawo pytać sprzedawcę, a ten ma obowiązek udzielić informacji dotyczących towaru, co więcej w sytuacji kiedy zapewni konsumenta o właściwościach towaru, których towar nie posiada może to być podstawą do reklamowania towaru z tytułu niezgodności z umową i ewentualnego odstąpienia od umowy.

Dokonując zakupów warto również zapytać, czy dany towar można będzie zwrócić, czy też wymienić. Sprzedawca, który zgodzi się na możliwość wymiany lub zwrotu towaru jest taką umową związany.

Sprzedawca ma obowiązek na żądanie konsumenta umożliwić sprawdzenie towaru. Wynika to wprost z ustawy o sprzedaży konsumenckiej.

Kupując jakikolwiek towar żądajmy potwierdzenia dokonania zakupu. Takim dowodem zakupu może być paragon, ale może też być nim zwykła kartka z nazwą towaru, jego ceną i podpisem sprzedawcy. Może to ułatwić reklamację, dochodzenie sprawy przed sądem i pozwala uniknąć sporu co do wysokości ceny zakupu.

Sprzedawca ma obowiązek wydania dowodu zakupu.

Konsument może każdy towar przemysłowy - w tymi i podręczniki, jeżeli jest wadliwy reklamować w ciągu 2 lat od daty zakupu z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

INSPEKCJA HANDLOWA

W razie jakichkolwiek problemów związanych z zakupem towarów konsument może zwrócić się z pytaniem do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Pod nr tel. (085) 742-80-52 dyżurują od poniedziałku do piątku prawnicy, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych. Pod tym samym numerem telefonu konsumenci mogą również zgłaszać informacje dotyczące nieprawidłowości z którymi spotykają się w trakcie kupowania towarów.


- 25.08.2011 -

UOKIK - PRZED PIERWSZYM DZWONKIEM - CO WARTO WIEDZIEĆ?

Przed rozpoczęciem roku szkolnego rodzice wraz z dziećmi kompletują wyprawkę szkolną. Podręczniki, zeszyty, kredki, a coraz częściej także telefony, laptopy - to tylko przykłady rzeczy, które znajdą się w niejednym tornistrze. Czy zawsze wiemy jak je wybrać? Przed pierwszym dzwonkiem - co warto wiedzieć przypominają wspólnie urzędy i instytucje

[Warszawa, 25 sierpnia 2011 r.] Dwie trzecie rodziców dzieci w wieku 4-18 lat daje swoim pociechom kieszonkowe, średnio jest to 56 złotych miesięcznie*. To właśnie one są najbardziej narażone na działanie nieuczciwych sprzedawców. W ramach wspólnej akcji Przed pierwszym dzwonkiem - co warto wiedzieć? o prawach i obowiązkach młodych konsumentów oraz ich rodziców we wspólnej akcji na swoich stronach internetowych przypominają Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Inspekcja Handlowa oraz Radio Plus.

Prawa najmłodszych

Zgodnie z prawem, a dokładnie kodeksem cywilnym, dzieci do 13. roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych, czyli w ogóle nie powinny zawierać umów. Jeżeli jednak dziecko zawarło umowę w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, czyli np. kupiło sok, bułkę czy zeszyt - to jest ona ważna. Oczywiście pod warunkiem, że w wyniku tej transakcji dziecko nie zostało pokrzywdzone. Nastolatki, czyli osoby pomiędzy 13. a 18. rokiem życia mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Dlatego mogą zawierać umowy w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, czyli kupować czasopisma, przybory szkolne, książki, itp. Ograniczenia pojawiają się, gdy nastolatek zamierza nabyć odtwarzacz MP3, rower czy komputer. Wówczas potrzebna jest zgoda rodziców lub opiekunów, bądź potwierdzenie przez nich umowy.

Podręczniki

Początek roku szkolnego, to wzmożone zakupy podręczników, lektur szkolnych, słowników oraz innych pomocy dydaktycznych. Dobrym nawykiem podczas kupowania książek naukowych jest sprawdzanie czy podana cena podręcznika obejmuje również koszt dodatkowych materiałów np. haseł do wirtualnych ćwiczeń, płyt CD i DVD. Warto sugerowane i polecane w księgarni pozycje naukowe skonsultować z listą książek wymaganych przez nauczyciela. Zdarza się, że podręcznik kupiony dla dziecka przed rozpoczęciem roku okazuje się niepotrzebny - nie zawsze można go oddać księgarzowi. Pamiętajmy, że zwrot towaru pełnowartościowego zależy od dobrej woli sprzedawcy. Jeżeli zgodził się na oddanie lub wymianę nieodpowiedniego podręcznika w wyznaczonym terminie, warto pamiętać o zachowaniu dowodu zakupu. Wady książek, podręczników można reklamować. Jeśli okaże się, że w zakupionej przez nas lekturze szkolnej brakuje stron lub płyta z programem do powtarzania słówek dołączona do słownika nie działa - mamy prawo do reklamacji towaru wadliwego w ciągu dwóch lat od daty zakupu.

Zabawki edukacyjne

Kupując zabawki edukacyjne warto zwrócić uwagę na zawarte instrukcje użytkowania zabawek edukacyjnych np. miniaturowych pracowni chemicznych, ceramicznych, itp. Muszą one zawierać ostrzeżenie o niebezpiecznym charakterze substancji oraz wskazywać środki ostrożności, które powinny być stosowane w celu uniknięcia zagrożeń. Warto sprawdzać termin ważności produktów i wszelkie inne ostrzeżenia. Co więcej dorośli powinni znać znak CE, który świadczy o tym, że produkt jest zgodny z wymaganiami unijnymi. Umieszcza się go m.in. na zabawkach, telefonach komórkowych, komputerach, kaskach rowerowych. Nie jest łatwo samemu zbadać produkty szkolne pod kątem zawartości w nich zabronionych substancji chemicznych, ponieważ analizę ich obecności wykonują specjalistyczne laboratoria. Na opakowaniu przyborów szkolnych musi znaleźć się nazwa firmy, która wyprodukowała lub importowała towar oraz jej adres. Zanim jednak rodzice dokonają zakupu tego rodzaju wyrobów z pewnością powinni zwrócić uwagę na funkcjonalność, a nie tylko na atrakcyjny wygląd produktów.

Telefon komórkowy dla dziecka

Posiadanie telefonu komórkowego przez dziecko oprócz korzyści niesie ze sobą zagrożenia, takie jak połączenia na numery o podwyższonej opłacie, SMS-y Premium, czy dostęp do treści przeznaczonych tylko dla dorosłych. Dlatego wybierając telefon dla dziecka należy zwróć uwagę, czy operator telefonii ułatwia wyeliminowanie tych niebezpieczeństw. Warto zapytać sprzedawcę o dostępność usług ułatwiających kontakt z dzieckiem - funkcja SOS umożliwia połączenie z wybranym numerem po naciśnięciu specjalnego klawisza. Dobrym rozwiązaniem jest również usługa kontroli rodzicielskiej - czyli blokady umożliwiającej wykonywanie połączeń telefonicznych oraz wysyłanie wiadomości jedynie na wybrane numery. Przy doborze aparatu telefonicznego uwzględnijmy jego gabaryty, zacznijmy od dopasowania do wieku dziecka. Więcej na ten temat w poradniku dla rodziców przygotowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Wirtualne zakupy

Korzystanie z Internetu może okazać się niebezpieczne, jeżeli najmłodsi surfują po nieodpowiednich stronach i kupują bez zgody opiekuna. Zwracajmy uwagę na serwisy internetowe, które proponują towary lub usługi w formie elektronicznej "prawie za darmo". Często skorzystanie z nich wiąże się uiszczeniem opłaty w formie smsów o podwyższonej płatności. Zdarza się również, że uzyskanie dostępu do wirtualnych usług edukacyjnych jest możliwe dopiero po płatnej rejestracji. Dokonując zakupów w Sieci warto pamiętać, że oferty przedsiębiorców skierowane są głównie do osób pełnoletnich. Zamówienie wymarzonych e-booków, ubrań, płyt, rejestracja na płatnych portalach, uczestnictwo w aukcjach bez wiedzy dorosłych może wiązać się z zawarciem transakcji, które nie są korzystne dla najmłodszych i ponadto wiążą się ze zobowiązaniami finansowymi. Dlatego warto pamiętać o ograniczeniach prawnych przewidzianych przez kodeks cywilny w przypadku dzieci i nastolatków. Nieprzemyślane zakupy dokonane przez najmłodszych, którzy nie dysponują tak szerokimi prawami, jak dorośli - mogą narażać opiekunów lub rodziców na konsekwencje finansowe. Dzieje się tak wówczas, gdy przedsiębiorca poniesie szkodę, wówczas może on domagać się odszkodowania przed sądem od jego opiekunów.

Promocje przed pierwszym dzwonkiem

Zakup podręczników, telefonów, plecaków, przyborów szkolnych, ciapów w promocyjnej cenie, nie oznacza utraty praw do reklamacji w przypadku wystąpienia wady. Towary kupione podczas obniżek, również podlegają reklamacji. Na jej złożenie mamy 2 lata od daty zakupu i tylko 2 miesiące od wykrycia usterki. Potrzebny będzie dowód zakupu - najprościej paragon.

Gdzie po pomoc?

W przypadku problemów nastolatka z nieuczciwym sprzedawcą - najlepszą radą dla najmłodszych jest powiadomienie opiekuna. Dorośli mogą zadzwonić pod bezpłatny numer infolinii 800 007 707 - tam dowiedzą się jak wybrnąć z kłopotów. Bezpłatną pomoc prawną można uzyskać również w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Ważne informacje na temat praw najmłodszych Konsumentów dostępne są także na specjalnej stronie stworzonej przez UOKiK dla najmłodszych konsumentów - www.konsumenckieabc.pl. Zachęcamy do jej odwiedzania dzieci, ich rodziców, wychowawców oraz nauczycieli.

Przed pierwszym dzwonkiem - co warto wiedzieć:

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314
Fax (22) 826 11 86
E-mail malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl

*http://www.ipsos.pl/kieszonkowe-dzieci-2010


- 25.08.2011 -

CZY WIESZ, GDZIE JESZ?

Najlepiej - w barach mlecznych i fast foodach, najgorzej - tam, gdzie spędzamy wakacje i ferie. Zastrzeżenia wzbudziło blisko 80 proc. punktów gastronomicznych skontrolowanych przez Inspekcję Handlową na zlecenie UOKiK

[Warszawa, 9 sierpnia 2011 r.] - Kurczaka podaje sprzątaczka brudną ścierką - to na szczęście nie opis z jednej z polskich restauracji, ale cytat z kultowej komedii Stanisława Barei. Najnowsze wyniki kontroli Inspekcji Handlowej przeprowadzonej na zlecenie UOKiK pokazują, że w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych występują nieprawidłowości, które powinny wzbudzić czujność każdego konsumenta.

IH na zlecenie UOKiK sprawdziła 424 punkty gastronomiczne*: restauracje, kluby, bary na dworcach, bary mleczne, punkty fast food należące do sieci, placówki serwujące jedzenie w miejscach letniego i zimowego wypoczynku. Wybrano je losowo, na podstawie skarg konsumentów oraz rekontroli. Nieprawidłowości stwierdzono w blisko 80 proc. skontrolowanych placówek. Najlepiej wypadły bary mleczne i fast foody, najgorzej - punkty gastronomiczne w górach. Sprawdzano m.in., czy konsumenci dostają taką ilość produktów, jaką zamówili, czy kelnerzy prawidłowo wydają resztę oraz paragon, czy w każdym barze znajduje się cennik informujący również o gramaturze potraw, objętości i składnikach napojów.

Nierzetelna obsługa

Zamiast dorsza - tańszy czarniak, a zamiast soku - napój lub nektar, o ćwierć kilo lżejsza sałatka od masy deklarowanej w menu, zawyżony rachunek o 17 zł - to niektóre z nieprawidłowości w zakresie rzetelności obsługi. Najwięcej zastrzeżeń stwierdzono w prawie co trzeciej restauracji i klubie, najmniej - w placówkach na dworcach. Najczęściej kwestionowano zaniżanie masy potraw, esencji kawy i alkoholu w drinkach - należność została jednak pobrana tak, jakby potrawa była zgodna z deklaracją wskazaną w menu. Ponadto inspektorzy zakwestionowali stosowanie tańszych składników, np. w jednej z restauracji w menu oferowano kawę z wyższej półki przy czym parzono tańszą, w innej - zamiast oscypka - serwowano ser wędzony. W kilku restauracjach kelnerzy automatycznie doliczali opłatę za serwis bez wcześniejszego poinformowania klienta. Porada: zamawiając posiłek w restauracji, zawierasz umowę. Klient jest zobowiązany do zapłaty, a restauracja do wykonania usługi zgodnie z umową. Jeśli niewłaściwie ją wykonano (np. brak oliwek w pizzy, niska temperatura posiłku, długie oczekiwanie, zawyżony rachunek, doliczony serwis bez naszej zgody), mamy prawo do reklamacji. Nieprawidłowości zgłaszamy od razu obsłudze. Możemy żądać posiłku zgodnego z zamówieniem lub obniżenia ceny. Jeżeli kelner dolicza serwis do rachunku, musi o tym wcześniej poinformować konsumenta.

Informacje o cenie

W każdym lokalu gastronomicznym musimy znaleźć cennik, jadłospis wraz z informacją o masie potraw i objętości napojów oraz datą jego sporządzenia. Powinien się on znajdować wewnątrz lub na zewnątrz lokalu. W co drugiej restauracji, nocnym klubie, placówce zlokalizowanej w rejonach letniego i zimowego wypoczynku, czy dworcu nie przestrzegano tego obowiązku. Najlepiej pod tym względem wypadły bary mleczne. Cieszy fakt, że w toku kontroli właściciele uzupełnili brakujące dane. Porada: poznaj ceny przez złożeniem zamówienia, a nie dopiero przy płaceniu rachunku. Cennik musimy znaleźć w miejscu ogólnodostępnym. Co musi zawierać? Przede wszystkim datę jego wystawienia, nazwę potrawy, jej ilość oraz zawartość głównego składnika (np. pierogi - 7 sztuk, sok - 350 ml, sałatka z kurczakiem - mięso 100 g, drink - 20 ml alkoholu).

Przechowywanie żywności

Zamrażanie produktów, które powinny być przechowywane w temperaturze dodatniej, niewłaściwa segregacja w lodówce, towary przeterminowane - to przykłady nieprawidłowości stwierdzanych przez Inspektorów w tym zakresie. Najwięcej zastrzeżeń stwierdzono w co piątym lokalu w miejscach letniego lub zimowego wypoczynku. Najlepiej wypadły lokale na dworcach, sieciowe placówki fast food. Najczęściej towary przeterminowane stwierdzano w restauracjach i klubach (co piąty), najmniej - w fast foodach oraz barach mlecznych.

W lokalach kwestionowano m.in. niewłaściwe przechowywanie w chłodni i niesegregowanie żywności: np. krewetek razem z malinami, mięsem, kotletami; przeterminowane o ponad dwa lata pierogi mrożone, zamrażanie twarogu, chleba, łososia wędzonego. Ponadto - kontrolerzy mieli także zastrzeżenia do stanu sanitarnego lokali - w jednej z placówek w chłodni znaleziono trutkę na myszy rozłożoną obok produktów kulinarnych. W innej - brudne zaplecze kuchenne. Konsumentów równie często nie informuje się, że danie, które dostają to rozmrożone danie gotowe.

Podjęte działania

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Inspekcja Handlowa może nakazać: wstrzymanie świadczenia usług, wycofanie z obrotu produktów niewłaściwej jakości, wstrzymanie wprowadzania na rynek albo usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Ustalenia z kontroli dały podstawę do m.in. wydania 18 decyzji i nałożenia 290 mandatów karnych na kwotę 64 150 zł. Do m.in. organów ścigania, nadzoru sanitarnego, urzędów skarbowych skierowano 262 zawiadomienia o podjęcie odpowiednich działań.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że wszelkie zastrzeżenia dotyczące nierzetelnej obsługi czy niewłaściwej jakości zamówionych potraw można zgłaszać w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Ponadto bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw uzyskamy od powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów. Szczegółowych informacji udziela także Federacja Konsumentów pod numerem telefonu 0 800 007 707. Poradnictwo konsumenckie w Polsce jest finansowane między innymi z budżetu UOKiK.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314
Fax (22) 826 11 86
E-mail malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl

*Kontrola była przeprowadzona w 2010 roku

Do pobrania:
Raport
Załącznik do raportu


- 09.08.2011 -

Raport - legalność i rzetelność przedsiębiorców świadczących usługi dla konsumentów w świetle kontroli Inspekcji Handlowej

Raport - Usługi - [363kB]


- 03.08.2011 -

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

Utrudnienia w reklamacji zepsutego telewizora, wadliwego pontonu czy biletu na mecz, który się nie odbył. Możliwe? Gdy nie masz dowodu zakupu, dochodzenie praw jest trudniejsze. Najprostszym z nich jest paragon. Powinniśmy go otrzymać niezależnie od tego, gdzie robimy zakupy

[Warszawa, 8 lipca 2011 r.] Konsumentów z dużym i małym portfelem, usługobiorców, turystów, pasażerów, kibiców łączy jedno - wszyscy mają prawo do otrzymania dowodu zakupu. Najprostszym jest paragon. Tegoroczną akcję Ministerstwa Finansów Nie bądź jeleń, weź paragon, przypominającą o konieczności wystawiania oraz przechowywania paragonów, wspiera Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Będzie ją promował rysunek jelenia na zakupach autorstwa Andrzeja Mleczki, jednego z najpopularniejszych polskich rysowników.

Dowód zakupu, czyli co?

Dowód zakupu musimy otrzymać niezależnie od miejsca sprzedaży produktu. Musi nam go wydać m.in. sprzedawca w sklepie, na bazarze, na stoisku z pamiątkami, w Internecie. Powinniśmy go otrzymać także wtedy, gdy kupujemy bilet do kina, na mecz lub różne usługi. Dowód zakupu potwierdza, co kupiliśmy, od kogo, kiedy i po jakiej cenie. Dzięki temu będziemy mogli reklamować produkty lub usługi, które okażą się niezgodne z umową, mówiąc prościej - będą wadliwe. Najłatwiejszym i najbardziej powszechnym potwierdzeniem zakupów jest paragon. Warto pamiętać, że nie tylko on może udokumentować zawartą transakcję - zgodnie z prawem podobną moc ma potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta, faktura VAT, a nawet zeznania osób, które nam towarzyszyły.

Reklamacja bez paragonu

Paragon daje możliwość złożenia reklamacji wtedy, gdy produkt jest wadliwy. Sprzedawca nie może uzależnić jej przyjęcia od przedstawienia tylko i wyłącznie tego dowodu zakupu. Jednak posiadanie paragonu znacznie ułatwia złożenie reklamacji. Sprzedawca ma obowiązek jej przyjęcia nawet wtedy, gdy nie zgadza się z naszymi żądaniami. Może jednak tego nie zrobić, gdy nie mamy dowodu zakupu, ponieważ wtedy trudno będzie udowodnić, że dany produkt kupiliśmy w konkretnym sklepie.

Jak długo powinniśmy przechowywać paragony?

Warto pamiętać, że możemy kwestionować kupione produkty nie tylko wtedy, gdy są niezgodne z umową, ale również, gdy np. błędnie naliczono ich wartość, źle wydano nam resztę, sprzedano przeterminowany produkt spożywczy. Najkrócej przydają się nam paragony potwierdzające zakupy artykułów spożywczych. Na zgłoszenie wady sprzedawcy np. soku pomidorowego mamy trzy dni od otwarcia opakowania. Gdybyśmy chcieli zareklamować pomidory kupione luzem, mamy jedynie trzy dni od momentu zakupu - prawo to dotyczy wszystkich towarów sprzedawanych na wagę. Paragony potwierdzające zakup obuwia, ubrań, mebli, samochodów czy sprzętu RTV warto trzymać przez dwa lata. Dlaczego? Właśnie 24 miesiące to czas, kiedy możemy złożyć reklamację w przypadku odkrycia wady produktu. Identyczne prawo mamy także wtedy, gdy kupujemy rzeczy przecenione na wyprzedażach. Decydując się na towary używane, musimy pamiętać, że czas reklamacji może wynieść minimum rok.

Sytuacje nietypowe a moc paragonu

Paragon przydaje się także w sytuacjach nietypowych. Zgodnie z prawem, to, czy będziemy mogli oddać pełnowartościową rzecz, która po prostu nam się nie podoba lub nie pasuje zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy. Dlatego ma on prawo wymagać przedstawienia paragonu, dołączenia metek, czy dostarczenia pudełek. Warto również wiedzieć, że w przypadkach zwrotu lub wymiany to właśnie paragon staje się często nośnikiem informacji, na którym sprzedawca wpisuje odpowiednią adnotację, że wymiana lub zwrot będą możliwe w ciągu umówionego z klientem terminu.

Gwarancja

Oprócz prawa do reklamacji konsumenci mogą również w wielu przypadkach skorzystać z gwarancji. Te pojęcia są bardzo często mylone - warto jednak wiedzieć, że gwarancja - podobnie jak niezgodność towaru z umową - umożliwia dochodzenie roszczeń w przypadku, gdy nabyta rzecz okazała się wadliwa. Jest ona jednak dobrowolna - przedsiębiorca może udzielić gwarancji, ale nie musi. Gdy zdecydujemy się na taką formę dochodzenia roszczeń, producent ma również prawo wymagać od nas oprócz dołączenia wadliwego produktu, przedstawienia paragonu, karty gwarancyjnej wraz z pieczątką sklepu czy oryginalnego opakowania.

Problem ze sprzedawcą?

Gdy nie otrzymaliśmy paragonu od sprzedawcy, powinniśmy zgłosić ten fakt Urzędowi Kontroli Skarbowej. Natomiast, gdy mamy problem z zakupami, odrzuconą reklamacją możemy liczyć na bezpłatną pomoc miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Ponadto poradę prawną można uzyskać dzwoniąc pod darmowy numer infolinii konsumenckiej 800 007 707.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314
Fax (22) 826 11 86
E-mail malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl


- 08.07.2011 -

Przed wakacjami - co warto wiedzieć

Transport, nocleg, wizy, waluty, ubezpieczenie - to tylko część spraw, od których zależy powodzenie naszych wakacyjnych planów. O czym warto pamiętać przygotowując się do urlopu, jakie mamy prawa i gdzie uzyskać pomoc w razie trudności, przypomina dzisiaj kilkanaście instytucji biorących udział we wspólnej akcji

Decydując się na wakacyjny wyjazd mamy nadzieję, że odpoczniemy w warunkach zgodnych z zapewnieniami biura podróży oraz naszymi oczekiwaniami. Niestety czasami spotyka nas rozczarowanie...

Jeżeli deklarowane przez organizatora warunki zakwaterowania lub pobytu nie odpowiadają tym, które zostały opisane w umowie można taką usługę reklamować. Z reklamacją należy zwrócić się bezpośrednio do pilota bądź rezydenta reprezentującego organizatora wycieczki. Pilot ma obowiązek pisemnego potwierdzenia złożenia reklamacji. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.

Jeżeli nie będzie reakcji ze strony organizatora konsument ma prawo zwrócić się do organizatora na piśmie. Jeżeli przedsiębiorca nie ustosunkuje się do reklamacji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej w terminie 30 dni od jej złożenia, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

Mając na uwadze to, iż "sprawa może mieć swój finał w sądzie" turysta, który uważa, iż usługa świadczona była niezgodna z zakupioną powinien zadbać o materiał dowodowy, który pomoże mu dochodzić swoich praw. Wskazane byłoby więc wykonanie zdjęć lub sfilmowanie wszystkiego co potwierdza niezgodność z umową.

Należy również wiedzieć, iż w okresie zaś 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

W sposób szczegółowy kwestie te uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 133, poz. 2268).

Pomocy w zakresie interpretacji umów i porady prawne dotyczące dochodzenia roszczeń w zakresie usług turystycznych konsumenci mogą uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku ul. Młynowa 21 tel. (85) 742-80-52, e-mail : inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Już po raz drugi rusza akcja przypominająca Przed wakacjami - co warto wiedzieć? W tym roku aż 27 instytucji, urzędów i organizacji wspólnie informuje o bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach ważnych do zapamiętania przed długim urlopem wypoczynkowym. Bez względu gdzie i jak spędzasz urlop - powinieneś znać swoje prawa. Dzięki wspólnej akcji na stronach internetowych wszystkich uczestników projektu znajdziesz potrzebne informacje, o których nie można zapomnieć przed wakacjami. Jeśli planujesz urlop zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych, a na nich dowiesz się przede wszystkim:

W tym roku o czym warto wiedzieć przed wakacjami, wspólnie przypominają: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Ubezpieczonych, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Transportu Kolejowego oraz piętnaście Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Szczecin.


- 10.06.2011 -

PRAWA NAJMŁODSZYCH KONSUMENTÓW - DZIEŃ DZIECKA

Rolki - pełen odjazd! Tylko dziś w niesamowitej promocji! Kup, a nie pożałujesz! Max nie mógł przegapić takiej e-okazji. Nie szukał innych ofert, bo to strata czasu, szybko zamówił i zapłacił. Sprzedawca przysłał za duże i w innym kolorze. Da się jeździć - pomyślał - przecież nie mogę ich oddać. Czy na pewno? Max postanowił rozwiązać tą zagadkę, wchodząc na www.konsumenckieabc.pl

[Warszawa, 31 maja 2011 r.] Max ma 13 lat. Od czasu do czasu chodzi na zakupy z mamą. Codziennie sam kupuje w sklepiku szkolnym jogurt. Ze starszą o pięć lat siostrą wchodzą na strony internetowych sklepów, ponieważ Max bardzo chce mieć rolki. Na urodziny dostał nawet od babci na nie pieniądze. Max też jest konsumentem - czyli osobą, która kupuje produkty lub usługi. Nie jest dorosły, więc nie pracuje, tak jak jego mama, ale dostaje kieszonkowe i chodzi z nią na zakupy. Ma własne pieniądze i je wydaje. Jednak nie wie, jakie ma prawa. Maxowi wyjaśni je Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - instytucja, która dba o przestrzeganie praw konsumentów, a więc i Maxa.

Co mogę kupić?

Max chce kupić rolki w sklepie, ale ma mniej niż 18 lat. Musi pamiętać, że w związku z tym nie może kupować takich drogich rzeczy sam. Powinien przyjść do sklepu z osobą dorosłą. W przeciwnym wypadku sprzedawca powinien odmówić sprzedaży rolek. Max jednak się nie poddawał. Znalazł sklep, w którym, nie mówiąc nic dorosłym, kupił rolki - w domu okazało się, że nie zgadzają się oni na taki zakup. Mama zobaczyła na paragonie, w którym sklepie zrobił zakupy, oddała rolki i odzyskała pieniądze. Mogła tak postąpić, ponieważ Max kupował bez jej wiedzy, a pieniądze były przeznaczone na wakacje.

Ostatecznie Max zrezygnował z rolek. Postanowił, że kupi sam coś tańszego - książkę za 35 zł. Bardzo dobry wybór - zgodnie z prawem, Max może kupować rzeczy, które nie są drogie, np. słodycze, zeszyt, drożdżówkę - do około 40 zł. W sklepie zawsze powinien dostać resztę oraz paragon.

Słowo klucz - paragon

Max zastanawiał się do czego jest potrzebna karteczka, którą dostał w sklepie od pani za ladą. Od razu chciał ją wyrzucić, ale schował do kieszeni. Ta karteczka to paragon - jest na niej napisane co kupił Max, od kogo, kiedy i ile zapłacił. Powinien ją zawsze dostać w sklepie i nie wyrzucać - bez względu na to, czy kupuje bilet, książkę, sok. Paragon jest jak klucz - otwiera przed każdym konsumentem (więc i przed Maxem) możliwość zgłoszenia w sklepie, że produkt się zepsuł. Nazywa się to reklamacją. Bez paragonu trudno byłoby udowodnić, że Max kupił książkę akurat w tym miejscu, ponieważ identyczna znajduje się w wielu sklepach. Tak samo, jak bez swojego klucza Max nie mógłby otworzyć mieszkania.

Jak pech, to - reklamacja

Max kupił książkę, która pochłonęła go bez reszty. Jego ulubiony bohater miał właśnie rozwiązać zagadkę zaginięcia tajemniczego skarbu, przewrócił kartkę na następną stronę, ale ...brakuje kolejnych 20! Co robić? Max ma prawo do reklamacji zawsze wtedy, gdy rzecz jest zepsuta. Reklamacja - to pisemne zgłoszenie sprzedawcy, że produkt, który kupił Max nie spełnił jego oczekiwań. Najczęściej gotowy formularz, na którym składamy skargę, jest dostępny w każdym sklepie. Max musi wiedzieć, że reklamację składają dorośli. Dlatego o tym, że w książce brakuje stron powinien powiedzieć mamie, tacie, cioci lub innym opiekunom. Max, pamiętasz jeszcze o paragonie? Musisz go dołączyć do reklamacji. Możesz ją złożyć w ciągu dwóch lat od dnia, w którym kupiłeś książkę.

Rolki przez Internet

Max poprosił dorosłych, żeby złożyli reklamację książki, więc nie dowiedział się jak się skończyła. Postanawiał jeszcze raz namówić ich na rolki. Tym razem z siostrą szukali w Internecie. Od razu znaleźli ofertę: rolki - pełen odjazd! Tylko dziś w niesamowitej promocji! Kup, a nie pożałujesz! Siostra powiedziała Maxowi, że muszą sprawdzić dokładnie kim jest sprzedawca, czy na stronie internetowej jest jego imię i nazwisko oraz numer telefonu. Zawołali rodziców i Max wybrał model oraz rozmiar. Razem zamówili, a dorośli zapłacili. Okazało się, że sprzedawca przysłał za duże i, że w rzeczywistości nie wyglądają tak ładnie, jak na zdjęciu. Max, nie załamuj się - gdy konsumenci kupują w Internecie mają 10 dni na to, aby oddać produkt, nawet wtedy, gdy po prostu im się nie podoba. Rodzice powinni odesłać rolki pocztą, dołączając paragon i pismo, w którym informują o swojej decyzji. Dzięki temu, że wcześniej Max sprawdził z siostrą dane sprzedawcy, dorośli wiedzą, jak się z nim skontaktować. Z zakupu rolek nic nie wyszło, ale w końcu Max dostał nowy egzemplarz książki - tym razem mógł sprawdzić, jak się skończyła, ponieważ sprzedawca uwzględnił reklamację, którą złożyli dorośli.

S.O.S

Zawsze w przypadku problemów ze sprzedawcą - internetowym jak i tradycyjnym, np. gdy nieprawidłowo wydano ci resztę, dostajesz wezwanie do zapłaty, ponieważ skorzystałeś z usług płatnego portalu, najpierw powiedz rodzicom. Wspólnie zastanowicie się, co zrobić dalej. Rodzice mogą zadzwonić pod bezpłatny numer infolinii 800 007 707 - tam dowiedzą się jak wybrnąć z kłopotów. Wszystkie informacje dostępne są także na specjalnej stronie - stworzonej przez UOKiK dla najmłodszych konsumentów - www.konsumenckieabc.pl. Zachęcamy do jej odwiedzania dzieci, ich rodziców, wychowawców oraz nauczycieli.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 827 28 92, 55 60 314
Fax (22) 826 11 86
E-mail malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl


- 31.05.2011 -

INFORMACJA z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy temat przeprowadził 8 kontroli na terenie Białegostoku, Suwałk i Zambrowa. Przeprowadzone działania miały na celu wyeliminowanie z obrotu produktów o niewłaściwej jakości, a także oznakowanych w sposób znacząco utrudniający konsumentom dokonanie właściwego wyboru.

W trakcie kontroli sprawdzono ogółem 68 partii mleka i przetworów mlecznych. Nieprawidłowości stwierdzono w 4 placówkach należących do sieci handlowych. Uchybienia dotyczyły:

Ze względu na niewłaściwą jakość zakwestionowano:

Ogółem ze względu na przeterminowanie zakwestionowano 4 partie produktów. W tym w dziale produkcji i pakowania na zapleczu jednego z hipermarketów stwierdzono oferowanie do sprzedaży 1 partii przeterminowanego sera dojrzewającego.

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 17.05.2011 -

INFORMACJA z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych nie poddanych obróbce termicznej.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy temat kontroli przeprowadził łącznie 10 kontroli na terenie Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Suwałk i Łomży.

Celem kontroli była ocena jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych nie poddanych obróbce termicznej, w tym głównie wołowiny.

Nieprawidłowości stwierdzono w 6 placówkach (60% objętych kontrolą). Dotyczyły one:

W wyniku badań organoleptycznych i fizyko-chemicznych zakwestionowano 5 partii mięsa tj.:

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 17.05.2011 -

INFORMACJA z kontroli pieczywa w małych piekarniach i cukierniach oferujących wyroby wyłącznie we własnych sklepach na rynku lokalnym.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził łącznie 10 kontroli na terenie Białegostoku, Suwałk i Łomży, których celem było dokonanie oceny jakości handlowej i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej.

Nieprawidłowości stwierdzono w 5 placówkach, co stanowi 50% objętych kontrolą. Polegały one na:

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 04.05.2011 -

WIELKANOCNE ZAKUPY - TO WARTO WIEDZIEĆ

Święta to zwykle czas "zakupowej gorączki". Sprzedawcy prześcigają się w organizowaniu wielu, z pozoru atrakcyjnych, promocji. Niestety konsumenci w tym okresie często podejmują pod presją czasu nieprzemyślane decyzje.

Kupując żywność pamiętajmy:

Bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw konsumenci mogą uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku ul. Młynowa 21 tel. (0-85)742-80-52 .

Na wielkanocnym stole nie może oczywiście zabraknąć jajka. Z tego względu warto przypomnieć, że jaja kurze klasyfikowane są według jakości w następujący sposób:

Jaja klasy A klasyfikuje się według poniższych klas wagowych:

Określono również klasyfikację według sposobu utrzymania kur nieśnych (sposobu chowu):

Opakowania zawierające jaja klasy A posiadają na zewnętrznej powierzchni następujące dobrze widoczne i czytelne oznaczenia: "klasa" A lub "świeże".

Na opakowaniu powinny znajdować się:

Jaja są klasyfikowane, znakowane i pakowane w ciągu dziesięciu dni od dnia, w którym zostały zniesione. Datę minimalnej trwałości, ustala się na nie więcej niż 28 dni od dnia zniesienia.

Jaja znakowane są kodem producenta (o wysokości przynajmniej 2mm), w skład którego wchodzą:

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe oznakowanie jaj brudnych, oznakowanie kodem producenta nie jest obowiązkowe.

Na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni opakowania powinno znajdować się objaśnienie znaczenia kodu producenta (tj. kodu umieszczonego na skorupie jaja).

Jaj nie powinno się myć ani czyścić, ponieważ czynności te mogą prowadzić do uszkodzenia skorupki jaja, która jest skuteczną barierą uniemożliwiającą przedostawanie się bakterii i posiada szereg właściwości chroniących jajo przed drobnoustrojami.

W przypadku sprzedaży jaj luzem w sposób łatwo widoczny i czytelny dla konsumenta podaje się następujące informacje:


- 20.04.2011 -

Informacja z wyników kontroli funkcjonowania detalicznych i gastronomicznych punktów sprzedaży na stacjach paliw.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy temat przeprowadził kontrolę 13 placówek handlowych zlokalizowane na stacjach paliw.

Nieprawidłowości ujawniono w 8 placówkach, co stanowi 62% objętych kontrolą.

Polegały one na:

Łącznie sprawdzono przestrzeganie terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości 170 partii środków spożywczych, z uwagi na przekroczenie terminów zakwestionowano 9 partii, co stanowi 5,3% zbadanych.

Wyniki kontroli były podstawą do:


- 08.04.2011 -

Informacja z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy temat przeprowadził kontrole 7 placówek znajdujących się na terenie Białegostoku i Suwałk.

Nieprawidłowości stwierdzono w 5 sklepach (co stanowi 71% wszystkich kontrolowanych placówek). Dotyczyły one:

Ze względu na niewłaściwą jakość zakwestionowano:

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 04.04.2011 -

JAKOŚĆ PALIW W 2010 ROKU

Blisko 3,5 proc. próbek benzyny i oleju napędowego skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2010 roku nie spełniało norm jakościowych - rok wcześniej było to niewiele ponad 3 proc. Poprawiły się wyniki jakości oleju napędowego, ale pogorszyły gazu LPG - zastrzeżenia wzbudziło prawie 4 proc. sprawdzonych próbek LPG w porównaniu z 0,78 proc. w roku 2009

[Warszawa, 29 marca 2011 r.] Od 2007 roku inspektorzy Inspekcji Handlowej kontrolują niemal wszystkie rodzaje paliw dostępne na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa oraz lekki olej opałowy. Obowiązująca od czterech lat ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw pozwala na kontrolę na każdym etapie dystrybucji - od wytwórcy poprzez magazyny, hurtownie, transport aż po stacje paliwowe. Wyniki kontroli pokazują, że nastąpił zdecydowany spadek zawartości siarki w próbkach paliw ciekłych.

Warto podkreślić, że niedotrzymanie parametrów paliwa wpływa negatywnie na pracę silnika -może spowodować wzrost zużycia paliwa, pogorszenie stanu technicznego silnika, a w konsekwencji jego awarię. Naraża to użytkowników na ponoszenie kosztów napraw i remontów silników oraz dyskomfort jazdy.

Jak pokazuje raport z losowych kontroli przeprowadzonych w 2010 roku, nieznacznie pogorszyła się jakość paliw ciekłych na stacjach benzynowych - 3,46 proc. przebadanych próbek nie spełniało norm (rok wcześniej było to 3,08 proc.). Chociaż nastąpiła poprawa w przypadku oleju napędowego - wymaganiom nie odpowiadało 3,49 proc. (w 2009 roku - 3,75 proc.), to pogorszyła się jakość wlewanej do baków benzyny - 3,44 proc. przebadanych (rok wcześniej 2,58 proc.).

Przeprowadzona w 2010 roku losowa kontrola jakości gazu LPG wykazała nieprawidłowości w przypadku 3,72 proc. sprawdzonych stacji (rok wcześniej było to 0,78 proc.). Największe odstępstwa od norm jakościowych stwierdzono w województwach: łódzkim - 13,79 proc. skontrolowanych stacji, opolskim - 10,53 proc., podlaskim - 11,76 proc., wielkopolskim - 7,69 proc. i małopolskim - 6,25 proc.

Inspekcja Handlowa sprawdzała też jakość oferowanych na rynku biopaliw ciekłych. Kontrola przeprowadzona na terenie całego kraju wykazała nieprawidłowości w przypadku sześciu próbek paliw - 12,5 proc. skontrolowanych. Łącznie kontrolą objęto 47 stacji i jedną hurtownię.

Inspekcja Handlowa przeprowadziła również kontrole stacji, na które napłynęły skargi konsumentów, wytypowane przez organy ścigania oraz te, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. Z pobranych 618 próbek oleju napędowego i benzyny na 536 stacjach, 31 zostało zakwestionowanych: 21 oleju napędowego (5,03 proc.) i 10 próbek benzyn (4,17 proc.). Wśród stacji, na których w latach poprzednich kwestionowano jakość oferowanych konsumentom paliw zastrzeżenia wzbudziło 4,43 proc. (w 2009 roku - 13,2 proc.). Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych zanotowano w województwach: kujawsko-pomorskim (12 proc.), zachodniopomorskim (10,61 proc.), mazowieckim (8,82 proc.). Nieprawidłowości nie stwierdzono w Lubelskiem, Opolskiem, Podkarpackiem, Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem.

Z kolei z hurtowni pobrano 34 próbki. Zastrzeżenia inspektorów IH wzbudziła tylko jedna próbka oleju napędowego (4,44 proc. w 2009 roku), parametry jakościowe benzyny nie były przekroczone (w 2009 roku również bez zastrzeżeń.).

Inspektorzy Inspekcji Handlowej przebadali również siedem próbek lekkiego oleju opałowego pobranych od siedmiu przedsiębiorców w zakresie zawartości siarki - wszystkie spełniały wymagania jakościowe. Kontrolą objęto sześć województw.

W przypadku oleju napędowego najczęściej kwestionowano za niską temperaturę zapłonu oraz niedotrzymanie limitu zawartości siarki - wahał się on od 13,7 mg/kg do 535 mg/kg przy normie 10 mg/kg. Norma dla temperatury zapłonu wynosi 55?C - tymczasem na niektórych stacjach wynosiła mniej niż 40?C. Zbyt niska temperatura zapłonu stwarza niebezpieczeństwo wybuchu oparów oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku. Duża ilość siarki natomiast przyczynia się do korozji silnika i zużycia jego niektórych elementów.

W przypadku benzyny najczęściej kwestionowano nieprawidłową prężność par - prowadzi do kłopotów z uruchomieniem silnika, a nawet jego unieruchomienia w efekcie tworzenia się korków parowych. Zastrzeżenia wzbudziło także niedotrzymanie wymagań MON - motorowej liczby oktanowej, co może powodować nierównomierne spalanie paliwa.

W przypadku gazu LPG najczęstsze naruszenia dotyczyły parametru badanie działania korodującego gazu LPG na miedź. Korozja powoduje m.in. uszkodzenie elementów silnika i szybsze zużywanie jego elementów.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2010 roku IH skierowała do prokuratur 57 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotychczas wszczęto postępowania w 38 przypadkach: do sądów skierowano dwa akty oskarżenia, 23 sprawy umorzono m.in. z powodu braku znamion przestępstwa, nie wykrycia sprawcy i znikomej szkodliwości czynu, 7 jest w toku. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości - grzywnę w wysokości do 1 mln złotych lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

IH wydała ponadto 15 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych niespełniających norm oraz przekazała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 70 stacji paliw i hurtowni, gdzie stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów ustawy prawo energetyczne - w tym dotyczące 37 stacji z kontroli prowadzonej w roku 2009. Prezes URE ma kompetencje do zakazania sprzedaży paliwa tym przedsiębiorcom, którzy naruszają warunki koncesji.

Jeżeli paliwo uszkodziło silnik narażając konsumenta na koszty naprawy, powinniśmy złożyć reklamację u właściciela stacji, okazując dowód zakupu. Gdy nie zgodzi się on z naszym żądaniem, możemy dochodzić swoich praw na drodze sądowej, korzystając z bezpłatnej pomocy rzeczników konsumentów. O stacji, która sprzedaje paliwo złej jakości, można poinformować Urząd na specjalnym formularzu.

Jeżeli podczas tankowania do pełna dystrybutor na stacji paliw wskazał ilość paliwa o kilka litrów większą niż mieści się w baku pojazdu, zwróćmy się do Głównego Urzędu Miar. Inspektorzy Urzędu Miar mogą skontrolować wskazaną stację i sprawdzić, czy rzeczywiście licznik w dystrybutorze wskazuje nieprawidłową ilość tankowanego paliwa.

Aktualne listy placówek skontrolowanych przez Inspekcję Handlową dostępne są na stronie internetowej UOKiK.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (22) 827 28 92, 55 60 314
Fax (22) 826 11 86
E-mail malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl


- 29.03.2011 -

15 marca Światowy Dzień Konsumenta

Dzień 15 marca jest obchodzony jako Światowy Dzień Konsumenta. Konsumenci chociaż są największą zbiorowością społeczną współczesnego świata, to jednocześnie są najsłabszym ogniwem systemu dystrybucji dóbr. Czyhają na nich nie zawsze przyjazne mechanizmy gospodarki rynkowej, uwikłani są w różnorakie konflikty interesów ze strony wszystkich tych, którzy zajmują się obrotem towarami i nierzadko działają poza normami wyznaczonymi przez prawo i standardy współżycia społecznego. Wynika to z silniejszej pozycji rynkowej przedsiębiorcy.

Konsumenci jednak nie pozostają bezbronni. Prawną opiekę i ochronę gwarantują im nie tylko zapisy konstytucyjne, nie tylko regulacje stanowione przez ustawy, ale też sprawdzony od lat system państwowego nadzoru nad przestrzeganiem uprawnień. Ochrona ta, sprawowana jest przede wszystkim przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcję Handlową, które są wspierane przez organizacje konsumenckie i samorządy.

Zadania Inspekcji Handlowej realizuje na terenie województwa podlaskiego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Młynowej 21.

Pracownicy Inspektoratu w ramach realizacji ustawowych zadań udzielają konsumentom bezpłatnych porad prawnych w siedzibie Inspektoratu lub telefonicznie pod nr tel. (085) 742-80-52. W 2010r. udzielono 8169 porad. W przypadku powiadomienia Inspektoratu o sytuacji, w której doszło do naruszenia praw konsumentów pracownicy Inspektoratu przeprowadzają kontrolę u nierzetelnego przedsiębiorcy lub występują w roli mediatorów w sprawach powstałych na tle umów cywilno-prawnych. W 2010r. przeprowadzono 476 mediacji, z czego 75% zakończono pozytywnie dla konsumentów.

Inspekcja Handlowa proponuje również możliwość, alternatywnego wobec sądu powszechnego, rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. O randze tych działań świadczy to, iż w bieżącym roku obchody Światowego Dnia Konsumenta organizowane są przez UOKiK pod hasłem "Po co drzeć koty? Konsument i przedsiębiorca przed sądem polubownym". Do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Podlaskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w ubiegłym roku wpłynęły 43 wnioski konsumentów na łączną kwotę 52.951 zł. Wydano 6 wyroków. Strony zawarły 6 ugód.

Należy wskazać, iż zaletą sądów polubownych jest przede wszystkim szybkość postępowania oraz niższe koszty ponoszone przez stronę przegrywającą, które ograniczają się jedynie do kosztów opinii rzeczoznawcy, o ile jest ona w danej sprawie niezbędna. Ich wadą jest natomiast to, że obie strony sporu muszą wyrazić zgodę na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd polubowny. W ubiegłym roku w 17 sprawach przedsiębiorcy odmówili podpisania zapisu na sąd polubowny.

W ramach działań mających na celu ochronę interesów i praw konsumentów Inspektorat ponadto eliminuje z rynku produkty nie spełniające zasadniczych wymagań, produkty niebezpieczne i niewłaściwej jakości. Przedmiotowe zadania wykonywane są poprzez kontrolę rynku.. W 2010r. pracownicy Inspektoratu przeprowadzili 1406 kontroli.

Powyższe działania będą kontynuowane w roku bieżącym.


- 14.03.2011 -

INFORMACJA z kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych na rynku wiejskim.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy temat kontroli przeprowadził 39 kontroli placówek detalicznych zlokalizowanych w miejscowościach: Knyszyn, Suchowola, Gródek, Kuźnica, Sokoły, Stanisławowo, Koryciny, Czarna Średnia, Siemiony, Narew, Jeleniewo, Sucha Wieś, Sztabin, Raczki, Śniadowo, Kaczynek, Truszki, Szumowo.

Nieprawidłowości ujawniono w 31 kontrolowanych placówkach, co stanowi 80% objętych kontrolą.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 10.03.2011 -

DEBATA ONLINE - PO CO DRZEĆ KOTY? KONSUMENT I PRZEDSIĘBIORCA W SĄDZIE POLUBOWNYM

Konsumencie, twoja reklamacja nie została uznana? Sprzedawco, nie chcesz stracić klienta? Po co drzeć koty? 15 marca o godz. 10.00 wejdź na stronę www.uokik.gov.pl i obejrzyj transmisję z debaty - dowiesz się jak rozwiązać spór polubownie

[Warszawa, 9 marca 2011] Mediacja oraz sądownictwo polubowne to procedury umożliwiające rozstrzygnięcie nieporozumień pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Pozwalają szybko i tanio rozwiązać konflikt bez udziału sądu. Niestety, w Polsce możliwości te nie są w pełni wykorzystywane. Główną barierą jest niewielka świadomość społeczna. Co czwarty obywatel* nigdy nie słyszał o instytucjach rozpatrujących spór pomiędzy firmami a słabszymi uczestnikami rynku. Często też przedsiębiorcy nie wyrażają zgody na poddanie się polubownemu załatwieniu nieporozumienia. Tymczasem, jak wynika z przeprowadzonych badań, 71 procent respondentów uważa, że firmy decydujące się na niezależne rozpatrzenie sprawy dobrze dbają o klientów*.

Dlatego też z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Konsumenta, Urząd chce przypomnieć o pozasądowych formach rozstrzygania sporu. Mediatorzy oraz arbitrzy sądów polubownych opowiedzą jak wygląda procedura oraz zaprezentują najciekawsze przypadki ze swojej praktyki. Przedstawiciele administracji oraz biznesu zastanowią się z kolei nad możliwością udoskonalenia obecnie istniejących uregulowań prawnych.

Włącz, obejrzyj i dowiedz się, jakie możliwości rozwiązania konfliktu daje Ci prawo! Tu znajdziesz szczegółowy program debaty.

Do zobaczenia 15 marca 2011 roku o godz. 10.00 na www.uokik.gov.pl

Spotkanie zostało objęte patronatem medialnym TVN CNBC.

*Badanie "Kodeks Dobrych Praktyk", zrealizowane na zlecenie UOKiK we wrześniu 2010 roku.

Dodatkowe informacje:
Anna Janowska, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. 22 55 60 310 fax 22 826 11 86
E-mail anna.janowska@uokik.gov.pl


- 10.03.2011 -

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa zimowych płynów do spryskiwaczy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy temat przeprowadził 6 kontroli w placówkach prowadzących sprzedaż hurtową i detaliczną.

Ogółem badaniom poddano 13 partii zimowych płynów do spryskiwaczy, będących detergentami, sklasyfikowanych jako preparaty niebezpieczne, w zakresie:

W wyniku kontroli zakwestionowano 13 partii towarów, co stanowi 100% ilości badanych.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały na:

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 25.02.2011 -

PREZENT Z PARAGONEM

Na święta kupujemy prezenty, które są dowodem sympatii i pamięci o naszych najbliższych. Niestety czasami się zdarza, że prezent, który kupiliśmy nie podoba się obdarowanemu, bluzka ma niewłaściwy rozmiar lub z innego powodu chcielibyśmy zwrócić towar do sklepu.

Aktualnie nie ma przepisu zobowiązującego sprzedawcę do przyjęcia zwrotu towaru zgodnego z umową (niewadliwego). Wyjątkami są umowy konsumenckie zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Na podstawie ustawy z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz . 271 ze zm.) zarówno przy umowach zawieranych na odległość jak i poza lokalem przedsiębiorstwa konsument może od nich odstąpić bez podawania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od dnia wydania rzeczy. O takim prawie konsument powinien być poinformowany przez przedsiębiorcę w formie pisemnej. Jeżeli przedsiębiorca tego nie uczyni konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o takim prawie jednak nie później niż 3 miesiące od daty wykonania umowy.

Należy jednak pamiętać, że zwrot towaru zgodnego z umową może nastąpić za zgodą sprzedawcy. Często przedsiębiorcy w celach marketingowych zobowiązują się do przyjmowania zwrotów towarów zgodnych z umową w określonym przez siebie czasie. Wówczas takie zobowiązanie podane do wiadomości konsumentów jest dla sprzedawcy wiążące.

Podsumowując pamiętajmy żeby przed dokonaniem zakupu prezentu zapytać sprzedawcę, czy przyjmie zwrot towaru (takie zapewnienie jest wiążące), wymieni bluzkę na inną oraz nie wyrzucajmy dowodu zakupu, jego posiadanie ułatwia ewentualny zwrot towaru lub jego reklamowanie - pozwoli to nam dłużej cieszyć się świąteczną atmosferą.

Szczegółowych informacji udziela p. Leszek Mironiuk Rzecznik Prasowy WIIH w Białymstoku tel.(85) 742-80-52 w. 36


- 04.02.2011 -

KONTROLE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2010 R. WIIH W BIAŁYMSTOKU


- 04.02.2011 -

INFORMACJA z wyników kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami i bateriami.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 10 kontroli (tj. 3 kontrole w Białymstoku, 2 kontrole w Suwałkach, 2 kontrole w Zambrowie oraz po 1 kontroli w Łapach, Bielsku Podlaskim i Łomży).

Celem kontroli było przeprowadzenie rozeznania, w jakim stopniu przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Nieprawidłowości ujawniono w 4 podmiotach, co stanowi 40 % ogółem skontrolowanych .

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały na:

Wykorzystując ustalenia kontroli:


- 07.12.2010 -

PORADY INSPEKCJI NA MIKOŁAJKI

Zbliżają się Święta i narasta związana z nimi "gorączka zakupów". Warto w związku z tym przypomnieć o zagrożeniach jakie mogą wywołać towary przeznaczone dla dzieci. Pamiętajmy:

Jeżeli uważają Państwo, iż produkt który nabyliście nie jest bezpieczny, możecie to zgłosić do Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21, tel. (0-85)742-80-52 fax (0-85)743-52-68, e-mail: inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

O skali nieprawidłowości dotyczących produktów przeznaczonych dla najmłodszych konsumentów może świadczyć to, że pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku, w okresie od lipca 2009 r. do września 2010 r. w trakcie 63 kontroli zakwestionowali 157 partii wyrobów przeznaczonych dla dzieci.


- 05.12.2010 -

INFORMACJA z wyników kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy program skontrolował 5 placówek na terenie województwa podlaskiego.

Nieprawidłowości, o różnym stopniu zagrożenia interesów konsumentów, stwierdzono w 4 obiektach, co stanowi 80% objętych kontrolą.

Kontrole ujawniły istotne przypadki nieprzestrzegania przez przedsiębiorców przepisów regulujących działalność na rynku usług hotelarskich, tj.:

Ponadto:

Stwierdzone podczas przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości dały podstawę do:


- 05.12.2010 -

INFORMACJA z kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych w miejscowościach turystycznych.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 20 kontroli w placówkach detalicznych zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych takich jak: Czarna Białostocka, Mielnik, Wólka Nadbużna, Goniądz, Hajnówka, Nowogród, Kolno, Czerwone.

Nieprawidłowości stwierdzono w 16 kontrolowanych jednostkach, co stanowi 80 % objętych kontrolą.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 22.11.2010 -

INFORMACJA z wyników kontroli przetworów mlecznych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 6 kontroli na terenie Białegostoku i Augustowa. Celem kontroli było zbadanie i ocena jakości handlowej produktów z mleka pod kątem przestrzegania przepisów i deklaracji producentów zamieszczonych na opakowaniach tych produktów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na deklaracje dotyczące stosowanych konserwantów oraz ocena prawidłowości oznakowania wymaganego prawem żywnościowym. Przeprowadzone kontrole miały na celu wyeliminowanie z obrotu produktów o niewłaściwej jakości, a także oznakowanych w sposób znacząco utrudniający konsumentom dokonanie właściwego wyboru.

W trakcie kontroli sprawdzono ogółem 36 partii przetworów mlecznych. Zastrzeżenia wniesiono w stosunku do 8 partii, co stanowi 22,2 % zbadanych partii, tj.:

Ze względu na niewłaściwą jakość zakwestionowano 8 partii przetworów tj.:

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 22.11.2010 -

INFORMACJA z kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych na rynku wiejskim.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził łącznie 32 kontrole w placówkach detalicznych zlokalizowanych w miejscowościach: Pańki, Rogowo, Izbiszcze, Wojszki, Olmonty, Studzianki, Dąbrówki, Sochy Annopolskie, Zajęczniki, Poświętne, Zwierki, Jaświły, Księżyno, Ignatki, Ryżówka, Maćkowa Ruda, Stary Folwark, Frącki, Jeziorka, Grabowo, Rutki, Rutki Kossaki i Stare Modzele.

Nieprawidłowości ujawniono w 26 kontrolowanych placówkach, co stanowi 81,2% objętych kontrolą.

Uchybienia dotyczyły:

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 22.11.2010 -

MŁODY KONSUMENT - rynek towarów oferowanych dzieciom i młodzieży w świetle kontroli WIIH w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, w okresie od lipca 2009 r. do września 2010 r. realizując programy kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie przeprowadził łącznie 92 kontrole z tematów dotyczących bezpieczeństwa najmłodszych konsumentów. Łącznie ocenie poddano 472 partie wyrobów przeznaczonych dla dzieci. Nieprawidłowości stwierdzono w 63 placówkach i zakwestionowano 157 partii wyrobów.


- 28.10.2010 -

Sprawozdanie z obchodów 60-lecia Inspekcji Handlowej w Białymstoku.

15 października 2010 r. w centrum szkoleniowo-konferencyjnym "Astoria" w Białymstoku odbyła się uroczystość z okazji 60. rocznicy powstania Inspekcji Handlowej. Inspekcja powstała na mocy dekretu z dnia 21 września 1950 r. powołującego Główny Inspektorat oraz 17 wojewódzkich inspektoratów PIH.

Zaproszenie na jubileuszowe spotkanie przyjęli z tej okazji m.in.: Pani Małgorzata Kozak - Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pan Wojciech Dzierzgowski - Wicewojewoda Podlaski, przedstawiciele administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, reprezentanci samorządu przedsiębiorców, a także obecni oraz emerytowani pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku.

W swoim wystąpieniu, p. o. Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku - pani Helena Łazowska zaprezentowała rys historyczny Inspekcji, jej zadania na przestrzeni ostatnich 60 lat oraz działalność Wojewódzkiego Inspektoratu w Białymstoku w ostatnim czasie.

W ciepłych słowach, prezes Małgorzata Kozak oraz wojewoda Wojciech Dzierzgowski złożyli wyrazy uznania dla pracy całego Inspektoratu, doceniając zaangażowanie i kompetencje pracowników i kierownictwa. Wojewódzki Inspektor otrzymała od Wicewojewody okolicznościowy grawerton. Życzenia i podziękowania za dotychczasową współpracę przekazali także przedstawiciele administracji oraz przedsiębiorcy.

Po wystąpieniach i życzeniach odbyła się emisja filmu "Inspekcja oczami inspektorów". Następnie wręczono rocznicowe odznaki uczestnikom obchodów oraz listy gratulacyjne pracownikom.- 18.10.2010 -

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości oraz bułki tartej.

Realizując powyższy temat inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadzili 7 kontroli w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Nieprawidłowości stwierdzono w 5 kontrolowanych placówkach, co stanowi 71% objętych kontrolą. Dotyczyły one:

Ogółem zbadano 50 partii pieczywa, z czego zakwestionowano 12:

Do badań laboratoryjnych pobrano 5 partii bułki tartej, z czego zakwestionowano 4 partie z uwagi na:

W wyniku analizy wyników kontroli ustalono, że wskaźnik nieprawidłowości zwiększył się z 55% w III kwartale 2009 r. do 71% obecnie. Należy jednak zaznaczyć, iż w roku 2009 nie badano wyrobów laboratoryjnie. Na podobnym poziomie kształtowały się nieprawidłowości dotyczące oznakowania pieczywa - 17% w 2009 r. i 18% obecnie.

Natomiast nie stwierdzono ani jednego przypadku obniżonej masy netto produktów i nieprawidłowości dotyczących uwidaczniania cen przy pieczywie - 3 przypadki w 2009 r.


- 16.08.2010 -

INFORMACJA z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa.

Realizując powyższy temat pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadzili 7 kontroli na terenie Białegostoku, Suwałk oraz Bielska Podlaskiego. Celem kontroli była ocena jakości handlowej mięsa oraz rzetelności informowania konsumentów o rodzajach oferowanych wyrobów, a także zamieszczania na etykietach wszystkich wymaganych prawem żywnościowym oznaczeń.

Nieprawidłowości stwierdzono w 4 placówkach, co stanowi 57% objętych kontrolą. Polegały one na:

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 16.08.2010 -

INFORMACJA z kontroli przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie organizacji kąpielisk i wypożyczalni sprzętu pływającego

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził w lipcu 2010r. 5 kontroli u przedsiębiorców, którzy wykonują usługi w zakresie wypożyczania sprzętu pływającego.

Celem kontroli było dokonanie oceny rzetelności i prawidłowości świadczenia usług w zakresie wypożyczania sprzętu pływającego oraz organizacji strzeżonych kąpielisk dla ludności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo użytkowników.

Nieprawidłowości stwierdzono w trakcie 2 kontroli. Dotyczyły one:

W toku kontroli:

Wyniki kontroli wypożyczalni sprzętu pływającego dają podstawę do stwierdzenia, że przedsiębiorcy dołożyli starań, aby osoby korzystające z ich usług były bezpieczne. Odsetek kontroli, w toku których ujawniono nieprawidłowości jest wysoki, jednak występujące uchybienia nie mają bezpośrednio związku z bezpieczeństwem użytkowników. Podkreślić należy, że każdy poddany ocenie sprzęt pływający oraz środki ochronne ( kapoki, kamizelki asekuracyjne) spełniały wymogi bezpieczeństwa, były kompletne i nie posiadały uszkodzeń.


- 30.07.2010 -

INFORMACJA z kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych na rynku wiejskim.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził łącznie 53 kontrole w placówkach detalicznych zlokalizowanych w miejscowościach: Sokolany, Bogusze, Nierośno, Kalinówka Kościelna, Kalinówka Królewska, Siekierki, Żółtki, Złotoria, Dzikie, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec, Juchnowiec Górny, Lewickie Kolonia, Sokole, Uhowo, Kozińce, Dobrzyniewo Kościelne, Gniła, Ogrodniczki, Ciasne, Czarna Wieś Kościelna, Rybniki, Oleszkowo, Borowskie Michały, Suraż, Janów, Michałowo, Drohiczyn, Rydzewo, Dobrylas, Zbójna, Miecze, Filipowo, Szczebrze, Płociczno Osiedle, Nowa Wieś, Gawrych Ruda, Smolniki, Prudziszki, Katelnik, Puńsk.

Nieprawidłowości ujawniono w 47 kontrolowanych placówkach, co stanowi 89% objętych kontrolą. Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 30.07.2010 -

INFORMACJA z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów z mleka koziego i owczego.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 5 kontroli, których celem było zbadanie jakości i prawidłowości oznakowania produktów z mleka koziego i owczego.

Badaniem objęto 23 partie produktów. Wszystkie przechowywane były zgodnie z zaleceniami deklarowanymi na opakowaniach jednostkowych. Nie stwierdzono oferowania do sprzedaży artykułów przeterminowanych.

Zakwestionowano 1 partię produktów z uwagi na zafałszowanie kazeiną mleka krowiego. Stwierdzona w czasie kontroli nieprawidłowość była podstawą do skierowania:

Ponadto zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu zafałszowanego.

Analizując wyniki kontroli, należy stwierdzić, że jakość badanych partii wyrobów z mleka koziego i owczego jest zadowalająca. W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano tylko 1 produkt z mleka owczego. Nie kwestionowano ilości rzeczywistych w odniesieniu do deklarowanych, warunków przechowywania, terminowości, prawidłowości oznakowania.

Na terenie województwa podlaskiego jedynie niektóre sklepy należące do sieci handlowych posiadają w sprzedaży tego typu produkty. Wyroby z mleka koziego i owczego, w porównaniu do przetworów mlecznych z mleka krowiego, są stosunkowo drogie i w związku z tym nie są zbyt popularne.


- 30.07.2010 -

I N F O R M A C J A z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy temat przeprowadził łącznie 10 kontroli, w toku których sprawdzono 47 partii wyrobów.

Nieprawidłowości stwierdzono w 6 placówkach. Polegały one na:

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dały podstawę do:

Podsumowując wyniki przedmiotowych kontroli należy stwierdzić, iż objęte sprawdzeniem artykuły i meble dla dzieci nie wykazały cech, uzasadniających zaliczenie ich do produktów, zagrażających bezpieczeństwu użytkowników.


- 30.07.2010 -

I N F O R M A C J A z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Realizując powyższy temat Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 4 kontrole w placówkach prowadzących detaliczną sprzedaż rowerów i części rowerowych na terenie Białegostoku i Augustowa.

Nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 9 partii produktów. Polegały one na:

Wykorzystując ustalenia z kontroli:


- 30.07.2010 -

MODNIE, WYGODNIE, BEZPIECZNIE - RAPORT Z KONTROLI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

Co powinniśmy znaleźć na wszywce lub etykiecie ubrania? Informację o składzie surowcowym i sposobie konserwacji. Czego nie powinny zawierać ubrania? Metali takich jak kadm, ołów i nikiel. Jak wygląda to w rzeczywistości? Różnie. Co trzeci produkt włókienniczy sprawdzony przez Inspekcję Handlową na zlecenie UOKiK wzbudził zastrzeżenia

[Warszawa, 22 czerwca 2010 r.] Najstarsze ubrania tworzone były ze skóry, futer, liści oraz trawy i miały przede wszystkim zapewnić ochronę przed zimnem. Dziś nie tylko lista dostępnych materiałów się wydłużyła, ale również wymagań stawianych przez konsumentów, a przede wszystkim przez prawo. Produkty włókiennicze muszą być zatem bezpieczne i odpowiednio oznakowane. Jak wynika z najnowszego raportu UOKiK, z kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową, różnego rodzaju nieprawidłowości zostały stwierdzone w 1455 (34,8 proc.) z 4187 partii produktów: ubrań dla dorosłych i dzieci, bielizny, wyrobów metrażowych, pończoszniczych oraz apaszek i szali. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oznakowania - aż 1359 z 4024 skontrolowanych partii.

Bezpieczeństwo

Kontrola dotyczyła obecności w produktach włókienniczych dopuszczonych przez prawo, w określonych ilościach, związków chemicznych: amin aromatycznych i formaldehydu oraz zakazanych: niklu, kadmu i ołowiu, które wykazują m.in. działania rakotwórcze i wywołują reakcje uczuleniowe. Najczęstszą nieprawidłowością w tym zakresie była obecność niklu i ołowiu. Wymagań nie spełniały m.in. nadruki na koszulce męskiej "Superdziadek" zawierające ołów, metalowe nity w spódnicy zawierające nikiel, a także skarpetki dla dzieci, których elementy dekoracyjne łatwo ulegały oderwaniu. Dodatkowo, w przypadku wyrobów przeznaczonych dla dzieci do lat trzech sprawdzano sposób przymocowania ozdób do ubrań czy bielizny, a także sznurki np. przy kapturach bluz. Powód? Niewielkie nawet elementy oderwane od ubrania lub sznurki niewłaściwej długości mogą bowiem stać się przyczyną uduszenia. Dlatego np. ubrania dla dzieci do lat siedmiu i 134 cm wzrostu nie powinny posiadać sznurków przy kapturze i na elementach osłaniających szyję. Łącznie Inspekcja Handlowa zakwestionowała 34 partie z 2039 skontrolowanych (1,7 proc.).

Jakość

Kontrola polegała głównie na ocenie zgodności deklarowanego składu surowcowego z rzeczywistym, określonym w wyniku badań laboratoryjnych, zewnętrznych cech wyrobu oraz sprawdzeniu zgodności deklarowanego wymiaru z rzeczywistym. Ogółem ocenie poddano wyroby z 2129 partii, z czego zakwestionowano 132 partie (6,2 proc). Informacje o rodzaju użytego materiału, np. 100 proc. bawełny, pozwalają na odpowiednią konserwację, w tym pranie i suszenie. Poza tym jest to niezwykle istotne dla konsumentów uczulonych na określone włókna czy preferujących określone materiały. Ze względu na inny skład niż deklarowany zakwestionowano 122 z 371 partii (32,9 proc.) poddanych specjalistycznym badaniom laboratoryjnym. Niezgodne z zadeklarowanym składem okazały się m.in. spódnica - zamiast 100 proc. bawełny zawierała wełnę, wiskozę, akryl i poliester czy piżama damska w 100 proc. poliestrowa, a nie bawełniana, jak zapewniał przedsiębiorca na opakowaniach. Wątpliwości kontrolerów wzbudziły także skarpety z włókna bambusowego, które, jak się okazało, zawierały to włókno jedynie na etykiecie.

Nie istnieją żadne przepisy nakładające na przedsiębiorców obowiązek deklarowania jakości produktów włókienniczych ani spełniania przez nie określonych wymagań jakościowych. Przedsiębiorcy mogą dobrowolnie podawać informacje na ten temat - nie mogą one jedynie wprowadzać w błąd.

Prawidłowość oznakowania

Zgodnie z przepisami na każdym wyrobie włókienniczym powinna znajdować się informacja o składzie surowcowym i sposobie konserwacji - określenie m.in. metod prania, suszenia i prasowania - napisana jednolitym, czytelnym wyraźnie widocznym drukiem. Informacje te powinny być w języku polskim. Nieprawidłowości stwierdzono w 1359 z 4024 skontrolowanych partii (33,8 proc.). Dotyczyły m.in. braku, niepełnej lub sprzecznej informacji o składzie i sposobie konserwacji - na etykiecie podano 100 proc. bawełna, a na wszywce 100 proc. poliester, na etykiecie podano pranie w temp. 95°C, a na wszywce pranie w temp. do 40°C, a także nieumieszczania poprawnych nazw włókien.

W zależności od stwierdzonych nieprawidłowości wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej dopuszczają podjęcie dobrowolnych działań przez przedsiębiorców polegające na wycofaniu z obrotu wyrobów niewłaściwie oznaczonych, a także niezgodnych co do składu surowcowego, do momentu poprawy ich oznakowania. Większość kontrolowanych podejmowała takie działania. Ustalenia z przeprowadzonych kontroli dały IH podstawę do nałożenia 167 mandatów karnych. Ponadto w 2009 roku Prezes UOKiK wszczął 28 postępowań dotyczących łącznie 81 produktów, wydał trzy decyzje nakładające na przedsiębiorców obowiązek wycofania produktu z rynku albo zakazujące jego wprowadzania, w 15 przypadkach umorzył postępowania z powodu wyeliminowania zagrożeń w trakcie postępowań oraz nałożył trzy kary w łącznej wysokości 22,5 tys. zł.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina zasady, którymi powinniśmy się kierować kupując produkty włókiennicze:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że wszelkie zastrzeżenia dotyczące oznakowania, jakości i bezpieczeństwa produktów można zgłaszać w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Ponadto bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw uzyskamy od powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów. Bezpłatne porady udzielane są również przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem telefonu 800 800 008. Poradnictwo konsumenckie w Polsce jest finansowane między innymi z budżetu UOKiK.

Dodatkowe informacje dla mediów:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (22) 827 28 92, 55 60 106, 55 60 430
Fax (22) 826 11 86
E-mail malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl

Pliki do pobrania


- 22.06.2010 -

Przed wakacjami - co warto wiedzieć

Jak sprawdzić, czy autobus, którym jedziemy na wycieczkę jest bezpieczny? Co zrobić w przypadku opóźnienia samolotu? Dlaczego warto mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego? Czy cena wycieczki może się zmienić? Jakich pamiątek nie możesz przywozić z wakacji? Na te i inne pytania odpowiada dziś dziewiętnaście instytucji

Decydując się na wakacyjny wyjazd mamy nadzieję, że odpoczniemy w warunkach zgodnych z zapewnieniami biura podróży oraz naszymi oczekiwaniami. Niestety czasami spotyka nas rozczarowanie.

Jeżeli deklarowane przez organizatora warunki zakwaterowania lub pobytu nie odpowiadają tym, które zostały opisane w umowie można taką usługę reklamować. Z reklamacją należy zwrócić się bezpośrednio do pilota bądź rezydenta reprezentującego organizatora wycieczki. Pilot ma obowiązek pisemnego potwierdzenia złożenia reklamacji. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.

Jeżeli nie będzie reakcji ze strony organizatora konsument ma prawo zwrócić się do organizatora na piśmie. Jeżeli przedsiębiorca nie ustosunkuje się do reklamacji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej w terminie 30 dni od jej złożenia, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

Mając na uwadze to, iż "sprawa może mieć swój finał w sądzie" turysta, który uważa, iż usługa świadczona była niezgodna z zakupioną powinien zadbać o materiał dowodowy, który pomoże mu dochodzić swoich praw. Wskazane byłoby więc wykonanie zdjęć lub sfilmowanie wszystkiego co potwierdza niezgodność z umową.

Należy również wiedzieć, iż w okresie zaś 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

W sposób szczegółowy kwestie te uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 133, poz. 2268).

Pomocy w zakresie interpretacji umów i porady prawne dotyczące dochodzenia roszczeń w zakresie usług turystycznych konsumenci mogą uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku ul. Młynowa 21 tel.(85) 742-80-52, e-mail : inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl.

O czym warto wiedzieć przed wakacjami wspólnie przypominają: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Główny Inspektorat Sanitarny, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Ubezpieczonych, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskie Centrum Konsumenckie oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie.

Jeśli chcesz wiedzieć:


- 21.06.2010 -

INFORMACJA z kontroli sprzętu elektrycznego pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, przeprowadził 7 kontroli, których celem było sprawdzenie wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Skontrolowano 7 placówek handlowych (1 hurtownię i 5 placówek handlu detalicznego, 1 placówkę wielkopowierzchniową).

Kontrolą objęto następujące rodzaje wyrobów:

Nieprawidłowości stwierdzono w 1 kontrolowanej placówce, w odniesieniu do 3 partii wyrobów (8 % ogółem zbadanych). Polegały one na:


- 14.06.2010 -

I N F O R M A C J A z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli przeznaczonych dla dzieci i młodzieży

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat przeprowadził łącznie 11 kontroli, w toku których sprawdzono 42 partie mebli mieszkaniowych dla dzieci i młodzieży

Kontrolą objęto 3 producentów, importera i 7 placówek detalicznych.

Nieprawidłowości stwierdzono w 10 placówkach, co stanowi 90,9 % ogółem skontrolowanych. Polegały one na:

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dały podstawę do:


- 07.06.2010 -

Informacja z wyników kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaż produktów przez Internet

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 5 kontroli, których celem było sprawdzenie legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaż produktów przez internet.

Kontrolą objęto 3 sklepy internetowe, mające siedzibę na terenie Białegostoku, 1 - w Łomży i 1 - w Suwałkach.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, nieprawidłowości stwierdzono w działalności wszystkich placówek.

Kontrolowani przedsiębiorcy nie zamieszczali na stronach internetowych informacji o:

W regulaminach sprzedaży stwierdzono ograniczanie praw konsumenta między innymi poprzez:


- 31.05.2010 -

INFORMACJA z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych na rynku wiejskim.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził łącznie

30 kontroli w placówkach detalicznych zlokalizowanych w miejscowościach: Jabłonka Kościelna, Boguszyce, Miastkowo, Olszyny, Potasznia, Tajno Stare, Siółek, Filipów, Przerośl, Bakałarzewo, Bryzgiel, Barszcze, Augustów, Grodzisk, Narewka, Knyszyn, Morze, Hołody, Bondary, Juszkowy Gród, Nowa Wola, Łupianka Stara, Bokiny.

Nieprawidłowości ujawniono w 25 placówkach, co stanowi 83 % objętych kontrolą.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

Z uwagi na przekroczenie terminu przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości, w 11 placówkach, zakwestionowano 76 partii środków spożywczych (16,63 % ogółu zbadanych) tj.:

Daty ważności zostały przekroczone od 4 do 76 dni.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 28.05.2010 -

INFORMACJA z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania przetworów owocowych i warzywnych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził łącznie 8 kontroli na terenie Białegostoku, Suwałk i miejscowości Porosły. Celem kontroli było zbadanie jakości handlowej przetworów i mrożonek owocowych i warzywnych, w tym w zakresie oznakowania składników genetycznie zmodyfikowanych, a także przestrzegania zasad obrotu tymi produktami. Przeprowadzone kontrole miały na celu ustalenie, czy nastąpiła poprawa w zakresie jakości i oznakowania wyrobów produkowanych przez tych przedsiębiorców, których produkty były kwestionowane podczas poprzednich badań.

Nieprawidłowości stwierdzono w 4 placówkach, co stanowi 50% kontrolowanych podmiotów.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:

Podczas kontroli nie ujawniono produktów przeterminowanych.


- 28.05.2010 -

INFORMACJA z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania przetworów mięsnych, w tym drobiowych.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku w I kwartale 2010 r. przeprowadził 8 kontroli w placówkach zlokalizowanych na terenie Białegostoku, Suwałk i Łomży. Celem kontroli była ocena jakości handlowej przetworów mięsnych, w tym drobiowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykrywanie zafałszowań oraz rzetelność informowania konsumentów o rodzajach oferowanych wyrobów, a także zamieszczanie oznaczeń wymaganych prawem żywnościowym.

Kontrolą objęto:

Uchybienia stwierdzono w 4 placówkach, co stanowi 50 % objętych kontrolą.

Nieprawidłowości te dotyczyły:

Z uwagi na niewłaściwą jakość zakwestionowano 3 partie o wartości 341 zł, co stanowi 18,8 % ilości badanych partii i 2,7% ich wartości, a mianowicie:

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 29.04.2010 -

INFORMACJA z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych wyrobów kulinarnych.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził łącznie 8 kontroli, których celem było zbadanie jakości i ocena prawidłowości oznakowania mrożonych wyrobów kulinarnych, w stosunku do obowiązujących przepisów i deklaracji producentów zamieszczonych na opakowaniach, sprawdzenie aktualności dat minimalnej trwałości i warunków przechowywania oraz prawidłowości obrotu tymi produktami.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

W toku kontroli sprawdzono ogółem 58 partii mrożonych wyrobów kulinarnych z czego zakwestionowano 8 partii.

W wyniku przeprowadzonych badań fizyko - chemicznych i organoleptycznych, ze względu na niewłaściwą jakość zakwestionowano 4 partie mrożonych wyrobów kulinarnych, a mianowicie:

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 28.04.2010 -

UWAGA! NOWY TERMIN NA ZGŁASZANIE PRAC DO KONKURSU DLA MEDIÓW

Nie zwlekaj, zgłoś dobry materiał dziennikarski na konkurs. Może to być twój artykuł albo inny, który twoim zdaniem powinien zostać wyróżniony. Masz czas do 17 maja

[Warszawa, 22 kwietnia 2010 r.] Konkurs "Libertas et Auxilium" trwa. Wzorem lat ubiegłych przyznane zostaną dwie równorzędne nagrody za materiały dziennikarskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów - w wysokości 10 tys. złotych (brutto) każda oraz specjalna Nagroda Jubileuszowa - 4 tys. złotych (brutto).

Prace na konkurs może zgłaszać niemal każdy (za wyjątkiem organizatorów i partnerów wydarzenia). Jeśli w ubiegłym roku czytałeś ciekawy artykuł, słuchałeś audycji albo oglądałeś program poświęcony ochronie konkurencji i konsumentów lub sam jesteś jego autorem, nie zwlekaj. Zgłoszenia przyjmujemy również przez Internet.

Przedłużamy termin zgłoszeń. Artykuły i audycje należy przesłać do 17 maja br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: UOKiK, Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej (00-950 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1) lub drogą elektroniczną na adres: konkurs@uokik.gov.pl, z dopiskiem (w tytule e-maila) "Konkurs dla dziennikarzy".

Komplet dokumentów musi zawierać:

Do konkursu dopuszczane będą wyłącznie materiały dziennikarskie opublikowane (wyemitowane) w języku polskim.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali organizowanej przez UOKiK. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia zamieszczono w Regulaminie, dostępny na stronie internetowej UOKiK.

Dodatkowe informacje:
                   Aleksandra Franczak, Radca Prezesa
                   Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
                   Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
                   Tel. (22) 55 60 455
                   Fax (22) 826 11 86
                   E-mail: konkurs@uokik.gov.pl


- 23.04.2010 -

INFORMACJA z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów i mebli przeznaczonych dla dzieci.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, przeprowadził w powyższym zakresie 9 kontroli (4 w Białymstoku, 2 w Suwałkach, 3 w Łomży).

Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa artykułów dla dzieci takich jak: łóżeczka i kołyski, wózki dziecięce, chodziki, leżaczki, kojce, krzesełka wysokie, nosidełka, bujaki, barierki bezpieczeństwa, szelki, smoczki do uspokajania niemowląt oraz wyroby do mocowania smoczka.

Nieprawidłowości stwierdzono w 7 placówkach, co stanowi 78% kontrolowanych podmiotów. Badaniem objęto łącznie 39 partii, z czego zakwestionowano 18:

Ujawnione nieprawidłowości polegały na:

Wykorzystanie ustaleń z kontroli

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dały podstawę do:


- 19.04.2010 -

ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA

W dniu 15 marca 1962 roku przemawiając w sprawie projektu ustawy o ochronie praw konsumenta w Kongresie Stanów Zjednoczonych John F. Kennedy stwierdził "Konsumenci to my wszyscy". Zdefiniował pojęcie konsumenta oraz wskazał, że jest nim każdy z nas bez względu na to, po której stronie lady stoi. W związku z doniosłością tego faktu dzień 15 marca jest obchodzony jako Światowy Dzień Konsumenta.

Prawo konsumenta do: informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji, sformułowane w słynnym orędziu są nadal aktualne. Legły one u podstaw działalności legislacyjnej podejmowanej w ramach Unii Europejskiej zmierzającej do ochrony konsumenta - najsłabszego ogniwa na rynku oraz kształtowania się polskiego prawa w tym zakresie.

W Polsce ochrona konsumenta jest jednym z istotnych kierunków działalności państwa. Oprócz stanowienia ustaw, których celem jest zagwarantowanie odpowiedniej ochrony praw konsumentów podejmowane są działania mające na celu pomoc w indywidualnych sprawach. Istotnym posunięciem było wprowadzenie całego systemu instytucjonalnego dzięki, któremu konsument w sporze z przedsiębiorcą nie musi czuć się osamotniony. Należy zaliczyć do niego zarówno akty prawne określające pozycje konsumenta na rynku takie jak np. ustawa o sprzedaży konsumenckiej oraz budowanie wsparcia ze strony instytucji: państwowych, samorządowych i społecznych, których zadaniem jest wspieranie konsumenta.

W obecnej chwili może on liczyć na pomoc ze strony powiatowych rzeczników konsumentów, Federacji Konsumentów, czy też Inspekcji Handlowej. Celem działalności Inspekcji jest oprócz ochrony konsumentów także ochrona interesów gospodarczych państwa. Zadania Inspekcji Handlowej na terenie województwa podlaskiego realizuje Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Jest on nadzorowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a jednocześnie wchodzi w skład administracji zespolonej w województwie. Bezpośrednio Wicewojewoda Podlaski kieruje, koordynuje i kontroluje działalność Inspektoratu.

Swoje zadania Wojewódzki Inspektorat realizuje poprzez:

W 2009r. Inspektorat przeprowadził 1421 kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji, handlu i usług. W ramach 155 kontroli przestrzegania ustawy o systemie oceny zgodności zakwestionowano ponad 25% wyrobów, głównie zabawek, sprzętu elektrycznego, maszyn i środków ochrony indywidualnej.

W obszarze bezpieczeństwa produktów przeprowadzono 122 kontrole. Wysoki wskaźnik nieprawidłowości odnotowano w stosunku do sprzętu dla majsterkowiczów, mebli oraz produktów oferowanych za pośrednictwem Internetu.

Analiza wyników kontroli paliw wykazała, że dzięki prowadzonym działaniom, liczba stwierdzanych nieprawidłowości jest niewielka. W ubiegłym roku skontrolowano 86 przedsiębiorców, a stwierdzono jedynie dwa przypadki niewłaściwej jakości paliw.

W obszarze artykułów żywnościowych Inspektorat przeprowadził 752 kontrole. Najczęściej kwestionowano jakość przetworów mięsnych, ryb i przetworów rybnych oraz przetworów mleczarskich. Dużo uchybień dotyczących uwidoczniania cen oraz oferowania do sprzedaży towarów przeterminowanych stwierdzono w sklepach wiejskich.

W segmencie usług najwięcej zastrzeżeń kierowano do przedsiębiorców prowadzących obrót nieruchomościami oraz świadczących usług hotelarskie.

Do bardzo istotnych - z punktu widzenia ochrony rynku unijnego przed przenikaniem wyrobów nie spełniających zasadniczych wymagań i niebezpiecznych - należy zaliczyć działalność Inspektoratu w związku z zatrzymywaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych wymagań. W ubiegłym roku w tym zakresie wydano 21 opinii dla organów celnych.

Ochrona interesów konsumentów jako stron umów cywilno-prawnych realizowana jest poprzez załatwianie wystąpień konsumentów w formie mediacji oraz rozpatrywanie wniosków wpływających do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

W 2009r. do Inspektoratu wpłynęło 870 wniosków konsumentów, których przedmiotem były w większości sprawy związane z postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym towarów lub usług. W formie mediacji rozpatrzono 560 wystąpień. Pozytywnie dla konsumentów załatwiono 418 wystąpień (75% ogółem załatwionych).Wystąpienia w przedmiocie roszczeń z tytułu gwarancji i niezgodności towaru z umową oraz innych nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim reklamacji obuwia - 367 wniosków, sprzętu rtv i agd - 40 oraz usług remontowo budowlanych - 14 wniosków.

W celu stałego podnoszenia świadomości prawnej i przeciwdziałania przyczynom powstawania negatywnych zjawisk zachodzących na rynku Inspektorat prowadził intensywne działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Pracownicy Inspektoratu udzielili 8.241 porad prawnych konsumentom i przedsiębiorcom.

Do działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego wpłynęło 67 wniosków na łączną kwotę 75.832 zł.

Dzięki ukształtowanym procedurom konsumenci mogą być pewni, że uzyskają kompetentną pomoc, a ich wnioski i uwagi zostaną wykorzystane w działalności Inspektoratu.

Za pośrednictwem lokalnych mediów oraz strony internetowej urzędu informowano o wynikach prowadzonych kontroli tematycznych. W 2009 roku ukazało się 130 publikacji prasowych i wyemitowano 180 audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących działalności Inspektoratu.

Informacje o wynikach kontroli i prowadzonej pozakontrolnej działalności Inspektoratu sukcesywnie publikowane są na stronie internetowej http://www.bialystok.wiih.gov.pl.


- 11.03.2010 -

Jakość paliw w 2009 roku

Niewiele ponad 3 proc. stacji skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2009 roku sprzedawało benzynę i olej napędowy nie spełniające norm jakościowych - rok wcześniej było to 4,2 proc. W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły zaledwie 0,78 proc. sprawdzonych placówek w porównaniu z 5,81 proc. w roku 2008

Od 2007 roku inspektorzy Inspekcji Handlowej kontrolują niemal wszystkie rodzaje paliw dostępne na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa oraz lekki olej opałowy. Obowiązująca od trzech lat ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw pozwoliła na kontrolę na każdym etapie dystrybucji - od wytwórcy poprzez magazyny, hurtownie, transport aż po stacje paliwowe.

Jak pokazuje raport z kontroli przeprowadzonych w 2009 roku, polepszyła się jakość paliw ciekłych na stacjach benzynowych - 3,08 proc. przebadanych próbek nie spełniało norm (rok wcześniej było to 4,2 proc.). W przypadku oleju napędowego wymaganiom nie odpowiadało 3,75 proc. (w 2008 roku - 4,23 proc.), a wlewanej do baków benzyny - 2,58 proc. przebadanych (rok wcześniej 4,18 proc.).

Przeprowadzona w 2009 roku kontrola jakości gazu LPG wykazała nieprawidłowości w przypadku 0,78 proc. sprawdzonych stacji (rok wcześniej było to 5,81 proc.). Odstępstwa od norm jakościowych stwierdzono w województwach: lubuskim - 6,25 proc. skontrolowanych stacji, łódzkim - 2, 38 proc., lubelskim - 2,27 proc., śląskim - 2,04 proc. i mazowieckim - 1,12 proc.

Inspekcja Handlowa sprawdzała też jakość oferowanych na rynku biopaliw ciekłych. Kontrola przeprowadzona w 9 województwach wykazała nieprawidłowości w przypadku 6 próbek paliw - 33,3 proc. skontrolowanych. Łącznie kontrolą objęto dziewięć stacji i tyle samo hurtowni.

Inspekcja Handlowa przeprowadziła również kontrole stacji, na które napłynęły skargi konsumentów, wytypowane przez organy ścigania oraz te, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. Z pobranych 1394 próbek oleju napędowego i benzyny na 774 stacjach zakwestionowano 68: 48 oleju napędowego (6,65 proc.) i 20 benzyn (2,98 proc.). Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono na stacjach, na których w latach poprzednich kwestionowano jakość oferowanych konsumentom paliw - 13,2 proc. (w 2008 roku - 20 proc.). Odstępstw od wymagań jakościowych nie zanotowano w województwie podlaskim. Niewielki odsetek zanotowano również w województwach wielkopolskim (1,25 proc.), dolnośląskim (1,88 proc.) i mazowieckim (1,99 proc.), najwięcej zaś w opolskim (16,67 proc.) i lubuskim (10 proc.).

Z kolei z hurtowni pobrano 35 próbek. Zastrzeżenia inspektorów IH wzbudziło 4,44 proc. próbek oleju napędowego (w 2008 roku bez zastrzeżeń), parametry jakościowe benzyny nie były przekroczone (w 2008 roku - 2,96 proc.).

Inspektorzy Inspekcji Handlowej przebadali również 10 próbek lekkiego oleju opałowego pobranych od 10 przedsiębiorców w zakresie zawartości siarki - wszystkie spełniały wymagania jakościowe. Kontrolą objęto siedem województw.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2009 roku IH skierowała do prokuratur 90 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotychczas wszczęto postępowania w 64 przypadkach: do sądów skierowano 7 aktów oskarżenia, 37 spraw umorzono m.in. z powodu braku znamion przestępstwa, nie wykrycia sprawcy i znikomej szkodliwości czynu, 17 jest w toku. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości - grzywnę w wysokości do 1 mln złotych lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

IH wydała ponadto 16 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych niespełniających norm oraz przekazała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 76 stacji paliw i hurtowni, gdzie stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów ustawy prawo energetyczne - w tym dotyczące 21 stacji z kontroli prowadzonej w roku 2008. Prezes URE ma kompetencje do zakazania sprzedaży paliwa tym przedsiębiorcom, którzy naruszają warunki koncesji.

Aktualne listy placówek skontrolowanych przez Inspekcję Handlową dostępne są na stronie internetowej UOKiK.

Dodatkowe informacje:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (22) 827 28 92, 55 60 106, 55 60 430
Fax (22) 826 11 86
E-mail malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl

Pliki do pobrania


- 25.02.2010 -

INFORMACJA z kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych na rynku wiejskim.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził łącznie 22 kontrole w placówkach detalicznych.

Nieprawidłowości ujawniono w 18 kontrolowanych placówkach, co stanowi 82 % objętych kontrolą.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


- 16.02.2010 -

ZABAWKI OD MIKOŁAJA - KONTROLE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W BIAŁYMSTOKU

Okres przedświąteczny, Mikołajki to czas kiedy kupujemy szczególnie dużo zabawek. Często nie myślimy nawet, że mogą one stanowić zagrożenie dla dziecka. Oczywiście w sklepie nie jesteśmy w stanie sprawdzić z jakiego surowca jest wykonana zabawka, ale nie znaczy to, że nie możemy nic zrobić.

Warto wybierając zabawkę:

Na pewno dzięki temu będziemy w stanie uniknąć rozczarowań oraz wyeliminować część zagrożeń.

O tym, iż problem niebezpiecznych zabawek nadal istnieje przekonują wyniki kontroli prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Przeprowadził on w bieżącym roku 31 kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Kontrolą objęto 192 partie zabawek z czego zakwestionowano 49 partii (25%). Mimo, że kontrole prowadzone są na bieżąco liczba stwierdzanych nieprawidłowości jest wciąż wysoka. W większości wypadków kwestionowano niewłaściwe oznakowanie zabawek i braki w instrukcjach obsługi. Niestety stwierdzano również poważniejsze uchybienia, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdrowie dziecka


- 14.12.2009 -

Informacja z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania punktów gastronomicznych usytuowanych na dworcach i ich pobliżu,

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych w zakresie: rzetelności obsługi konsumentów, prawidłowości oznakowania towarów handlowych, jakości surowców, półproduktów, potraw i napojów, warunków ich przechowywania, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości artykułów spożywczych, oraz przestrzegania przepisów sanitarno - porządkowych.

Kontrolą objęto 9 podmiotów w Białymstoku, Zambrowie i Łomży. Uchybienia stwierdzono we wszystkich jednostkach objętych kontrolą.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

We wszystkich punktach gastronomicznych dokonano zakupu, celem sprawdzenia rzetelności naliczania i pobierania należności, zgodnie z uwidocznionym cennikiem lub cenami umieszczonymi na wywieszkach cenowych oraz przestrzegania deklarowanych gramatur.

W jednym barze gastronomicznym nie przeważono zakupionych potraw z uwagi na wygasłą cechę legalizacji wagi, na której odważono zamówione dania.

W innym punkcie konsumentom oferowano "mięso z grilla", natomiast faktycznie było to mięso z kebaba. Właścicielka punktu gastronomicznego, w toku kontroli, zmieniła nazwę mięsa na właściwą.

W ocenie organoleptycznej jakość zakupionych potraw, pod względem zapachu, barwy, konsystencji, wyglądu ogólnego i smaku była właściwa.

Brak określenia w cenniku ilości nominalnej głównego składnika potrawy oraz brak daty wystawienia cennika stwierdzono w 8 kontrolowanych podmiotach. W 4 placówkach, na wywieszkach cenowych przy oferowanych do sprzedaży napojach bezalkoholowych i wyrobach cukierniczych uwidocznione brak było nazwy handlowej, jednostki miary oraz cenie jednostkowej.

Poddane ocenie 48 partii artykułów spożywczych (napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane, soki, nektary, wyroby cukiernicze- herbatniki kokosowe, batony czekoladowe, wafle nadziewane karmelem) ogólnej wartości 1979 zł. były oznakowane prawidłowo. Na etykietach umieszczone były informacje o nazwie handlowej, wykazie składników, dacie minimalnej trwałości, adresie producenta lub dystrybutora, zawartości netto, warunkach przechowywania i oznaczeniu partii produkcyjnej.

Badaniem pod względem świeżości surowców i półproduktów objęto 88 partii artykułów żywnościowych wartości 1717 zł. Były to świeże - rozdrobnione i nierozdrobnione warzywa (pomidory, pory, pieczarki, ogórek świeży, kapusta biała, cebula, kapusta czerwona i pekińska, marchew, buraki, ziemniaki, czosnek) oraz mięso wieprzowe, mięso drobiowe, parówki, ser feta. Ich jakości nie kwestionowano.

Nie stwierdzono zanieczyszczeń, oznak śluzowacenia, zeschnięcia, pleśni, niewłaściwej barwy, zapachu świadczącego o rozpoczynającym się procesie psucia.

Warunki przechowywania produktów spożywczych nie budziły zastrzeżeń.

Mrożone wyroby kulinarne przechowywane były zgodnie z zaleceniami producentów, z zachowaniem segregacji, w sprawnie działających urządzeniach chłodniczych.

Świeże produkty przechowywane były w sposób nie powodujący zmian zapachu lub smaku innych artykułów. Surowce do produkcji były oddzielone od wyrobów gotowych.

Zatrudnione osoby pracowały w czystej i jasnej odzieży ochronnej.

Pod względem przestrzegania terminów przydatności do spożycia bądź dat minimalnej trwałości sprawdzeniem objęto 232 partie surowców i towarów handlowych o łącznej wartości 7343zł. i nie stwierdzono produktów przeterminowanych.

Wyroby jednorazowego użytku były dopuszczone do kontaktu z żywnością, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do nałożenia 9 mandatów karnych na kwotę 1000 zł w związku z popełnieniem wykroczeń:

oraz wydania 13 żądań usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości .


- 07.12.2009 -

Informacja z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania punktów gastronomicznych usytuowanych na dworcach i ich pobliżu,

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych w zakresie: rzetelności obsługi konsumentów, prawidłowości oznakowania towarów handlowych, jakości surowców, półproduktów, potraw i napojów, warunków ich przechowywania, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości artykułów spożywczych, oraz przestrzegania przepisów sanitarno - porządkowych.

Kontrolą objęto 9 podmiotów w Białymstoku, Zambrowie i Łomży. Uchybienia stwierdzono we wszystkich jednostkach objętych kontrolą.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

Wyniki kontroli były podstawą do nałożenia 9 mandatów karnych oraz wydania 13 żądań usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości .


- 30.11.2009 -

INFORMACJA z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy program przeprowadził 9 kontroli.

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena, czy wprowadzone do obrotu wybrane zabawki spełniają zasadnicze i inne wymagania, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek ( Dz.U. Nr 210, poz. 2045 z późn. zm.).

Nieprawidłowości stwierdzono w 5 kontrolowanych placówkach, co stanowi 55,6 % podmiotów objętych sprawdzeniem. Ocenie poddano 55 partii zabawek, zakwestionowano 9 partii, co stanowi 16 % zbadanych.

Ze względu na niespełnienie zasadniczych wymagań zakwestionowano:

Pozostałe zabawki były kwestionowane ze względu na niewłaściwe oznakowanie oraz nieprawidłowo sporządzone instrukcje obsługi.

Wyniki kontroli były podstawą do :


- 30.11.2009 -

INFORMACJA z kontroli sprzętu elektrycznego pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy program kontroli przeprowadził 13 kontroli, których celem było sprawdzenie wprowadzonych do obrotu wyrobów pod kątem spełniania zasadniczych wymagań.

Kontrolą objęto łącznie 59 partii sprzętu, w tym:

Nieprawidłowości dotyczyły:

Wykorzystując ustalenia kontrolne:

Po otrzymaniu informacji z UOKiK w Warszawie o wszczęciu postępowania - zostanie skierowane zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - w pięciu przypadkach.


- 16.11.2009 -

INFORMACJA z wyników kontroli przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie napraw samochodowych i montażu instalacji gazowych.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy program przeprowadził 7 kontroli ( 4 w Białymstoku, 1 w Hryniewiczach, 1 w Łapach i 1 w Zambrowie) z tego 3 - w zakładach usługowych naprawy samochodów i 4 w zakładach montażu instalacji przystosowującej silnik do zasilania gazem LPG.

Celem kontroli było dokonanie oceny rzetelności i prawidłowości świadczenia przez przedsiębiorców usług w zakresie napraw samochodowych i montażu instalacji gazowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość i terminowość wykonywania przyjętych do realizacji prac, uwidacznianie cenników, a także montowania części zamiennych bez wymaganej homologacji.

Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich ww. zakładach.

Kontrolą objęto ogółem 33 partie wyrobów, z czego zakwestionowano 11 partii o wartości 33% partii objętych sprawdzeniem.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały na:

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dały podstawę do:


- 12.10.2009 -

Informacja z kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy temat przeprowadził 11 kontroli na terenie Białegostoku i Suwałk, w tym 1 kontrolę w sklepie wielkopowierzchniowym i 2 kontrole w hurtowniach. W trakcie kontroli sprawdzono 136 partii ryb i przetworów rybnych. Zakwestionowano 32 partie, co stanowi 24 % zbadanych partii.

Nieprawidłowości stwierdzono w 10 placówkach handlowych, co stanowi 91 % ogółem objętych kontrolą.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych zakwestionowano:

W jednej placówce handlu detalicznego oferowano do sprzedaży 5 partii produktów rybnych po upływie terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości. Zakwestionowano następujące przeterminowane produkty: makrelę wędzoną o 3 dni, steki z halibuta niebieskiego o 4 dni, filety śledziowe w oleju matias o 24 dni, śledź smażony w zalewie octowej o 48 dni i konserwę śledź w sosie pomidorowym bez konserwantów o 2 miesiące i 23 dni. Przedsiębiorca wycofał z obrotu handlowego zakwestionowane produkty.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:

Analizując ustalenia z kontroli należy stwierdzić, że jakość przetworów rybnych jest nadal niezadowalająca. Wymagań charakterystyk jakościowych lub deklaracji producenta na opakowaniu nie spełniało 69% zbadanych produktów (zakwestionowano 80% marynowanych przetworów rybnych i 68% konserw rybnych). W III kwartale 2008 r. ten wskaźnik wynosił 62,5 %.


- 20.10.2009 -

MEDIACJA - SPOSÓB NA ROZWIĄZANIE SPORU

Po co drzeć koty? - jeśli można rozwiązać konflikt polubownie. W Dniu Mediacji UOKiK wraz z Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej przypomina o bezpłatnych możliwościach rozwiązania sporu konsument-przedsiębiorca

[Warszawa, 15 października 2009 r.] Mediacja - to podstawowy sposób na rozwiązanie sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. W 2008 roku do wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej wpłynęło 10 tys. wniosków o mediacje - to 71 proc. wszystkich skarg skierowanych do IH. Najwięcej problemów konsumenci mieli z artykułami przemysłowymi (9 tys. wniosków) - przede wszystkim z obuwiem. Na dalszych miejscach znalazł się sprzęt AGD i RTV, meble i sprzęt komputerowy. Wśród usług dominowały usługi remontowo-budowlane i pralnicze. Niemal 7 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie dla konsumentów - strony zawarły porozumienia kończące ich spory.

Przykład? Konsumentka postanowiła wymienić w mieszkaniu okna. Niestety, fachowcy wadliwie zamontowali parapet zewnętrzny - w czasie deszczu woda przedostawała się do mieszkania. To spowodowało uszkodzenie parapetu wewnętrznego i ramy okna. Konsumentce nie udało się samodzielnie rozwiązać tego problemu i zwróciła się o mediację do IH. Przedsiębiorca początkowo nie chciał się zgodzić na taką formę załatwienia sprawy, ale w końcu zmienił zdanie dzięki osobom prowadzącym mediację. Ostatecznie zgodził się naprawić okno oraz parapety.

Czym jest mediacja? To postępowanie zmierzające do polubownego rozwiązania sprawy. W postępowaniach prowadzonych przez Inspekcję Handlową biorą udział: konsument i przedsiębiorca - jako strony oraz mediator - jego zadaniem jest jedynie ułatwienie rzeczowej dyskusji, nie przedstawia propozycji rozwiązań i nie rozstrzyga sporu. Ostateczne rozwiązanie problemu zależy tylko i wyłącznie od stron.

Mediację IH wszczyna na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego interes słabszego uczestnika rynku. Na taki sposób bezpłatnego załatwienia sporu muszą zgodzić się wszyscy uczestnicy. Muszą liczyć się jedynie z koniecznością poniesienia kosztów opinii o jakości produktu lub usługi, sporządzonej na swoje zlecenie.

Na każdym etapie sporu z przedsiębiorcą konsument może zgłosić się po bezpłatną pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, a także organizacji konsumenckich. Ich adresy znajdują się na stronie internetowej Urzędu. Bezpłatne porady udzielane są również przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem telefonu 0 800 800 008. Poradnictwo konsumenckie w Polsce jest finansowane między innymi z budżetu UOKiK.

WNIOSEK KONSUMENTA O WSZCZĘCIE PROCEDURY MEDIACJI: DOC [46kB]; PDF [37kB];

Dodatkowe informacje:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (22) 827 28 92, 55 60 106, 55 60 430
Fax (22) 826 11 86
E-mail malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl


- 15.10.2009 -

INFORMACJA z wyników kontroli prawidłowości sporządzania gwarancji dołączonych do produktów

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat przeprowadził łącznie 11 kontroli, w tym: 7 kontroli w placówkach zlokalizowanych na terenie Białegostoku oraz 4 w Łomży.

Celem kontroli było sprawdzenie czy w przypadku dołączenia do wyrobów kart gwarancyjnych zawierają one zapisy zgodne z art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

We wszystkich kontrolowanych jednostkach, badaniem objęto karty gwarancyjne, dołączone do 65 partii. Nieprawidłowości stwierdzono w 7 placówkach, co stanowi 63,6 % objętych kontrolą.

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że w przypadku kart gwarancyjnych dołączonych do:

Do 2 partii wyrobów dołączono dokumenty gwarancyjne sporządzone wyłącznie w języku obcym, bez podania polskiej wersji językowej.

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dały podstawę do skierowania 21 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.


- 28.09.2009 -

Informacja z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości oraz bułki tartej.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 11 kontroli w sklepach oferujących do sprzedaży pieczywo, ciasta o przedłużonej trwałości i bułkę tartą, mając na celu dokonanie oceny ich jakości oraz sprawdzenie prawidłowości oznakowania tych produktów, a także przestrzeganie zasad obrotu nimi. Kontrolą objęto 8 sklepów detalicznych i 3 punkty sprzedaży usytuowane przy dworcach i na targowiskach. Ogółem zbadano 135 partii pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej.

Nieprawidłowości stwierdzono w 6 jednostkach, co stanowi 55% ogółem kontrolowanych. Dotyczyły one:

Wykorzystując ustalenia z kontroli


- 10.09.2009 -

INFORMACJA z wyników kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy program przeprowadził 6 kontroli - 5 w Białymstoku, 1 w Łomży, w zakresie sprawdzenia wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych (barwników azowych w wyrobach skórzanych, niklu w biżuterii oraz ftalanów i ołowiu w klapkach z tworzywa sztucznego), a także oceny prawidłowości ich oznakowania.

Badaniem objęto łącznie 38 partii wyrobów, w tym:

Zakwestionowano łącznie 18 partii wyrobów, co stanowi 47% badanych partii wyrobów, w tym:

Ze względu na niewłaściwe oznakowanie zakwestionowano 17 partii wyrobów. W jednej partii klapków damskich czerwonych z zielono - niebieskim kwiatkiem, stwierdzono:

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dały podstawę do:

 • ukarania 3 przedsiębiorców - sprawców wykroczeń mandatami karnymi kredytowanymi, ,
 • wystosowania 3 wystąpień pokontrolnych, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

 • - 31.08.2009 -

  INFORMACJA z wyników kontroli prawidłowości uwidaczniania cen i wyliczania cen jednostkowych w placówkach zlokalizowanych na targowiskach

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat. przeprowadził 13 kontroli w punktach sprzedaży detalicznej, zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego.

  Nieprawidłowości stwierdzono w 12 placówkach, co stanowi 92,3 % objętych kontrolą.

  Uchybienia dotyczyły:

  Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


  - 26.08.2009 -

  INFORMACJA z kontroli pistoletów i karabinów na napęd sprężynowy albo wyrzucających pociski przy pomocy sprężonego powietrza.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy program skontrolował 7 placówek detalicznych na terenie Białegostoku, Łomży, Suwałk i Hajnówki.

  Podczas wszystkich przeprowadzonych kontroli ocenie poddano łącznie 27 partii wyrobów.

  Kontrolą objęto :

  Nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 10 partii (37 % objętych kontrolą wyrobów).

  Uchybienia dotyczyły:

  Wyniki kontroli wskazują, że wykonanie, montaż, działanie oraz wyposażenie w niezbędne informacje wszystkich poddanych ocenie produktów nie budziło zastrzeżeń i nie stwarzało zagrożeń dla potencjalnych użytkowników.

  Stwierdzone nieprawidłowości, dotyczyły uchybień w zakresie oznakowania i dołączonych do wyrobu informacji

  Jednak należy mieć na uwadze, że niewłaściwa lub niepełna wiedza dotycząca zasad użytkowania i konserwacji wiatrówek z napędem sprężynowym może prowadzić do zagrożeń związanych z uszkodzeniem ciała.


  - 20.08.2009 -

  INFORMACJA z kontroli przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie organizacji kąpielisk i wypożyczania sprzętu pływającego

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził w miesiącu lipcu 10 br. kontroli przedsiębiorców, którzy wykonywali usługi w zakresie wypożyczania sprzętu pływającego i organizacji kąpielisk na terenie akwenów ogólnodostępnych jak i na terenie ośrodków wypoczynkowych.

  Celem kontroli było dokonanie oceny rzetelności i prawidłowości świadczenia przez przedsiębiorców usług w zakresie wypożyczania sprzętu pływającego oraz organizacji strzeżonych kąpielisk dla ludności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo użytkowników.

  Nieprawidłowości stwierdzono u 7 przedsiębiorców, co stanowi 70% wszystkich skontrolowanych. Dotyczyły one:

  Wyniki kontroli wypożyczalni sprzętu pływającego i kąpielisk dają podstawę do stwierdzenia, że przedsiębiorcy dołożyli starań, aby osoby korzystające z ich usług były bezpieczne. Odsetek kontroli, w toku których ujawniono nieprawidłowości jest wysoki (70%), jednak występujące uchybienia nie mają najczęściej bezpośrednio związku z bezpieczeństwem użytkowników. Podkreślenia wymaga fakt, że każdy poddany ocenie sprzęt pływający, środki ochronne ( kapoki, kamizelki asekuracyjne) spełniały wymogi bezpieczeństwa, były kompletne i nie posiadały uszkodzeń, a stan techniczny pomostów oraz stan sanitarno - porządkowy kąpielisk nie budziły zastrzeżeń.


  - 14.08.2009 -

  INFORMACJA Z WYNIKÓW KONTROLI ZABAWEK

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 11 kontroli, których celem była ocena wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami. Kontrolą objęto przedsiębiorców działających na terenie Białegostoku, Łomży, Suwałk. W wyniku przeprowadzonych kontroli, nieprawidłowości stwierdzono w 7 placówkach, co stanowi 63,6% wszystkich placówek objętych kontrolą. Sprawdzeniem objęto łącznie 66 partii zabawek. Zakwestionowano 15 partii wyrobów, co stanowi 22,7% ogółem zbadanych partii.

  Uchybienia dotyczyły:

  Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dały podstawę do:

  Ponadto zostaną skierowane do właściwych miejscowo prokuratur zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, określonego w art. 45 i 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2004, Nr 204, poz. 2087 ze zm.) przez 5 importerów.

  Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że na 66 objętych badaniem zabawek, nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do 15 partii (22,7%). Mając na uwadze ustalenia z kontroli przeprowadzonej w ubiegłym kwartale, liczba wyrobów zakwestionowanych uległa zmniejszeniu. Wówczas zostało zakwestionowane 25 partii (na 71 badanych) - tj. 35,2 %.


  - 14.08.2009 -

  INFORMACJA z kontroli wprowadzanych do obrotu wybranych maszyn pod kątem spełniania zasadniczych wymagań

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat przeprowadził łącznie 12 kontroli w placówkach handlowych, oferujących do sprzedaży maszyny ogrodnicze wyposażone w silniki elektryczne i spalinowe (kosiarki elektryczne i spalinowe, elektryczne przycinarki trawnikowe, glebogryzarki silnikowe, przycinarki do żywopłotów silnikowe oraz wykaszarki i kosy spalinowe, a także quady).

  Nieprawidłowości ogółem stwierdzono w przypadku 11 maszyn wyposażonych w silniki elektryczne i spalinowe (31 % badanych partii).

  Niezgodności z wymaganiami zasadniczymi stwierdzono w przypadku 7 maszyn, co stanowi 20% objętych kontrolą. Polegały one na:

  Niezgodności z innymi wymaganiami wystąpiły w przypadku 8 maszyn, co stanowi 23 % ocenianych maszyn, Uchybienia polegały na braku lub dołączeniu nieprawidłowo sporządzonej deklaracji zgodności.

  Ustalenia z kontroli dały podstawę do :


  - 14.08.2009 -

  INFORMACJA z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych oferujących potrawy kuchni egzotycznej

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku w w/w zakresie przeprowadził 9 kontroli w zakładach gastronomicznych prowadzących działalność na terenie Białegostoku, Suwałk i Łomży.

  Nieprawidłowości ujawniono w 5 placówkach, co stanowi 56 % podmiotów kontrolowanych i dotyczyły one:

  Wykorzystując ustalenia kontroli:

  Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, iż w dalszym ciągu występują uchybienia związane z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących uwidaczniania informacji o cenach, szczególnie nie są podawane informacje o ilościach nominalnych potraw i udziale składników głównych.

  Pozytywnie należy ocenić jakość oferowanych potraw i prawidłowość oznakowania towarów handlowych.


  - 12.08.2009 -

  INFORMACJA z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy temat przeprowadził 11 kontroli na terenie Białegostoku i Łomży, w tym 5 w obiektach należących do sieci handlowych i 3 w hurtowniach. W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono w 7 placówkach, co stanowi 63,6 % objętych kontrolą.

  Dotyczyły one:

  W toku kontroli zbadano łącznie 137 partii mleka i przetworów mlecznych. Zakwestionowano łącznie 20 partii

  Ze względu na niewłaściwą jakość zakwestionowano 8 partii przetworów, a mianowicie:

  Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


  - 23.07.2009 -

  INFORMACJA z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy temat przeprowadził 14 kontroli w placówkach zlokalizowanych na terenie Białegostoku i Suwałk. Celem kontroli była ocena jakości handlowej mięsa i przetworów mięsnych.

  Kontrolą objęto:

  Oceną objęto łącznie 158 partii mięsa i przetworów mięsnych. Zakwestionowano ogółem 22 partie mięsa i przetworów mięsnych, co stanowi 13,9 % badanych partii. W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono w 12 placówkach, co stanowi 86 % objętych kontrolą.

  Dotyczyły one:

  Z uwagi na niewłaściwą jakość zakwestionowano 7 partii a mianowicie:

  Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


  - 23.07.2009 -

  KOMUNIKAT

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku informuje, iż zmianie uległa siedziba Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Suwałkach. Od dnia 1.07.2009r . Delegatura WIIH w Suwałkach mieścić się będzie przy ul. Noniewicza 91.


  - 30.06.2009 -

  Informacja z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania sieci gastronomicznych typu fast food.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 11 kontroli, których celem było dokonanie oceny prawidłowości i rzetelności funkcjonowania placówek gastronomicznych typu fast food, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość oferowanych wyrobów kulinarnych i surowców stosowanych do ich produkcji, rzetelność obsługi konsumentów oraz prawidłowość uwidaczniania informacji o wysokości cen oferowanych towarów, potraw i napojów.

  Kontrolą objęto placówki gastronomiczne na terenie Białegostoku, Suwałk i Łomży.

  Uchybienia stwierdzono w 8 podmiotach, co stanowi 73% objętych kontrolą.

  Nieprawidłowości dotyczyły:

  Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:

 • nałożenia 8 mandatów karnych na łączną kwotę 1010zł, w związku z popełnieniem wykroczeń określonych w art.137§1KW, art.26 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 11 maja 2001roku Prawo o miarach, art.100 ust.1, pkt.1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • wydania 6 żądań w toku kontroli.

 • - 17.06.2009 -

  DZIEŃ DZIECKA - KONTROLE ZABAWEK

  Sklepy oferują dla naszych dzieci coraz więcej zabawek. Towary te mogą nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia małych użytkowników.

  W związku z powyższym Inspektorat IH w Białymstoku prowadzi na bieżąco zintensyfikowane działania kontrolno-monitorujące mające na celu wyeliminowanie z rynku zabawek nie spełniających zasadniczych wymagań.

  Należy jednak pamiętać, iż kupując dziecku zabawkę sami powinniśmy przedtem dokładnie ją zbadać. Możemy sprawdzić czy:

  Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi zabawki i stosować się do zawartych w niej zaleceń.

  INFORMACJA z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził w I kwartale 2009 r. 11 kontroli wprowadzanych do obrotu zabawek. Sprawdzeniem objęto 7 sklepów i 4 hurtownie.

  Nieprawidłowości stwierdzono w 6 kontrolowanych placówkach, co stanowi 54 % podmiotów objętych sprawdzeniem.

  Ocenie poddano 71 partii zabawek, zakwestionowano 25 partii, co stanowi 35 % zbadanych ogółem partii. Zabawki były kwestionowane przede wszystkim ze względu na:

  Z uwagi na możliwość stworzenia zagrożenia dla dzieci zakwestionowano dwie partie wyrobów:

  Wyniki kontroli były podstawą do:


  - 03.06.2009 -

  INFORMACJA z kontroli sprzętu gospodarstwa domowego pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 12 kontroli, których celem było sprawdzenie wprowadzonego do obrotu drobnego sprzętu AGD pod kątem spełniania wymagań zasadniczych wymagań.

  Skontrolowano 12 placówek handlowych (1 hurtownię, 9 placówek handlu detalicznego, 2 placówki detaliczne wielkopowierzchniowe), oferujących do sprzedaży sprzęt AGD i RTV. Kontrolą objęto łącznie 73 partie sprzętu.

  Nieprawidłowości stwierdzono w 7 kontrolowanych placówkach, w odniesieniu do 20 partii wyrobów. Polegały one na:

  Wykorzystując ustalenia kontrolne:


  - 29.05.2009 -

  INFORMACJA z wyników kontroli bezpieczeństwa sprzętu dla majsterkowiczów, niezmechanizowanych narzędzi prostych i ogrodniczych

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat przeprowadził 6 kontroli, w toku których sprawdzono 25 partii wyrobów. Zakwestionowano 11 partii wyrobów wartości, co stanowi 44 % ogółem zbadanych partii, z czego 6 partii stanowił sprzęt dla majsterkowiczów (młotki ślusarskie, obcęgi, szczypce, uchwyty z brzeszczotem oraz nożyce do cięcia), 2 partie narzędzi ogrodniczych (widły i grabie) i 3 partie -niezmechanizowanych narzędzi prostych (kilofy i siekiery).

  Nieprawidłowości stwierdzono w 5 placówkach, co stanowi 83 % ogółem skontrolowanych. Polegały one na:

  Z uwagi na cechy, uprawdopodobniające zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników podczas normalnego użytkowania, zakwestionowano:

  Wyniki kontroli były podstawą do:


  - 20.05.2009 -

  Informacja z kontroli przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat przeprowadził 10 kontroli na terenie województwa podlaskiego, w tym: 8 kontroli w Białymstoku oraz 2 kontrole na terenie Suwałk.

  Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich 10 kontrolowanych placówkach. Polegały one na:

  Ogółem w 10 kontrolowanych placówkach, badaniu poddano 60 dokumentów (30 umów sprzedaży, 20 umów kupna, 5 "potwierdzeń odbioru oferty" - noszących znamiona umów pośrednictwa kupna, 2 umowy wynajmu, 3 umowy najmu), przedmiotem których było świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  Wykorzystując ustalenia z kontroli:

  Podsumowując wyniki przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, iż w trakcie kontroli działalności pośredników, przeprowadzonych w III kwartale 2006 r. i II kwartale 2007 r., nieprawidłowości stwierdzono również we wszystkich kontrolowanych podmiotach.

  Wiodącą pozycję wśród uchybień odgrywają zapisy umieszczane przez przedsiębiorców w umowach, które mogą ograniczać uprawnienia konsumentów, przez co mogą być uznane za niedozwolone postanowienia umowne. W większości są to postanowienia skonstruowane tak, aby maksymalnie zabezpieczyć interesy ich twórców czyli pośredników, a nie indywidualnych klientów. W wielu przypadkach pośrednicy - broniąc swych zapisów - przytaczali przykłady zaistniałych sytuacji, prób pominięcia i nie zapłacenia im należnej prowizji przez klientów. Godnym podkreślenia jest jednak fakt, iż po przedstawieniu stosownych argumentów przez kontrolujących, pośrednicy podejmowali we wszystkich wątpliwych przypadkach dobrowolne działania w celu zmiany stosowanych w umowach pośrednictwa postanowień.

  Znacznie lepiej wygląda sytuacja w kwestii zamieszczania w umowach pośrednictwa obowiązkowych informacji wskazujących pośrednika odpowiedzialnego zawodowo za ich realizację numer jego licencji oraz oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu OC, wymaganych przepisami art. 180 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W przedmiotowym zakresie zakwestionowano łącznie 15 dokumentów pośrednictwa z 60 badanych, co stanowi 25 % ogółem objętych kontrolą. W tym zakresie przedsiębiorcy również podejmowali natychmiastowe działania w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień.

  Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż w trakcie przedmiotowych kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień w zakresie tak istotnych kwestii jak obowiązkowe ubezpieczenie OC czy posiadanie licencji zawodowych.


  - 13.05.2009 -

  INFORMACJA z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat przeprowadził łącznie 14 kontroli, w toku których sprawdzono 65 partii mebli mieszkaniowych. Podczas kontroli zakwestionowano 30 partii wyrobów.

  Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych oraz eliminowanie z obrotu wyrobów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników, a także sprawdzenie prawidłowości i rzetelności wprowadzania tego rodzaju mebli do obrotu.

  W trakcie kontroli sprawdzeniem objęto następujące zagadnienia:

  Nieprawidłowości stwierdzono w 12 placówkach, co stanowi 85,7 % ogółem skontrolowanych. Polegały one na:

  Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dały podstawę do:


  - 13.05.2009 -

  Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania przypraw

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził łącznie 10 kontroli, których celem było sprawdzenie jakości przypraw oraz prawidłowości ich oznakowania, a także aktualność dat minimalnej trwałości, prawidłowość uwidaczniania informacji o cenach, legalność prowadzonej działalności .

  Kontrolą objęto 10 placówek handlowych na terenie Białegostoku, Łomży, Zambrowa i Suwałk w tym - 4 obiekty wielkopowierzchniowe i 2 hurtownie.

  Uchybienia stwierdzono w 6 placówkach, co stanowi 60 % objętych kontrolą.

  Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

  Oceną objęto 100 partii przypraw. Zakwestionowano 18 partii przypraw , co stanowi 18% zbadanych partii, w tym:

  Wykorzystując ustalenia z kontroli:


  - 13.05.2009 -

  INFORMACJA z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania przetworów owocowych i warzywnych

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku w w/w zakresie przeprowadził 11 kontroli na terenie Białegostoku, Ignatek, Łomży, Zambrowa i Suwałk. Celem kontroli była ocena jakości przetworów owocowych i warzywnych oraz sprawdzenie prawidłowości ich oznakowania w świetle obowiązujących regulacji prawnych i przestrzeganie zasad obrotu tymi produktami.

  Nieprawidłowości stwierdzono w 10 placówkach , co stanowi 91% kontrolowanych podmiotów .

  Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

  W trakcie kontroli sprawdzono ogółem 124 partie przetworów owocowych i warzywnych. Zastrzeżenia wniesiono w stosunku do 14 partii, co stanowi 11,3 % zbadanych.

  Ze względu na niewłaściwą jakość zakwestionowano:

  Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:

  Analizując ustalenia z kontroli należy stwierdzić, że jakość przetworów owocowych i warzywnych pogorszyła się - obecnie blisko 42% ogółem zbadanych partii posiadało niezgodne z deklaracjami producentów parametry jakościowe. W 2007 roku zakwestionowano jakość 35% produktów, zaś jeszcze wcześniej - w 2005 roku - 25,8%.


  - 13.05.2009 -

  WYGRAJ KONKURS

  URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
  Departament Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej

  WYGRAJ KONKURS


         Nie leży na ulicy, nie rośnie na drzewie - 10 tysięcy złotych. Taką kwotę można za to wygrać w konkursie dla dziennikarzy organizowanym przez UOKiK. W tym roku prawo zgłaszania prac mają również organizacje pozarządowe

         [Warszawa, 20 kwietnia 2009 r.] Czwarta edycja konkursu "Libertas et Auxilium" organizowana jest przez Prezesa UOKiK wraz z Centrum im. Adama Smitha, Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich oraz Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Uhonorowane zostaną najlepsze teksty oraz programy poświęcone tematyce ochrony konkurencji i ochrony konsumentów z 2008 roku. Zwycięzcy otrzymają 10 tys. złotych.

         Do zgłaszania prac na konkurs zachęcamy organizacje pozarządowe. Dzięki zmianom w regulaminie, po raz pierwszy otrzymały one taką możliwość.

         Artykuły i audycje należy przesłać do 30 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego). Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali organizowanej przez Prezesa UOKiK.

         Szczegóły, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej UOKiK
        

  Dodatkowe informacje: Maciej Chmielowski Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa Tel. (22) 55 60 455 Fax (22) 826 11 86 E-mail mchmielowski@uokik.gov.pl


  - 21.04.2009 -

  INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa artykułów oferowanych w placówkach prowadzących sprzedaż "wszystko za ...zł"

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 6 kontroli w placówkach detalicznych oferujących tanie towary m.in. pod szyldem "Wszystko za ...zł" w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Kolnie oraz Wysokiem Mazowieckiem.

  Nieprawidłowości ogółem stwierdzono w 4 placówkach, co stanowi 67 % kontrolowanych przedsiębiorców.

  Zakwestionowano łącznie 11 partii ze względu na niewłaściwe oznakowanie:

  Naruszenie przepisów o obowiązku uwidaczniania cen miało miejsce w dwóch sklepach, co stanowi 33 % kontrolowanych podmiotów.

  Wyniki kontroli były podstawą do:


  - 24.03.2009 -

  Informacja z kontroli produktów żywnościowych oferowanych w sklepach sieci wielkopowierzchniowych pod marką sieci lub wyprodukowanych dla tych sieci

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, przeprowadził 5 kontroli w sklepach wielkopowierzchniowych.

  Nieprawidłowości stwierdzono w dwóch sklepach wielkopowierzchniowych

  Ocenie jakości, w zakresie cech fizyko-chemicznych i organoleptycznych, poddano 22 partie towarów. Wady jakościowe stwierdzono w 4 partiach (18%) artykułów spożywczych.

  Były to następujące produkty:

  Wykorzystując ustalenia z kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku:

  Na podstawie wyników z przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, iż nastąpiła poprawa w zakresie jakości produktów. W II kwartale 2008r zakwestionowano 27% produktów, aktualnie 18%.

  W dwóch produktach ( maśle ekstra i papryce konserwowej), kwestionowanych podczas poprzednich kontroli, ponownie stwierdzono niewłaściwą jakość.


  - 24.03.2009 -

  INFORMACJA Z WYNIKÓW KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI PROMOCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ARTYKUŁY NIEŻYWNOŚCIOWE

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 7 kontroli, których celem było sprawdzenie prawidłowości i rzetelności organizowania promocji towarów przez wielkopowierzchniowe placówki handlowe oraz przestrzegania obowiązujących przepisów o cenach. Kontrolą objęto 7 wielkopowierzchniowych placówek handlowych, w tym 5 placówek zlokalizowanych na terenie Białegostoku i po jednej na terenie Łomży i Suwałk.

  W wyniku przeprowadzonych kontroli, nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich

  7 placówkach, co stanowi 100% placówek objętych kontrolą.

  Nieprawidłowości te dotyczyły:

  Kontrolą objęto łącznie 108 partii wyrobów, które oferowane były do sprzedaży w różnych formach promocyjnych, a mianowicie jako:

  Zakwestionowano 43 partii wyrobów, co stanowi 39,8% ogółem sprawdzonych wyrobów.

  Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli były podstawą do:

  Należy stwierdzić iż sposób organizowania promocji i obniżek cenowych przez przedsiębiorców uległ pogorszeniu. Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich 7 skontrolowanych placówkach. Podczas kontroli w 2007 r. zostały one wykryte w 6 placówkach. Zwiększeniu uległa również liczba zakwestionowanych partii, tj. z 28 do 43.

  W stosunku do roku 2007 zmniejszyła się natomiast liczba przypadków nierzetelnego informowania konsumentów o cenach towarów objętych promocją i obniżką cenową. Uwidocznienie niewłaściwych cen dotychczasowych stwierdzono w przypadku 4 partii, podczas gdy w IV kw. 2007 r. takich partii było 9. Odnotowano jednak największą jak dotąd różnicę pomiędzy ceną podaną jako cena dotychczasowa a właściwą ceną dotychczasową. Różnica wyniosła 300 zł. Ujawniono również jeden przypadek, gdy jako cenę dotychczasową podano cenę sugerowaną przez producenta, która nigdy wcześniej nie obowiązywała w kontrolowanej placówce.

  W trakcie kontroli stwierdzono stosowanie promocji polegających na obniżeniu ceny towarów o określony procent. W jednej z placówek ograniczono się do poinformowania konsumenta o takiej obniżce, bez uwidocznienia pomniejszonych cen detalicznych przy towarach. Konsumentom udzielano jedynie ustnych informacji o wysokości obniżonej ceny towaru. W innej placówce, stwierdzono, że uwidocznione przy towarach ceny były obniżone, ale o procent mniejszy niż to wynikało z materiałów reklamowych.


  - 24.03.2009 -

  Wszystkich zainteresowanych problematyką praw konsumentów Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku
  W związku ze Światowym Dniem Konsumenta zaprasza
  na Dzień Otwarty,
  13 marca 2009r. w godz. 1000-1500
  w siedzibie Inspektoratu w Białymstoku przy ul. Młynowej 21 piętro VIII.
  W programie:
  1.godz. 1000-1500
    
 • udzielanie porad prawnych konsumentom,
 •   
 • Na pytania dotyczące praw konsumentów odpowiedzi udzielać
  będą naczelnicy wydziałów WIIH w Białymstoku.
 • 2.godz. 1300-1400
    
 • Prezentacja multimedialna obrazująca pracę kontrolną
  Inspektoratu w 2008r.

 • - 11.03.2009 -

  15 marca Światowy Dzień Konsumenta

  Dzień 15 marca jest obchodzony jako Światowy Dzień Konsumenta. Konsumenci chociaż są największą zbiorowością społeczną współczesnego świata, to jednocześnie są najsłabszym ogniwem systemu dystrybucji dóbr. Czyhają na nich nie zawsze przyjazne mechanizmy gospodarki rynkowej, uwikłani są w różnorakie konflikty interesów ze strony wszystkich tych, którzy zajmują się obrotem towarami i nierzadko działają poza normami wyznaczonymi przez prawo i standardy współżycia społecznego. Wynika to z silniejszej pozycji rynkowej przedsiębiorcy.

  Konsumenci jednak nie pozostają bezbronni. Prawną opiekę i ochronę gwarantują im nie tylko zapisy konstytucyjne, nie tylko regulacje stanowione przez ustawy, ale też sprawdzony od lat system państwowego nadzoru nad przestrzeganiem uprawnień. Ochrona ta, sprawowana jest przede wszystkim przez UOKiK i Inspekcję Handlową, które są wspierane przez organizacje konsumenckie i samorządy.

  Zadania Inspekcji Handlowej realizuje na terenie województwa podlaskiego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Młynowej 21.

  Pracownicy Inspektoratu w ramach realizacji ustawowych zadań udzielają konsumentom bezpłatnych porad prawnych w siedzibie Inspektoratu lub telefonicznie pod nr tel. (085) 742-80-52. W 2008r. udzielono konsumentom 5708 porad. W przypadku powiadomienia Inspektoratu o sytuacji, w której doszło do naruszenia praw konsumentów pracownicy Inspektoratu przeprowadzają kontrolę u nierzetelnego przedsiębiorcy lub występują w roli mediatorów w sprawach powstałych na tle umów cywilno-prawnych. W 2008r. przeprowadzono 476 mediacji, z czego 79% zakończono pozytywnie dla konsumentów.

  Z mocy przepisów Inspekcja Handlowa proponuje również możliwość alternatywnego wobec sądu powszechnego rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.

  W ramach działań mających na celu ochronę interesów i praw konsumentów Inspektorat ponadto eliminuje z rynku produkty nie spełniające zasadniczych wymagań, produkty niebezpieczne i niewłaściwej jakości. Przedmiotowe zadania wykonywane są poprzez kontrolę rynku.. W 2008r. pracownicy Inspektoratu przeprowadzili 1812 kontroli.

  Powyższe działania będą kontynuowane w roku bieżącym.


  - 11.03.2009 -

  INFORMACJA z wyników kontroli prawidłowości i rzetelności promocji

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 3 kontrole, których celem było sprawdzenie prawidłowości i rzetelności organizowania promocji przez wielkopowierzchniowe placówki handlowe oraz przestrzegania obowiązujących przepisów o cenach. Nieprawidłowości stwierdzono w 2 jednostkach.

  Zakwestionowano łącznie 17 partii produktów żywnościowych (27 % ogółem badanych).

  Szczegóły zostały przedstawione w poniższej tabeli.

  Szczegóły zostały przedstawione w poniższej tabeli
  Rodzaj nieprawidłowości Liczba partii zakwestionowanych
  ceny podawane jako dotychczasowe, nigdy nie obowiązywały wcześniej w placówce 12
  ceny promocyjne były wyższe niż dotychczasowe 3
  błędnie wyliczona cena jednostkowa 3
  brak cen jednostkowych 3
  brak przekreślonych cen dotychczasowych 4
  brak określenia okresu obowiązywania promocji 4

  Stwierdzone w kontrolowanych placówkach nieprawidłowości dotyczące uwidocznienia na wywieszkach wyższych cen promocyjnych niż dotychczasowych (ustalonych na podstawie udostępnionych dokumentów) zostały wyeliminowane na etapie kontroli poprzez usunięcie oznaczeń promocyjnych przy towarach.


  - 11.03.2009 -

  Informacja z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 10 kontroli, których celem było dokonanie oceny jakości i prawidłowości oznakowania mleka i jego przetworów.

  Kontrolą objęto:

  Nieprawidłowości stwierdzono w 6 placówkach, co stanowi 60 % objętych kontrolą. Dotyczyły one:

  Oceną objęto 145 partii mleka i przetworów mleczarskich. Zakwestionowano 8, co stanowi 5,5% badanych partii.

  Kwestionowane ze względu na jakość przetwory mleczne to:

  Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


  - 04.03.2009 -

  JAKOŚĆ PALIW W 2008 ROKU

  4,2 proc. stacji skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2008 roku sprzedawało benzynę i olej napędowy nie spełniające norm jakościowych - to o 2,5 proc. więcej niż rok wcześniej. W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły 5,8 proc. sprawdzonych placówek

  [Warszawa, 6 lutego 2009 r.] Już drugi rok z rzędu inspektorzy Inspekcji Handlowej kontrolowali niemal wszystkie rodzaje paliw dostępne na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa oraz lekki olej opałowy. Obowiązująca od 2007 roku ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw pozwoliła na kontrolę na każdym etapie dystrybucji - od wytwórcy poprzez magazyny, hurtownie, transport aż po stacje paliwowe.

  Jak pokazują wyniki kontroli, w 2008 roku pogorszyła się jakość paliw ciekłych na stacjach benzynowych - 4,2 proc. przebadanych próbek nie spełniało norm (rok wcześniej było to 1,7 proc.). W przypadku oleju napędowego wymaganiom nie odpowiadało 4,23 proc. (w 2007 roku - 0,62 proc.), a wlewanej do baków benzyny - 4,18 proc. przebadanych (rok wcześniej 2,36 proc.). W większości przypadków - 85 proc. - wymagań nie spełniał tylko jeden parametr. Najczęściej, w oleju napędowym, była to temperatura zapłonu - zbyt wysoka powoduje spadek wydajności pracy silnika i wzrost emisji substancji chemicznych do środowiska, za niska stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. W przypadku benzyn dominowała prężność par. Niedotrzymanie wymagań odnośnie lotności benzyn, tj. składu frakcyjnego i prężności par prowadzi do problemów z uruchomieniem silnika, niebezpieczeństwa zaburzenia pracy, a nawet nagłego unieruchomienia silnika.

  Spadek jakości paliw to przede wszystkim wynik zanieczyszczenia benzyny olejem napędowym i odwrotnie, występującego podczas transportowania. Ponadto często paliwa pochodzące z różnych dostaw magazynowane są w tych samych zbiornikach, co prowadzi do mieszania się benzyn o różnym składzie komponentowym, tj. benzyn węglowodorowych z etanolowymi. Może to mieć z kolei wpływ na podwyższoną prężność par. Kontrolerzy IH nie mieli zastrzeżeń do paliw sprawdzanych w województwie: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, opolskim, podlskim i świętokrzyskim, najwięcej zaś w: zachodniopomorskim (11,36 proc. zakwestionowanych próbek), kujawsko-pomorskim (6,12 proc.) i wielkopolskim (8,75 proc.).

  Przeprowadzona w 2008 roku po raz pierwszy w całej Polsce kontrola jakości gazu LPG wykazała nieprawidłowości w przypadku 5,81 proc. sprawdzonych stacji. Rok wcześniej prowadzona była jedynie w dziewięciu województwach i to dopiero od sierpnia, a nieprawidłowości dotyczyły 7,9 proc. skontrolowanych stacji. Najwięcej odstępstw od norm jakościowych w roku 2008 stwierdzono w województwie opolskim - 20 proc., żadnych - w kujawsko-pomorskim, małopolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Z kolei podczas sprawdzania gazu LPG w 35 hurtowniach inspektorzy IH zakwestionowali trzy próbki. Rok wcześniej - 11 placówek, a zastrzeżenia dotyczyły czterech próbek, przy czym kontrole prowadzone były od sierpnia jedynie w dziewięciu województwach.

  Po raz pierwszy Inspekcja Handlowa sprawdzała jakość oferowanych na rynku biopaliw ciekłych. Kontrola przeprowadzona w 11 województwach wykazała nieprawidłowości w przypadku 10 próbek paliw - 30,3 proc. skontrolowanych. Łącznie kontrolą objęto 28 stacji i cztery hurtownie.

  Inspekcja Handlowa przeprowadziła również kontrole stacji, na które napłynęły skargi konsumentów, wytypowane przez organy ścigania oraz te, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. Z pobranych 2089 próbek oleju napędowego i benzyny na 1127 stacjach zakwestionowano 129: 79 oleju napędowego (7,45 proc.) i 50 benzyn (4,86 proc.). Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono na stacjach, na których w latach poprzednich kwestionowano jakość oferowanych konsumentom paliw - 20 proc. (w 2007 roku - 17,8 proc.). Najmniej odstępstw od wymagań jakościowych zanotowano w województwie lubelskim (1,75 proc. zakwestionowanych próbek) i łódzkim (1,83 proc.), najwięcej zaś w świętokrzyskim (19,23 proc.) i warmińsko-mazurskim (11,11 proc.).

  W hurtowniach, u producentów oraz magazynujących paliwa pobrano łącznie 146 próbek. Zastrzeżenia inspektorów IH wzbudziło 2,96 proc. próbek benzyny, parametry jakościowe oleju napędowego nie były przekroczone.

  W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2008 roku Inspekcja Handlowała skierowała do prokuratur 158 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dotychczas wszczęto postępowania w 115 przypadkach: do sądów skierowano 7 aktów oskarżenia, 27 spraw umorzono m.in. z powodu nie wykrycia sprawcy, braku znamion przestępstwa i znikomej szkodliwości czynu, pozostałe są w toku. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości - grzywnę w wysokości do 1 mln złotych lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

  IH wydała ponadto 34 decyzje o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych niespełniających norm oraz przekazała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 148 stacji paliw i hurtowni, gdzie stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów ustawy prawo energetyczne - w tym dotyczące 46 stacji z kontroli prowadzonej w roku 2007. Prezes URE ma kompetencje do zakazania sprzedaży paliwa tym przedsiębiorcom, którzy naruszają warunki koncesji.

  Aktualne listy placówek skontrolowanych przez Inspekcję Handlową dostępne są na stronie internetowej UOKiK.

  Dodatkowe informacje:
                     Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
                     Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
                     Tel. (22) 827 28 92, 55 60 106, 55 60 430
                     Fax (22) 826 11 86
                     E-mail: mcieloch@uokik.gov.pl


  - 11.02.2009 -

  Informacja z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 10 kontroli, których celem było dokonanie oceny jakości i prawidłowości oznakowania mleka.

  Kontrolą objęto:

  Nieprawidłowości stwierdzono w 6 placówkach, co stanowi 60 % objętych kontrolą i dotyczyły one:

  Oceną objęto 145 partii mleka i przetworów mleczarskich. Zakwestionowano 8 partii mleczarskich.

  Z uwagi na niewłaściwą jakość zakwestionowano 5 partii. Stwierdzone wady jakościowe dotyczyły następujących parametrów:

  Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:

  Analizując ustalenia z kontroli należy stwierdzić, że procent placówek, w których stwierdzono nieprawidłowości utrzymał się na poziomie roku 2007 (60%). Dotyczyły one ponownie niewłaściwej jakości i oznakowania produktów mleczarskich oraz nieprzestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie uwidaczniania informacji o cenach i legalizacji narzędzi pomiarowych.


  - 20.01.2009 -

  INFORMACJA Z WYNIKÓW KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I WPROWADZANIA DO OBROTU JAJ SPOŻYWCZYCH.

  Celem kontroli było dokonanie oceny rzetelności informowania konsumentów o oferowanych rodzajach jaj spożywczych, przestrzegania obowiązku zamieszczania przy jajach luzem wywieszek zawierających m. in. klasę jakości, klasę wagową i datę minimalnej trwałości jaj, metodę chowu kur i objaśnienia znaczenia kodu producenta oraz prawidłowości oznaczenia opakowań jednostkowych i skorupek jaj w świetle obowiązujących regulacji prawnych.

  Kontrolą objęto 13 placówek, zajmujących się sprzedażą jaj spożywczych w Białymstoku, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Suwałkach. Różnego rodzaju nieprawidłowości ujawniono w 12 placówkach, co stanowi 92 % objętych kontrolą.

  W punktach, w których sprzedawano jaja luzem stwierdzono:

  Jaja w opakowaniach jednostkowych kwestionowano z uwagi na:

  Inne uchybienia polegały na:

  W trakcie kontroli sprawdzono ogółem 36 partii jaj konsumpcyjnych, zakwestionowano 29 parti i(81% partii).

  Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


  - 20.01.2009 -

  Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości handlowej produktów rolnictwa ekologicznego.

  Realizując powyższy temat kontrolą objęto 7 placówek, tj.: 4 sklepy specjalistyczne i 3 posiadające stoiska z żywnością ekologiczną w Białymstoku i Suwałkach.

  Nieprawidłowości stwierdzono w 5 placówkach (71%). Dotyczyły one:

  W trakcie kontroli szczególną uwagę zwrócono na produkty znakowane jako "eko" lub "bio". Nie ujawniono artykułów żywnościowych posiadających powyższe oznaczenia, a nie wyprodukowanych metodami rolnictwa ekologicznego.

  Wśród zbadanych 72 partii artykułów rolnictwa ekologicznego nie stwierdzono produktów przeterminowanych.

  Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:

  Analizując ustalenia z kontroli należy stwierdzić, że oznakowanie produktów rolnictwa ekologicznego uległo poprawie w porównaniu do wyników kontroli przeprowadzonych w 2004 r. (w 2004 kwestionowano 44% produktów a obecnie - 10%).


  - 20.01.2009 -

  INFORMACJA z wyników kontroli części zamiennych i przedmiotów wyposażenia podlegających obowiązkowej homologacji.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat kontroli przeprowadził w IV kwartale 2008 roku 7 kontroli, z czego 3 w Białymstoku oraz po 2 w Łomży i w Suwałkach.

  Celem kontroli było dokonanie oceny rzetelności, prawidłowości i legalności wprowadzania do obrotu części zamiennych do samochodów osobowych objętych obowiązkiem posiadania homologacji. Ponadto sprawdzenie ich oznakowania w aspekcie ochrony interesów konsumentów, a także eliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

  Nieprawidłowości stwierdzono w 5 kontrolowanych jednostkach, co stanowi 71 % podmiotów objętych sprawdzeniem. Kontrolą objęto ogółem 33 partie wyrobów z czego zakwestionowano 14 partii (42% objętych sprawdzeniem).

  Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały na:

  Wykorzystując ustalenia z kontroli:

  Stwierdzone nieprawidłowości wskazują, że przedsiębiorcy unikają ponoszenia kosztów związanych z uzyskaniem homologacji. Najliczniej występują uchybienia w zakresie oznakowania towarów, a kontrolowani przedsiębiorcy, którzy jako dystrybutorzy również powinni mieć na uwadze właściwe parametry jakościowe swojej oferty handlowej, zbyt mało uwagi przywiązują do istotnej - z punktu widzenia konsumenta - roli informacji zamieszczanych na produktach. Po zapoznaniu ich z obowiązującymi przepisami dobrowolnie podejmowali niezwłoczne działania, eliminujące stwierdzone nieprawidłowości.

  Ustalenia z przedmiotowych kontroli dają również podstawę do stwierdzenia, że przedsiębiorcy wykazują się rażącą nieznajomością przepisów prawa w zakresie sporządzania kart gwarancyjnych, podając w podstawie prawnej nieaktualne przepisy prawne sprzed 30 lat.


  - 20.01.2009 -

  KIEDY MOŻNA ZWRÓCIĆ PREZENT?

  Nie zawsze prezent jaki znajdujemy pod choinką nas cieszy, a zdarzają się również takie sytuacje, że dostajemy kilka identycznych prezentów. Czy można taki towar zwrócić do sklepu?

  Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Nie istnieje bezwarunkowe prawo konsumenta do zwrotu zakupionego towaru. Jego uprawnienia zależą od rodzaju zawartej umowy sprzedaży - tzn. w jaki sposób i gdzie została ona zawarta.

  Po pierwsze, jeśli dokonujemy zakupu w siedzibie sprzedawcy - tj. w jego sklepie - nie ma on obowiązku przyjęcia takiego towaru. Ewentualny zwrot może nastąpić jedynie za zgodą sprzedawcy lub w sytuacji gdy stosuje on taką praktykę handlową, że w określonym terminie przyjmuje zwroty i dokonuje wymiany towaru. Dokonując zakupów konsument powinien dobrze przemyśleć zakup i zorientować się, czy będzie mógł zwrócić towar.

  Inaczej wygląda natomiast kwestia zwrotu zakupionego towaru gdy umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli poza sklepem sprzedawcy, np. w domu konsumenta lub na odległość, np. gdy zamówiono towar w sklepie internetowym - zwrot towaru jest dopuszczalny pod pewnymi warunkami. Towar możemy zwrócić bez podania przyczyny w terminie 10 od dnia zawarcia umowy lub otrzymania towaru jeśli pisemnie poinformujemy o tym sprzedawcę. Istotne jest aby rezygnacji z towaru dokonać na piśmie. <>Podsumowując, zwrot towaru:


  - 22.12.2008 -

  ZABAWKI NA MIKOŁAJKI - WYNIKI KONTROLI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W BIAŁYMSTOKU

  Okres przedświąteczny, Mikołajki to czas kiedy kupujemy szczególnie dużo zabawek. Często nie myślimy nawet, że mogą one stanowić zagrożenie dla dziecka. Oczywiście w sklepie nie jesteśmy w stanie sprawdzić z jakiego surowca jest wykonana zabawka, ale nie znaczy to, że nie możemy nic zrobić.

  Warto wybierając zabawkę:

  Na pewno dzięki temu będziemy w stanie uniknąć rozczarowań oraz wyeliminować część zagrożeń.

  O tym, iż problem niebezpiecznych zabawek nadal istnieje przekonują wyniki kontroli prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Przeprowadził on w bieżącym roku 36 kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Kontrolą objęto 232 partie zabawek z czego zakwestionowano 45 partii (19%). Mimo, że kontrole prowadzone są na bieżąco liczba stwierdzanych nieprawidłowości jest wciąż wysoka. W większości wypadków kwestionowano niewłaściwe oznakowanie zabawek i braki w instrukcjach obsługi. Niestety stwierdzano również poważniejsze uchybienia, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdrowie dziecka

  W trakcie kontroli stwierdzono zabawki które:

  Wykryte nieprawidłowości były podstawą do:


  - 04.12.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat przeprowadził 7 kontroli.

  Celem kontroli było sprawdzenie i ocena, czy wprowadzone do obrotu wybrane ochraniacze kolan łokci i nadgarstków spełniają zasadnicze i inne wymagania, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej ( Dz.U. Nr 259, poz 2173 )

  Nieprawidłowości stwierdzono w 3 kontrolowanych placówkach, co stanowi 43% podmiotów objętych sprawdzeniem.

  Ocenie poddano 19 partii ochraniaczy zakwestionowano 4 partie, co stanowi 21 % zbadanych ogółem. Kontrolowano ochraniacze przeznaczone dla rolkarzy, siatkarzy i piłkarzy. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

  Mając na uwadze wyniki kontroli, z uwagi na stwierdzenie nieprawidłowości do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu zwrócono się o podjecie dobrowolnych działań, dotyczących usunięcia niezgodności z wymaganiami zasadniczymi lub innymi wymaganiami.


  - 01.12.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 11 kontroli, których celem była ocena wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami w Białymstoku, Łomży, Augustowie i Suwałkach.

  W wyniku przeprowadzonych kontroli, nieprawidłowości stwierdzono w 9 placówkach, co stanowi 81,8% wszystkich placówek objętych kontrolą. Kontrolą objęto łącznie 75 partii zabawek, z czego zakwestionowano 19 (25% badanych)

  Nieprawidłowości dotyczące:

  Wykryte nieprawidłowości były podstawą do:

  Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że w stosunku do kontroli zabawek, przeprowadzonej w ubiegłym kwartale, nieznacznie wzrosła liczba wyrobów zakwestionowanych. W II kwartale 2008 r. liczba ta wyniosła 17 partii (na 74 badanych), obecnie zaś zakwestionowano 19 partii (na 75 objętych badaniem).


  - 01.12.2008 -

  INFORMACJA z kontroli prawidłowości oznakowania substancji i preparatów niebezpiecznych - chemia budowlana.

  Realizując powyższy temat, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, przeprowadził 5 kontroli w Białymstoku, Suwałkach i Łomży.

  Nieprawidłowości ujawniono w 4 podmiotach, co stanowi 80 % ogółem skontrolowanych.

  Ogółem badaniom poddano 64 partie preparatów niebezpiecznych , w tym 6 partii (preparatów niebezpiecznych o właściwościach biobójczych). Kontrolą objęto rozcieńczalniki do farb, farby na metal, emalie, inpregnaty do drewna, domieszki do betonu, lakiery, farby antykorozyjne, bejce.

  W wyniku kontroli, zakwestionowano ogółem 30 partii preparatów niebezpiecznych, w tym 5 partii preparatów niebezpiecznych posiadających właściwości produktów biobójczych.

  Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości polegały na:

  Wykorzystując ustalenia kontrolne:


  - 20.11.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 14 kontroli, których celem było dokonanie oceny jakości soków i napojów bezalkoholowych na zgodność z obowiązującymi przepisami, deklaracjami producentów, a także sprawdzenie prawidłowości oznakowania soków, napojów bezalkoholowych i wód w świetle obowiązujących regulacji prawnych oraz w zakresie zapewnienia konsumentowi rzetelnych informacji umożliwiających dokonanie świadomego wyboru a także przestrzegania zasad obrotu tymi produktami.

  Kontrolą objęto placówki handlowe na terenie Białegostoku, Łomży i Suwałk, w tym 4 obiekty wielkopowierzchniowe i 4 hurtownie.

  W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości stwierdzono w 4 placówkach, co stanowi 29 % objętych kontrolą.

  Nieprawidłowości dotyczyły:

  W toku kontroli zbadano łącznie 129 partii soków, nektarów, napojów bezalkoholowych oraz naturalnych wód mineralnych i źródlanych. Zakwestionowano 6 partii (4,6 % badanych), w tym:

  Stwierdzone nieprawidłowości były podstawą do:

  z wnioskami o wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości,


  - 07.11.2008 -

  Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy temat przeprowadził łącznie 12 kontroli na terenie Białegostoku i Kolna.

  Nieprawidłowości stwierdzono w 10 placówkach handlowych, co stanowi 83 % objętych kontrolą.

  Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

  W trakcie kontroli sprawdzono ogółem 120 partii przetworów rybnych, zakwestionowano 17 partii.

  Z uwagi na niewłaściwą jakość zakwestionowano:

  Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


  - 04.11.2008 -

  INFORMACJA z kontroli na placach targowych sprzętu AGD pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy program przeprowadził 5 kontroli, których celem było sprawdzenie wprowadzonego do obrotu drobnego sprzętu AGD pod kątem spełniania zasadniczych wymagań.

  Kontrolą objęto 23 partie sprzętu, w tym:

  Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich 5 kontrolowanych punktach sprzedaży (w odniesieniu do 18 partii wyrobów). Dotyczyły one:

  Wykorzystując ustalenia kontrolne:


  - 16.10.2008 -

  I N F O R M A C J A z wyników kontroli bezpieczeństwa produktów oferowanych do sprzedaży na placach targowych

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat przeprowadził 5 kontroli (w 4 placówkach handlu detalicznego i w 1 hurtowni) w placówkach zlokalizowanych na terenie Białegostoku, Suwałk i Łomży.

  Badaniem objęto:

  Podczas kontroli zakwestionowano 13 partii wyrobów (61,9 % zbadanych) z czego 5 partii stanowił niezmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, zaś 8 partii obuwie.

  Nieprawidłowości stwierdzono w 5 placówkach, co stanowi 100 % ogółem skontrolowanych. Polegały one na:

  Ponadto podczas kontroli stwierdzono - w przypadku 1 partii niezmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego - oznaczenie wyrobu znakiem podobnym do znaku CE.

  Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dały podstawę do:


  - 16.10.2008 -

  INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia przeznaczonego dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów z importu

  Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wprowadzonego do obrotu obuwia dla dzieci oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż obuwia.

  Kontrolą objęto: 1 hurtownię i 10 placówek detalicznych.

  W trakcie kontroli sprawdzeniem objęto następujące zagadnienia:

  W kontrolowanych placówkach badaniem objęto łącznie 45 partii obuwia.

  Nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 32 partii obuwia, co stanowi 71,1 % wszystkich poddanych kontroli partii obuwia.

  Ujawnione nieprawidłowości polegały na:

  Wykorzystując ustalenia z kontroli:


  - 16.10.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych zlokalizowanych w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy temat przeprowadził 13 kontroli w placówkach detalicznych zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Tykocin, Dubicze Cerkiewne, Ciechanowiec, Różanystok, Czarna Białostocka, Czarna Wieś Kościelna, Stary Kornin, Grodziszczany.

  Nieprawidłowości ujawniono w 12 kontrolowanych placówkach, co stanowi 92% objętych kontrolą.

  Ze względu na oferowanie do sprzedaży przeterminowanych środków spożywczych w 5 placówkach zakwestionowano 30 partii towarów. Były to następujące środki spożywcze:

  Wykorzystując ustalenia kontroli:


  - 03.10.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat, w III kwartale 2008 r. przeprowadził łącznie 15 kontroli.

  Celem kontroli było dokonanie oceny legalności i prawidłowości świadczenia, przez wytypowanych przedsiębiorców, usług hotelarskich w szeroko pojętym aspekcie ochrony interesów konsumentów oraz eliminowanie ujawnionych nieprawidłowości.

  Realizując program kontroli - nieprawidłowości stwierdzono w 14 placówkach, co stanowi 93,3% ogółem skontrolowanych.

  Nieprawidłowości dotyczyły:

  Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dały podstawę do:


  - 03.10.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowego i akcesoriów.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat przeprowadził 7 kontroli w zakresie bezpieczeństwa sprzętu sportowego i akcesoriów (3 w Białymstoku, 2 w Suwałkach i 2 w Łomży).

  Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa sprzętu sportowego stosowanego do ćwiczeń zarówno na powietrzu jak i w domu, przeznaczonego dla dzieci starszych i dorosłych oraz eliminowanie z obrotu wyrobów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników, a także ocena prawidłowości i sprawdzenie rzetelności wprowadzenia tych wyrobów do obrotu.

  Badaniem objęto łącznie 35 partii sprzętu sportowego, w tym:

  Zakwestionowano łącznie 18 partii sprzętu (51% badanych) wyrobów, w tym:

  Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:

  Do producentów oraz wprowadzających sprzęt sportowy do obrotu na obszar RP wystosowano 11 wystąpień pokontrolnych w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

  Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy, u których ujawniono nieprawidłowości z własnej inicjatywy wyeliminowali stwierdzone uchybienia.


  - 03.10.2008 -

  Informacja z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek handlu detalicznego i usług gastronomicznych zlokalizowanych na targowiskach.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 13 kontroli, w tym w 6 placówkach handlu detalicznego i 7 placówkach usług gastronomicznych zlokalizowanych na targowiskach. Celem kontroli było dokonanie kompleksowej oceny funkcjonowania placówek handlowych i gastronomicznych działających na targowiskach, w zakresie legalności prowadzenia działalności gospodarczej, przestrzegania przepisów obowiązujących w obrocie środkami spożywczymi, w tym szczególnie przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu produktów przeterminowanych oraz spełnienia wymagań dotyczących warunków przechowywania artykułów spożywczych.

  Kontrolą objęto placówki zlokalizowane na targowiskach w Białymstoku, Hajnówce, Kolnie, Łomży i w Suwałkach.

  W wyniku przeprowadzonych kontroli różnego rodzaju uchybienia stwierdzono w 9 placówkach, co stanowi 69 % objętych kontrolą.

  Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

  Wykorzystując ustalenia z kontroli 9 osób ukarano mandatami karnymi.

  Analizując ustalenia z kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek handlu detalicznego i usług gastronomicznych zlokalizowanych na targowiskach w II kwartale 2008 roku (13 skontrolowanych placówek) i porównując je do wyników kontroli przeprowadzonych w III kwartale 2005 roku (20 skontrolowanych placówek) stwierdzić należy, iż procent placówek, w których stwierdzono różnego rodzaju nieprawidłowości nieznacznie zwiększył się.

  Wskaźnik nieprawidłowości zwiększył się z 60 % do 69 % .

  W placówkach handlu detalicznego i usług gastronomicznych w dalszym ciągu, podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej nieprawidłowości związanych było z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących uwidaczniania cen towarów. Całkowity brak wywieszek cenowych lub brak elementów (ilości nominalne, nazwy handlowe, jednostki miar, ceny jednostkowe) na wywieszkach lub w jadłospisie oraz brak cen bezpośrednio na opakowaniach wynikał raczej z nienależytej dbałości przedsiębiorców o prawidłowe uwidacznianie cen niż z nieznajomości obowiązujących w tym zakresie przepisów.


  - 22.08.2008 -

  Informacja z kontroli produktów żywnościowych oferowanych w sklepach wielkopowierzchniowych

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził w powyższym zakresie 5 kontroli w sklepach wielkopowierzchniowych, w trakcie których dokonano oceny jakości produktów oferowanych pod marką sieci handlowych.

  Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich kontrolowanych sklepach wielkopowierzchniowych. Zbadano 54 partie towarów, z czego zakwestionowano 11.

  Pod względem jakości skontrolowano 29 partii towarów wady stwierdzono w 8 partiach (27% kontrolowanych).

  Zakwestionowano:

  Z uwagi na przekroczoną datę minimalnej trwałości lub termin przydatności zakwestionowano 1 partię śmietany luksusowej, 1 partię karczku sarmackiego oraz 1 partię makaronu do spożycia od 2 do 3 dni.

  W celu sprawdzenia, czy przedsiębiorcy oferujący produkty żywnościowe kwestionowane w I kwartale 2007 r. zrealizowali deklaracje związane z poprawą ich jakości, do badań laboratoryjnych wybrano 3 partie produktów, z których 2 ponownie zakwestionowano.

  Wykorzystując ustalenia z kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku:

  Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że produkty oferowane pod marką własną producenta cieszą się ciągle dużym powodzeniem wśród konsumentów. Niestety niższa cena jest często związana z obniżoną jakością.


  - 22.08.2008 -

  Szereg nieprawidłowości w umowach o usługi turystyczne

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku w trakcie wszystkich 7 kontroli przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne stwierdził nieprawidłowości. Spośród badanych 23 umów inspektorzy zakwestionowali 22.

  Część ze stwierdzonych w umowach zapisów w istotny sposób ogranicza prawa konsumenta. Często konsument z treści umowy nie wywnioskuje ile zapłaci za wyjazd, a informacje zawarte w umowie, dotyczące jego uprawnień w razie reklamowania wprowadzą go w błąd.


  - 22.08.2008 -

  Informacja z kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat przeprowadził 7 kontroli na terenie województwa podlaskiego w tym: 4 kontrole w Białymstoku (3 przedsiębiorców będących organizatorami i jednocześnie agentami turystycznymi oraz 1 przedsiębiorcę działającego wyłącznie jako agent turystyczny) oraz 3 kontrole agentów turystycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Suwałk.

  W trakcie przeprowadzonych kontroli badaniem objęto łącznie 23 umowy. Sprawdzono 12 katalogów reklamowych, folderów - organizatorów imprez turystycznych, informujących klientów o swojej ofercie.

  Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich 7 skontrolowanych placówkach. Polegały one na:

  W trakcie kontroli kwestionowano między innymi następujące zapisy umów:

  "....Cena nie obejmuje należności, podatków, opłat wizowych oraz innych opłat nie wymienionych w katalogach lub wynikających z dodatkowych wymagań uczestników lub wynikających ze stosownych przepisów, aktów, zarządzeń, właściwych władz lub innych organów związanych z organizacją imprezy turystycznej"

  "Odpowiedzialność jest wykluczona w przypadku: a) szkód powstałych w wyniku czynów niedozwolonych i przestępstw, do których dojdzie w czasie realizacji imprezy, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jak za działanie własne, np. kradzież; b) wystąpienie siły wyższej (warunki atmosferyczne, strajki, zamieszki, działania wojenne w danych regionach itp.); c) szkód wynikłych z działań lub zaniedbań lub zaniedbań Klienta i osób mu towarzyszących, d) działań inwestorskich prowadzonych przez osoby trzecie w danych rejonach i nie ma na nie żadnego wpływu. e) prowadzenia przez obiekty hotelarskie napraw, remontów, a także z uwagi na amortyzację tych obiektów prac budowlanych mających na celu polepszenie ich serwisu."

  " nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług takich jak np. wycieczki fakultatywne, wynajem samochodów itp., które były oferowane Klientom na miejscu, a organizowane przez inne podmioty gospodarcze. Wyżej wymieniona odpowiedzialność nie powstaje nawet wówczas, jeśli przedstawiciel Organizatora pośredniczył w sprzedaży tych dodatkowych usług"

  "Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem wyjazdu należy zgłaszać niezwłocznie do pilota / rezydenta, który jest zobowiązany do usunięcia jej na miejscu. W przeciwnym wypadku należy sporządzić protokół, który musi być podpisany z dopiskiem "zapoznałem się" przez pilota / rezydenta. Nie podpisane reklamacje przez w/w przedstawiciela Organizatora nie będą rozpatrywane Przedstawiciel Organizatora działający w miejscu imprezy nie jest upoważniony do uznawania roszczeń"

  "W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Biuro Klient może złożyć reklamację. Powinna ona zostać złożona w siedzibie Biura w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zakończenia imprezy"

  "Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta, z wyłączeniem szkód na osobie"

  "zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne 30 dni, jeżeli wyjaśnienie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji wymaga uzyskania informacji od kontrahentów lub osób przebywających za granicą"

  Ogólne warunki uczestnictwa

  ".....Reklamacje wniesione do Organizatora po upływie 7 dni od daty zakończenia imprezy uznane będą za bezskuteczne. Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie do jednego miesiąca od dnia wpłynięcia do Organizatora. Reklamacja Uczestnika w formie pisemnej zawierać musi pisemne oświadczenie rezydenta lub innego miejscowego przedstawiciela Organizatora o wystąpieniu wad, uzasadnienie oraz propozycję naprawienia szkody. Podstawą reklamacji Uczestnika nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (awarie techniczne środków transportu, postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie imprezy itp.)..."

  W prowadzonym na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w formie elektronicznej "Rejestrze klauzul niedozwolonych" pod pozycją 524 widnieje zapis uznany prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23. 05. 2005 r. (Sygnatura akt XVII Amc 77/04) za niedozwolony do stosowania, a mianowicie:

  "W przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji złożonej na piśmie w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy. Reklamacje wniesione do Organizatora po upływie 7 dni od dnia zakończenia imprezy zostaną uznane za bezskuteczne. Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 1 miesiąca od dnia wpłynięcia do Organizatora"

  "Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy strony będą próbowały rozstrzygnąć polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy co do siedziby Organizatora.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany i błędy w druku"

  W tymże "Rejestrze klauzul niedozwolonych" pod pozycją 349 widnieje zapis uznany prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10. 12. 2004 r. (Sygn. Akt XVII Amc64/04) za niedozwolony do stosowania, a mianowicie:

  "Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby organizatora"

  Wykorzystując ustalenia z kontroli:

  Mając na uwadze fakt, iż w każdej z kontrolowanych placówek stwierdzono uchybienia oraz to, że w trakcie przeprowadzonych kontroli, nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 22 umów spośród 23 objętych kontrolą, co jest wynikiem bardzo niepokojącym - należy stwierdzić, iż organizatorzy imprez turystycznych nie dokładają należytej staranności przy redagowaniu wzorców umownych. W rezultacie klientom nie są podawane w zawieranych umowach wszystkie niezbędne informacje, wymagane przepisami ustawy o usługach turystycznych. Organizatorzy imprez turystycznych traktują niejednokrotnie te wymagane informacje nader wybiórczo. Część jest podawana, a część - mniej korzystna organizatorom - nie znajduje miejsca w zawieranych umowach.

  Kolejną, często spotykaną negatywną cechą umów o świadczenie usług turystycznych są niezgodne z prawem zapisy zamieszczane w "Ogólnych warunkach uczestnictwa w imprezie turystycznej", stanowiących integralne części zawieranych umów. Zapisy te w rażący sposób niejednokrotnie ograniczają uprawnienia niczego "nie świadomych" klientów, którzy we wskazanych w umowie, bądź na końcu tych "warunków" obok adnotacji, że się "zapoznali", "otrzymali" i niejednokrotnie "zrozumieli", nieświadomi skutków - składają swoje podpisy.


  - 22.08.2008 -

  INFORMACJA z kontroli wprowadzanych do obrotu wybranych maszyn pod kątem spełniania zasadniczych wymagań

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 11 kontroli, w tym 9 - w placówkach detalicznych i 2 - w hurtowni. Celem kontroli była ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu elektronarzędzi takich jak: wiertarki, wiertarko - wkrętaki, wyrzynarki, szlifierki kątowe i szlifierki oscylacyjne, mini motory, quady.

  Ocenie poddano łącznie 41 partii maszyn, a mianowicie:

  Zakwestionowano łącznie 20 partii maszyn, co stanowi 49 % badanych.

  W odniesieniu do zakwestionowanych maszyn stwierdzono niżej wymienione niezgodności z wymaganiami zasadniczymi:

  Niezgodności z innymi wymaganiami:

  niezgodności z wymaganiami szczegółowymi w odniesieniu do norm zharmonizowanych - 4 przypadki, polegające na:

  Wykorzystując ustalenia kontroli:

  Podsumowując ustalenia z kontroli maszyn należy stwierdzić, że ilość uchybień jest w dalszym ciągu znaczna, aczkolwiek coraz mniejsza w porównaniu do wyników z poprzednich kontroli.

  Inspektorzy kontrolując maszyny zakwestionowali:


  - 22.08.2008 -

  I N F O R M A C J A z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli do stosowania na zewnątrz domu (mebli ogrodowych) i akcesoriów ogrodowych

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat przeprowadził 9 kontroli, w toku których sprawdzono 33 partie mebli ogrodowych i akcesoriów ogrodowych.

  Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa mebli przeznaczonych do stosowania na zewnątrz domu (mebli ogrodowych) i akcesoriów ogrodowych oraz eliminowanie z obrotu wyrobów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników, a także sprawdzenie prawidłowości i rzetelności wprowadzania tego rodzaju mebli do obrotu.

  Podczas kontroli zakwestionowano 12 partii wyrobów co stanowi 36,4 % ogółem zbadanych partii z czego 9 partii stanowiły meble ogrodowe (krzesła, stoły, ławy), 1 partię (kwietnik) i 2 partie (huśtawki).

  Nieprawidłowości stwierdzono w 6 placówkach, co stanowi 66,7 % ogółem skontrolowanych. Polegały one na:

  Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dały podstawę do:

  Porównując wyniki kontroli należy wskazać, iż w wyniku przeprowadzonych kontroli w II kwartale br. zakwestionowano 36,4 % partii badanych wyrobów (stoły, ławy, krzesła, kwietniki, huśtawki), podczas gdy w analogicznym okresie 2006 r. nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 28 % kontrolowanych produktów.


  - 22.08.2008 -

  Informacja z wyników kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania pasz dla zwierząt domowych.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 12 kontroli, których celem było sprawdzenie pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych.

  Kontrolą objęto placówki detaliczne znajdujące się w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Nieprawidłowości ujawniono w 7 sklepach, co stanowi 58% placówek objętych kontrolą. Dotyczyły one:

  W toku kontroli sprawdzono 83 partie pasz dla różnych zwierząt domowych tj.:

  Zakwestionowano 17 partii:

  Z uwagi na przekroczony okres trwałości zakwestionowano:

  W toku kontroli osoby odpowiedzialne wycofały kwestionowane pasze z obrotu.

  Wykorzystując ustalenia z kontroli:


  - 22.08.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy program przeprowadził w II kwartale 2008r 12 kontroli.

  Celem ich było sprawdzenie i ocena, czy wprowadzone do obrotu wybrane zabawki spełniają zasadnicze i inne wymagania, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek ( Dz.U. Nr 210, poz 2045)

  Nieprawidłowości stwierdzono w 7 kontrolowanych placówkach, co stanowi 58 % podmiotów objętych sprawdzeniem.

  Ocenie poddano 74 partie zabawek, z czego zakwestionowano 17 partii. Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami stwierdzono w odniesieniu do 7 partii zabawek.

  Zabawki kwestionowano między innymi ze względu na:

  W trakcie prowadzonych kontroli do badań laboratoryjnych pobrano 8 próbek wyrobów. W wyniku dokonanych badań stwierdzono, iż wymagań zasadniczych nie spełniają 4 zabawki, a mianowicie:

  Mając na uwadze wyniki kontroli :


  - 22.08.2008 -

  WYPRZEDAŻE LETENIE W EUROPIE*

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przypomina, że kupując towar w promocji albo na wyprzedaży konsument ma takie same prawo do reklamacji, jak podczas "zwykłych" zakupów.

  1. Reklamacja
  Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od dnia zakupu. Oczywiście nie możemy reklamować towaru ze względu na wadę, która była przyczyną obniżenia jego ceny.

  2. Wymiana towaru
  Sprzedawca zgodnie z prawem nie ma obowiązku wymieniać pełnowartościowego towaru na żądanie klienta. Jednak często sklepy, robiąc uprzejmy gest wobec kupujących, zgadzają się na wymianę w ciągu kilku dni od zakupu. Najlepiej zapytać w ciągu ilu dni można wymienić towar i potwierdzić to pieczątką lub wpisem na paragonie.


  WYPRZEDAŻE LETNIE W EUROPIE 2008


  Kraj Początek wyprzedaży Koniec wyprzedaży
  Austria nie ma ustalonego terminu, zwykle od lipca do sierpnia
  Belgia 01 lipca 31 lipca
  Cypr 4 sierpnia 23 sierpnia
  Czechy nie ma ustalonego terminu
  Dania początek czerwca koniec sierpnia
  Estonia zazwyczaj w trakcie sezonu zazwyczaj pod koniec sezonu
  Finlandia koniec czerwca
  Francja koniec czerwca lipiec - sierpień
  Grecja 21 lipca 31 sierpnia
  Hiszpania 1 lipca 31 sierpnia
  Holandia nie ma ustalonego terminu, zwykle sierpień
  Irlandia nie ma ustalonego terminu, przeważnie czerwiec - lipiec
  Islandia nie ma ustalonego terminu, przeważnie lipiec
  Litwa nie ma ustalonego terminu, zwykle środek sezonu
  Łotwa w środku sezonu pod koniec sezonu
  Luksemburg 5 lipca 20 lipca
  Malta nie ma ustalonego terminu
  Niemcy nie ma ustalonego terminu, zwykle od końca sierpnia do września
  Norwegia nie ma ustalonego terminu
  Polska 1 lipca 12 sierpnia
  Portugalia 7 sierpnia 30 września
  Słowacja nie ma ustalonego terminu, zwykle po sezonie wakacyjnym
  Słowenia 21 lipca 11 sierpnia
  Szwecja nie ma ustalonego terminu, przeważnie lipiec
  Węgry nie ma ustalonego terminu
  Wielka Brytania nie ma ustalonego terminu, występują przez cały rok
  Włochy zależnie od regionu, zwykle około 7 lipca 30 dni od rozpoczęcia

  W razie kłopotów, gdy sprzedawca nie chce uznać reklamacji towaru, można zwrócić się do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w danym kraju lub po powrocie do:

  Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku
                     ul. Młynowa 21
                     15-404 Białystok
                     tel. (85) 742-80-52,
                           (85) 742-80-59,
                     fax. (85) 743-52-68
                     email:inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

  lub do Europejskiego Centrum w Warszawie.

  Wszystkie adresy sieci ECK znajdują się na stronie www.konsument.gov.pl/pl/eccnet.

  * Informacja przygotowana w oparciu o informacje uzyskane z Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Warszawie
            Tel. 022 556 01 18
           E-mail: media@konsument.gov.pl
           www.konsument.gov.pl


  - 21.07.2008 -

  Informacja z kontroli przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 6 kontroli przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich 6 kontrolowanych placówkach. Polegały one na:

  Przedsiębiorcy, u których stwierdzano nieprawidłowości podejmowali z własnej inicjatywy natychmiastowe działania w celu ich wyeliminowania.

  Najczęściej stwierdzanymi uchybieniami w odniesieniu do badanych umów było zamieszczanie w ich treści przez przedsiębiorców zapisów mogących ograniczać uprawnienia konsumentów (np. wygórowane odstępne lub kary umowne za odstąpienie przez konsumentów od umowy, pozbawienie wyłącznie klientów uprawnień odstąpienia od umowy, narzucanie rozpoznania sprawy przez sąd miejscowo nie właściwy) i nosić znamiona niedozwolonych postanowień umownych, określonych w art. 3853 Kodeksu cywilnego.

  Wykorzystując ustalenia z kontroli:


  - 07.05.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli produktów włókienniczych stosowanych w gospodarstwach domowych

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku w powyższym zakresie przeprowadził 12 kontroli.

  Celem kontroli było dokonanie oceny bezpieczeństwa (dopuszczalnego poziomu wolnego lub uwalniającego się formaldehydu, amin, obecności kadmu i ołowiu oraz emisji związków lotnych ), prawidłowości oznakowania oraz jakości wyrobów włókienniczych stosowanych w gospodarstwach domowych.

  Ogółem kontrolą objęto 85 partii wyrobów pościelowych z czego zakwestionowano 15 partii:

  Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie oznakowania tych wyrobów polegały na:

  Ocena laboratoryjna próbek wykazała, że ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy 4 partii wyrobów jest niezgodny z deklarowanym na etykietach jednostkowych tj:

  Wykorzystując ustalenia kontroli:


  - 07.05.2008 -

  Groźne zabawki

  Kolejne groźne zabawki w naszych sklepach. Mimo prowadzących na bieżąco kontroli pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku nadal stwierdzają w obrocie zabawki, których użytkowanie może być niebezpieczne. W trakcie ostatnio przeprowadzonych kontroli zakwestionowano z uwagi na możliwość zadławienia się dziecka małymi elementami zabawki:

  balony z gwizdkiem,

  ciągadło.

  Ponadto stwierdzono w obrocie zabawkę telefon, której użytkowanie może skutkować uszkodzeniem słuch dziecka.


  - 07.05.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy program przeprowadził 11 kontroli. Sprawdzeniem objęto 3 hurtownie, 1 sklep wielkopowierzchniowy, 7 jednostek detalicznych.

  Nieprawidłowości stwierdzono w 6 placówkach, co stanowi 55 % podmiotów objętych sprawdzeniem.

  Ocenie poddano 68 partii zabawek. Zakwestionowano 17 partii, co stanowi 25 %, przy czym:

  Spośród objętych kontrolą zabawek:

  Mając na uwadze wyniki kontroli :


  - 29.04.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli mrożonych wyrobów kulinarnych.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził łącznie 14 kontroli, których celem było sprawdzenie jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych wyrobów kulinarnych. Uchybienia stwierdzono w 8 placówkach, co stanowi 57% objętych kontrolą.

  Nieprawidłowości dotyczyły:

  W toku kontroli zbadano łącznie 83 partie mrożonych wyrobów kulinarnych. Zakwestionowano 9 partii w tym:

  W wyniku przeprowadzonych badań fizycznych, chemicznych i organoleptycznych zakwestionowano:

  Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:

  Analizując ustalenia z kontroli należy stwierdzić, iż procent placówek, w których stwierdzono nieprawidłowości wzrósł do 57% w stosunku do 54% w 2006r.. Zaobserwowano również pogorszenie się jakości badanych mrożonek. Na zbadane 19 partii zakwestionowano 9, co stanowi 47% ogółem zbadanych. W poprzednich kontrolach pod względem jakości oceniono 14 partii i zakwestionowano 4 partie tj. 28% wyrobów poddanych badaniom fizykochemicznym i organoleptycznym.


  - 29.04.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli bezpieczeństwa sprzętu oferowanego w sklepach wędkarskich i myśliwskich

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 8 kontroli w zakresie bezpieczeństwa sprzętu oferowanego w sklepach wędkarskich i myśliwskich (4 w Białymstoku, 2 w Suwałkach i 2 w Łomży).

  Celem kontroli było dokonanie oceny bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania wybranego sprzętu wędkarskiego i myśliwskiego, oraz legalności i rzetelności działania kontrolowanych przedsiębiorców.

  Nieprawidłowości stwierdzono w 6 kontrolowanych jednostkach, co stanowi 75 % ogółem skontrolowanych podmiotów.

  Ogółem kontrolą objęto 32 partie produktów.

  Zakwestionowano ogółem 18 partii wyrobów oferowanych w sklepach wędkarskich i myśliwskich

  W zakresie bezpieczeństwa zakwestionowano 15 partii. W przypadku trzech rodzajów krzesełek składanych stwierdzono znaczne prawdopodobieństwo, że nie są one produktem bezpiecznym. Badania organoleptyczne wykazały, że posiadają one cechy, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla użytkowników podczas normalnego użytkowania.

  W zakresie oznakowania nie mającego wpływu na bezpieczeństwo zakwestionowano 10 partii produktów.

  Wykorzystując ustalenia z kontroli:


  - 29.04.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli przeznaczonych do wszystkich rodzajów pomieszczeń mieszkalnych

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat przeprowadził łącznie 11 kontroli, w toku których sprawdzono 102 partie mebli.

  Kontrolą objęto placówki zlokalizowane na terenie: Białegostoku, Sokółki, Łomży i Suwałk.

  Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa mebli przeznaczonych do wszystkich rodzajów pomieszczeń mieszkalnych oraz eliminowanie z obrotu wyrobów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników, a także sprawdzenie prawidłowości i rzetelności wprowadzania tego rodzaju mebli do obrotu. Nieprawidłowości stwierdzono w 10 placówkach, co stanowi 90,9 % ogółem skontrolowanych. Polegały one na:

  W przypadku 2 partii mebli stwierdzono znaczne prawdopodobieństwo, że produkty te nie są bezpieczne. Były to:

  1) Dokonując oceny stołu podnoszonego stwierdzono, że:

  element służący jako wspornik do rozłożonego blatu (niewidoczny w meblu podczas użytkowania), został wykonany z drewna nie dostatecznie wyheblowanego. Posiadał liczne zadziory i rozszczepienia drewna. Użycie takiego elementu do konstrukcji stołu, powoduje że czynność rozkładania i składania blatu stołu staje się niebezpieczna (łatwość skaleczenia się) - stwierdzono podczas rozkładania i składania blatu stołu.

  Przy przeprowadzonej próbie użytkowania stołu z rozłożonym blatem stwierdzono, że po obciążeniu krawędzi blatu stołu (po przekątnej) - stół traci stabilność.

  2) Dokonując oceny kanapy MIRKA PRAWA stwierdzono, że:

  minimalne przesunięcie pojemnika na pościel w płaszczyźnie poziomej skutkuje samoczynnym opadaniem wieka, co z kolei stanowi zagrożenie średniego stopnia dla zdrowia użytkownika. Niespodziewane opadnięcie wieka może doprowadzić do skaleczenia, zadrapania, rozbicia lub innego uszkodzenia ciała użytkownika.

  Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dały podstawę do:


  - 29.04.2008 -

  KOMUNIKAT

  Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku podjętą na podstawie art. 130 § 2 KP dzień 2 maja 2008r. jest dniem wolnym od pracy.

  W dniu tym w siedzibie WIIH w Białymstoku oraz Delegaturach w Łomży i Suwałkach prowadzone będą dyżury.


  - 23.04.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli mięsa i przetworów mięsnych.

  Realizując powyższy temat Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 14 kontroli w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Sobolewie, Łomży, Suwałkach i Augustowie.

  Nieprawidłowości stwierdzono w 10 placówkach, co stanowi 71,4% objętych kontrolą. Polegały one na::

  Oceną objęto łącznie 159 partii mięsa i przetworów mięsnych . Zakwestionowano 42 partie (26,4 % badanych partii).

  Z uwagi na niewłaściwą jakość zakwestionowano 7 partii o wartości 246zł, co stanowi 26,9 % ilości badanych partii. Stwierdzone wady jakościowe dotyczyły następujących parametrów:

  W trakcie kontroli sprawdzono oznakowanie 159 partii mięsa i przetworów mięsnych. Zakwestionowano ogółem 38 partii mięsa i przetworów mięsnych

  Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:

  Porównując wyniki kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych do wyników z III kwartału 2007 r. należy stwierdzić, że jakość tej grupy produktów uległa w znacznym stopniu pogorszeniu.

  W roku 2007 z powodu niewłaściwych cech fizykochemicznych i organoleptycznych zakwestionowano 6 partii przetworów mięsnych na 29 partii zbadanych, co stanowiło 21% ilości badanych. W roku bieżącym obniżone parametry jakościowe stwierdzono w 7 partiach przetworów, na zbadanych 26 partii, co stanowi 26,9% ilości badanych. Najczęściej kwestionowane parametry to niewłaściwe cechy organoleptyczne.

  Oznakowanie mięsa i przetworów mięsnych również uległo pogorszeniu. W bieżącym roku zakwestionowano 38 partii na 159 badanych - 23,9%, zaś w III kwartale 2007 roku 2 partie na 86 badanych - 2,3%.


  - 23.04.2008 -

  KOMUNIKAT

  Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku informuje, że pojawiające się na rynku oferty sprzedaży "książek kontroli" z powołaniem się na Inspekcję Handlową są bezprawne.

  Inspekcja Handlowa nie udzielała żadnych upoważnień do tego typu działalności

  O występujących przypadkach składania takich ofert należy informować organy ścigania.


  - 18.04.2008 -

  Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat przeprowadził łącznie 12 kontroli w tym: 5 kontroli na terenie Białegostoku ( w tym 2 hurtownie), 5 - w Suwałkach oraz 2 placówki w Łomży. Badaniem objęto łącznie 117 partii kosmetyków.

  W trakcie kontroli sprawdzono:

  Kontroli poddano następujące grupy wyrobów:

  Nieprawidłowości stwierdzono w 4 placówkach detalicznych, co stanowi 33 % objętych kontrolą.

  Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły :

  W stosunku do kontroli kosmetyków przeprowadzonych w I kwartale 2007 r. stwierdzono znaczną poprawę w zakresie:

  Podkreślić należy, ze w ubiegłym roku z powodu nieprawidłowości w zakresie oznakowania towarów i przestrzegania ich terminów trwałości zakwestionowano 7,7% wyrobów objętych kontrolą, podczas gdy w trakcie kontroli w I kwartale 2008 r. nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.


  - 09.04.2008 -

  PRZEDŚWIĄTECZNE ZAKUPY

  Co można zrobić aby uniknąć kłopotów w trakcie robienia przedświątecznych zakupów:


  - 21.03.2008 -

  OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA KONSUMENTA W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE INSPEKCJI HANDLOWEJ W BIAŁYMSTOKU

  W związku z przypadającym 15 marca Światowym Dniem Konsumenta w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku zorganizowany został Dzień Otwarty.

  W programie przewidziane zostały dyżury rzeczoznawców, prezentacje działań podejmowanych przez Inspektorat w 2007r., spotkania z młodzieżą. Konsumenci mieli okazję porozmawiać z naczelnikami wydziałów kontroli odnośnie prowadzonej przez Inspektorat działalności kontrolnej, uzyskać porady prawne oraz zapoznać się z działalnością kontrolną Inspektoratu.  - 21.03.2008 -

  KONSUMENT W SIECI - 15 marca Światowy Dzień Konsumenta

  Elektroniczne zakupy zyskują coraz większą popularność w Polsce. Zakupy bez wychodzenia z domu są bardzo wygodne. Niestety wraz ze wzrostem ilości umów zawieranych przez konsumentów za pomocą Internetu pojawiają się problemy dotyczące reklamacji towarów lub ich zwrotu. Spora część tych kłopotów wynika z nieznajomości przepisów prawa.

  Aby podkreślić wagę tego problemu Inspekcja Handlowa i Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji w bieżącym roku organizują obchody Światowego Dnia Konsumenta pod hasłem sprzedaży przez Internet.

  Przypomnijmy więc niektóre uprawnienia, które nam przysługują w przypadku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.

  Przede wszystkim jest to prawo do rzetelnej informacji. Z tego względu na stronie internetowej sklepu powinniśmy znaleźć:

  Wiadomości te powinny być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania.

  W przeciwieństwie do zwykłych zakupów w przypadku sprzedaży na odległość, a więc i sprzedaży internetowej konsument może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od daty wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy.

  W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

  W razie nie udzielenia informacji o możliwości odstąpienia od umowy termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

  Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  Omówione w tekście prawa konsumenta nie dotyczą:

  Podstawa prawna: Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).


  - 13.03.2008 -

  KONTROLE W SIECI

  Rosnąca rola handlu internetowego była przyczyną podjęcia przez Inspekcję Handlowa zakrojonej na szerszą skalę kontroli przedsiębiorców prowadzących sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu. Niepokojący jest fakt, iż stwierdzono w stosowanych przez przedsiębiorców regulaminach, wzorcach umownych niedozwolone klauzule i inne treści ograniczające prawa konsumenta.

  Informacja z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaż produktów przemysłowych przez Internet

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, w I kwartale 2008 r. przeprowadził 17 kontroli, których celem było sprawdzenie legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaż produktów przez Internet. Kontrolą objęto sklepy internetowe na terenie Białegostoku, Łomży i Suwałk.

  Badaniem objęto 72 partie produktów (sprzęt komputerowy, maszyny, elektryczne instrumenty muzyczne, bielizna, odzież damska, wyroby dla dzieci, żywność) z czego zakwestionowano 22 partie (33%) ze względu na niewłaściwe oznakowanie.

  Sprawdzono, czy na stronach internetowych kontrolowanych sklepów zostały umieszczone informacje wymagane przepisami art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271). W wyniku powyższego stwierdzono, że przedsiębiorcy nie zamieszczali na stronach internetowych informacji o:

  Sprawdzono przestrzeganie art. 9 ust. 3 w/w ustawy, zgodnie z którym przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. Stwierdzono, że przedsiębiorcy nie potwierdzali konsumentowi informacji o:


  - 13.03.2008 -

  14 MARCA DZIEŃ OTWARTY W WIIH W BIAŁYMSTOKU

  Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku w związku ze Światowym Dniem Konsumenta zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 14 marca 2008r. w godz. 1000-1700 w siedzibie Inspektoratu w Białymstoku przy ul. Młynowej 21 piętro VIII.

  Program Dnia Otwartego:


  - 10.03.2008 -

  INFORMACJA z kontroli wprowadzonych do obrotu wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, przeprowadził w powyższym zakresie 8 kontroli - w 4 hurtowniach oraz w 4 placówkach handlu detalicznego. Celem kontroli było sprawdzenie i ocena, czy wprowadzone do obrotu wybrane nowe wodne kotły grzewcze opalane paliwami ciekłymi lub gazowymi spełniają zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. Nr 218 poz. 1846) Do kontroli wytypowano 14 partii kotłów. Nie stwierdzono widocznych wad technicznych oraz uszkodzeń mechanicznych, które mogłyby stwarzać zagrożenie. Ogółem zakwestionowano 8 partii wodnych kotłów grzewczych (57 % zbadanych wyrobów), ze względu na:

  Do dystrybutorów kwestionowanych wyrobów skierowano pisma informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań, zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zasadniczymi i innych nieprawidłowości.

  Szczegółowych informacji udziela p. Leszek Mironiuk Rzecznik Prasowy WIIH w Białymstoku tel.(85) 742-80-52 w. 36.


  - 06.03.2008 -

  INFORMACJA z kontroli drobnego sprzętu AGD pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, realizując powyższy temat przeprowadził 10 kontroli, których celem było sprawdzenie wprowadzonego do obrotu drobnego sprzętu AGD pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Sprawdzeniu poddano wyroby przeznaczone do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50 V do 1000 V prądu przemiennego lub od 75 V do 1500 V prądu stałego i wprowadzone do obrotu po 1 maja 2004 roku. Kontrolą objęto łącznie 31 partii sprzętu AGD, w tym:

  Nieprawidłowości ogółem stwierdzono w 6 placówkach, co stanowi 60 % ogółem skontrolowanych (w odniesieniu do 14 partii). Nieprawidłowości dotyczyły:

  Wykorzystując ustalenia kontroli:

  Szczegółowych informacji udziela p. Leszek Mironiuk Rzecznik Prasowy WIIH w Białymstoku tel.(85) 742-80-52 w. 36.


  - 06.03.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził w powyższym zakresie 13 kontroli. Sprawdzeniem objęto 5 hurtowni oraz 8 jednostek detalicznych. Celem kontroli było sprawdzenie i ocena, czy wprowadzone do obrotu wybrane zabawki spełniają zasadnicze i inne wymagania, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek ( Dz.U. Nr 210, poz 2045) Ocenie poddano 83 partie zabawek. Zakwestionowano 9 partii zabawek, co stanowi 11 % zbadanych ogółem, przy czym niezgodność z zasadniczymi wymaganiami stwierdzono w odniesieniu do 7 partii zabawek. W trakcie prowadzonych kontroli, do badań laboratoryjnych pobrano ogółem 7 próbek wyrobów, z czego wymagań zasadniczych nie spełniają 3 zabawki, Zabawki zakwestionowano z uwagi na:

  Mając na uwadze wyniki kontroli :


  - 06.03.2008 -

  INFORMACJA z kontroli prawidłowości oznakowania substancji i preparatów niebezpiecznych oraz produktów biobójczych

  W trakcie realizacji przedmiotowego tematu, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 7 kontroli, w tym 4 - w Białymstoku, 2 - w Suwałkach, 1 - w Łomży. W wyniku kontroli, ogółem zakwestionowano 14 partii towarów, co stanowi 48,3 % ilości partii. Z uwagi na nieprawidłowe oznaczenia zakwestionowano 3 partie preparatów niebezpiecznych oraz 9 partii produktów biobójczych Natomiast opakowania 2 partii preparatów niebezpiecznych posiadających kompletne oznaczenia - nie były zaopatrzone w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.

  Wykorzystując ustalenia kontrolne:

  Podstawowa przyczyna stwierdzonych nieprawidłowości w oznakowaniu preparatów niebezpiecznych i produktów biobójczych pozostaje od dłuższego czasu niezmienna, a mianowicie jest nią brak dokładania należytej staranności przy redagowaniu oznakowania przez producentów, którzy niejednokrotnie szukają oszczędności w swych firmach poprzez redukcję wielkości i treści zamawianych i drukowanych etykiet, co następnie w sposób bezpośredni przekłada się na prawidłowość oznakowania wprowadzanych przez nich wyrobów. Wśród innych przyczyn należy również niestety wymienić przepisy prawa regulujące działalność branży preparatów chemicznych, które są dość szczegółowe i nie zawsze wystarczająco jasno zredagowane, co daje możliwość różnorodnej ich interpretacji. Niepokojącym jest również fakt, iż różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich 7 kontrolowanych podmiotach.

  Szczegółowych informacji udziela p. Leszek Mironiuk Rzecznik Prasowy WIIH w Białymstoku tel.(85) 742-80-52 w. 36.


  - 06.03.2008 -

  Roczny raport z wyników kontroli paliw.

  Raport w formacie pdf.


  - 25.02.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli bezpieczeństwa artykułów przeznaczonych dla dzieci .

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 11 kontroli w zakresie bezpieczeństwa artykułów przeznaczonych dla dzieci (5 w Białymstoku, 2 w Suwałkach, 2 w Łomży, 1 w Augustowie i 1 w Zambrowie). Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa takich artykułów dla dzieci jak: łóżeczka i kołyski (w pierwszej kolejności), wózki dziecięce, chodziki, leżaczki, kojce, krzesełka wysokie dla dzieci, nosidełeka, wyroby do mocowania smoczka, szelki dla dzieci, smoczki do uspokajania niemowląt oraz artykuły pielęgnacyjne przeznaczone do opieki nad dziećmi. Nieprawidłowości ogółem stwierdzono w 6 placówkach, co stanowi 55 % kontrolowanych podmiotów.

  Badaniem objęto łącznie 41 partii artykułów przeznaczonych dla dzieci, w tym:

  Zakwestionowano 11 partii wyrobów, co stanowi 27% ocenianych partii, w tym:

  W przypadku 2 produktów przeznaczonych dla dzieci stwierdzono, iż posiadają one cechy, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla ich użytkowników. Były to:

  Wyniki kontroli były podstawą do:


  - 14.02.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów konfekcyjnych dla dzieci

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku realizując powyższy temat przeprowadził 11 kontroli. Celem kontroli było dokonanie oceny bezpieczeństwa wyrobów konfekcyjnych / dopuszczalnego poziomu wolnego lub uwalniającego się formaldehydu, amin oraz obecności niklu i ołowiu /, prawidłowości oznakowania oraz jakości wyrobów konfekcyjnych dla dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność składu surowcowego z deklaracją producenta, zbadanie wskaźników użytkowych.

  Nieprawidłowości stwierdzono w 6 kontrolowanych jednostkach, co stanowi 60 % ogółem skontrolowanych podmiotów. Ogółem kontrolą objęto 88 partii wyrobów konfekcyjnych dla dzieci. Zakwestionowano 11 partii, z uwagi na:

  W toku 5 kontroli pobrano do badań laboratoryjnych na obecność formaldehydu próbki z 10 wyrobów konfekcyjnych dla dzieci do lat 3. Badania przeprowadzone w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi wykazały, że w jednej partii kompletów 3 częściowych niemowlęcych / koszulka, bluza i spodnie - import Tajlandia / wykryto obecność wolnego lub uwalniającego się formaldehydu w koszulce w ilości:105,8 m/kg, bluzie - 37,8 mg/kg i spodniach - 42,6mg/kg, co jest niezgodne z wymaganiami Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.04.2004r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych - załącznik nr 9 / Dz. U. nr 81, poz.743 ze zm. /. Dopuszczalna ilość wyekstrahowanego formaldehydu w mg/kg: wg PN-EN ISO 14184-1:2001 wynosi bowiem 20 mg/kg.

  Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie oznakowania wyrobów konfekcyjnych dla dzieci polegały na:

  Wykorzystując ustalenia z kontroli:

  Szczegółowych informacji udziela p. Leszek Mironiuk Rzecznik Prasowy WIIH w Białymstoku tel.(85) 742-80-52 w. 36.


  - 14.02.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania stołówek szkolnych.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku w IV kwartale 2007 r. przeprowadził 5 kontroli, celem których było zbadanie prawidłowości funkcjonowania stołówek szkolnych.

  Kontrolą objęto:

  Przedmiotem kontroli było: ocena jakości oferowanych potraw i napojów, świeżości surowców służących do sporządzania potraw, prawidłowości przechowywania surowców, zachowanie terminowości produktów, przestrzeganie przepisów sanitarnych, prawidłowość zastosowanych substancji dodatkowych, legalizacja narzędzi pomiarowych, różnorodność posiłków, prawidłowość wykorzystania surowców i ustalonej stawki żywieniowej za 10 dni. Ujawnione w 4 stołówkach nieprawidłowości dotyczyły:

  Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były podstawą do:

  W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że we wszystkich kontrolowanych stołówkach szkolnych korzystające z wyżywienia dzieci mają możliwość jedzenia zup bez ograniczeń. Zupy wystawiane są na stolikach w wazach. Ustalone przez szkoły stawki żywieniowe są dość niskie. W związku z tym asortyment dań drugich jest ograniczony. Jadłospisy są układane na 10 dni i są powielane a intendentki nie wykazują inicjatywy zmian zestawów obiadowych, dlatego pomimo przerw w zajęciach szkolnych (wolne dni) proponują dzieciom takie same zestawy. Dopiero przeprowadzone kontrole zobowiązały do posiadania zestawów obiadowych rezerwowych.

  Szczegółowych informacji udziela p. Leszek Mironiuk Rzecznik Prasowy WIIH w Białymstoku tel.(85) 742-80-52 w. 36.


  - 04.02.2008 -

  Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził łącznie 17 kontroli, których celem było sprawdzenie jakości handlowej i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości oraz bułki tartej w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i deklaracjami producentów. Kontrolą objęto placówki handlowe znajdujące się w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Bielsku Podlaskim i Augustowie.
  Nieprawidłowości ujawniono w 10 sklepach, co stanowi 59% objętych kontrolą. Dotyczyły one:

  Zakwestionowano ogółem 19 partii wyrobów (12% partii skontrolowanych), tj.:

  Ustalenia z kontroli były podstawą do:

  Analiza wyników kontroli wykazała, że nastąpił wzrost ilości kwestionowanych produktów ze względu na niewłaściwą jakość i masę. Z poddanych badaniom laboratoryjnym partii pieczywa z powyższych względów zakwestionowano 38% partii - w 2006r. 32%.
  Szczegółowych informacji udziela p. Leszek Mironiuk Rzecznik Prasowy WIIH w Białymstoku tel.(85) 742-80-52 w. 36.


  - 04.02.2008 -

  NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ KUPUJĄC PETARDY

  Detonowanie petard w okresie Noworocznym wiąże się niestety często z nieszczęśliwymi wypadkami. Aby zmniejszyć ich ryzyko konsument kupując środki pirotechniczne może sprawdzić czy:

  oraz stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Warto w tym miejscu przypomnieć, że petard nie można sprzedawać osobom nieletnim.


  - 04.02.2008 -

  KONTROLE WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH

  W związku ze zbliżającym się Sylwestrem Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku prowadzi kontrole w zakresie prawidłowości i rzetelności sprzedaży wyrobów pirotechnicznych. Do dnia 27 grudnia 2007r. przeprowadzono ogółem 8 kontroli. Kontrole poprzedzono obserwacjami miejsc sprzedaży wyrobów pirotechnicznych celem sprawdzenia przestrzegania zakazu sprzedaży artykułów osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. W wyniku powyższego nie stwierdzono sprzedaży artykułów pirotechnicznych niepełnoletnim.
  W trakcie kontroli sprawdzane jest między innymi:


  KONTROLE W POWYŻSZYM ZAKRESIE SĄ KONTYNUOWANE.

  Szczegółowych informacji udziela p. Leszek Mironiuk Rzecznik Prasowy WIIH w Białymstoku tel.(85) 742-80-52 w. 36


  - 04.02.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez przedsiębiorców

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 7 kontroli, których celem było sprawdzenie prawidłowości i rzetelności organizowania promocji towarów przez wielkopowierzchniowe placówki handlowe oraz przestrzegania obowiązujących przepisów o cenach. Kontrolą objęto 7 placówek handlowych na terenie Białegostoku, Suwałk i Zambrowa. W wyniku przeprowadzonych kontroli, nieprawidłowości stwierdzono w 6 placówkach, co stanowi 85,7 % objętych kontrolą.

  Szczegółowych informacji udziela p. Leszek Mironiuk Rzecznik Prasowy WIIH w Białymstoku tel.(85) 742-80-52 w. 36.

  Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły:

  Kontrolą objęto łącznie 277 partii wyrobów, w tym 97 partii artykułów żywnościowych i 180 partii wyrobów nieżywnościowych, które oferowane były do sprzedaży w różnych formach promocyjnych, a mianowicie jako:

  Zakwestionowano 45 partii wyrobów (16,2 % ogółem sprawdzonych wyrobów), w tym 17 partii wyrobów żywnościowych (17,5 % ogółem sprawdzonych art. żywnościowych) i 28 partii wyrobów nieżywnościowych (15,5 % ogółem sprawdzonych art. nieżywnościowych). Szczegóły zostały przedstawione w poniższej tabeli.

  Stwierdzone w kontrolowanych placówkach nieprawidłowości dotyczące wywieszek cenowych zostały usunięte, w ramach dobrowolnych działań kierownictwa placówek, jeszcze na etapie kontroli. Z wyjaśnień pracowników wynika, że wywieszki opracowywane są centralnie w siedzibach spółek i personel sklepów nie ma wpływu na ich wygląd oraz zakres przewidzianych tam informacji.


  - 04.02.2008 -

  Informacja z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych.

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził 16 kontroli, których celem było dokonanie oceny jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych. Kontrolą objęto placówki handlowe na terenie Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Łomży, Suwałk, Augustowa i Filipowa.

  W toku kontroli zbadano 165 partii mleka i przetworów mleczarskich. Z uwagi na niewłaściwą jakość zakwestionowano 16 partii. Stwierdzono następujące wady jakościowe:

  Zakwestionowano wyroby mleczne n/w producentów i następujące ich produkty:

  Wykorzystując ustalenia z kontroli:


  - 04.02.2008 -

  INFORMACJA z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania przetworów owocowych i warzywnych

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przeprowadził łącznie 10 kontroli na terenie Białegostoku, Choroszczy, Łomży i Suwałk, których celem było sprawdzenie jakości przetworów owocowych i warzywnych.

  Nieprawidłowości stwierdzono w 8 placówkach , co stanowi 80 % objętych kontrolą. Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

  W trakcie kontroli sprawdzono ogółem 117 partii przetworów owocowych i warzywnych. Zakwestionowano 10 partii.

  W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych zakwestionowano:

  Ze względu na niewłaściwe oznakowanie zakwestionowano 3 partie przetworów owocowych i warzywnych. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do:


  - 04.02.2008 -